Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2012

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa nollassa (0,1), kun se oli kesäkuussa 5,8 ja toukokuussa 12,0. Luottamus talouteen oli samalla selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. heinäkuuta 1 359 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä ainoastaan näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna. Muissa luottamusindikaattorin osatekijöissä kesäkuussa alkanut luottamuksen heikentyminen jatkui. Eniten synkkenivät arviot Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä. Myös näkemykset omasta taloudesta heikkenivät.

Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyysuhka kasvoi hieman heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna. Kuluttajat pitivät kuitenkin ajankohtaa sopivana säästämiselle ja lainanotolle.

Oma ja Suomen talous

Heinäkuussa 16 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista jo lähes puolet (47 %) arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 21 ja 40 prosenttia ja vuosi sitten heinäkuussa 24 ja 34 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa runsas viidesosa (22 %) kuluttajista ja vajaa viidesosa (17 %) pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 26 ja 15 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 10 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja kaksi kolmasosaa eli 65 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 16 ja 49 prosenttia ja vuosi sitten 31 ja 28 prosenttia.

Heinäkuussa 11 prosenttia työllisistä kuluttajista uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja vajaa viidennes (18 %) arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä melkein puolet (47 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennakoivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,8 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Selvästi yli puolet (58 %) kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli viime vuoden heinäkuussa hieman korkeampi eli 64 prosenttia. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt heinäkuussa rahaa säästöön ja lähes neljä viidestä (79 %) uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat arvopaperit ja vakuutukset.

Kun vuosi sitten noin puolet vastaajista arvioi lainan ottamisen kannattavaksi, niin heinäkuussa 2012 vastaava osuus oli kymmenisen prosenttiyksikköä korkeampi eli 60 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli heinäkuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 07/2011 06/2012 07/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,8 22,9 -6,5 11,3 5,8 0,1 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,9 14,1 2,3 6,2 6,4 3,6 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,3 25,3 -27,1 -7,1 -11,1 -18,7 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,6 2,9 2,8  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 0,1 27,6 -51,1 1,0 -18,4 -30,8 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,8 7,6 -18,8 6,5 1,1 -4,1 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,2 41,8 -14,2 14,1 8,0 7,6 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 18,5 14,7 12,0 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 1,8 12,1 16,3 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,1 52,2 10,9 45,1 46,2 46,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja 2,6 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Heinäkuussa tutkimuksen vastauskato oli 42,2 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (488,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.7.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/07/kbar_2012_07_2012-07-27_tie_001_fi.html