Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, maj

Publicerad: 19.2.2013

Inflationen avtog i januari till 1,6 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari till 1,6 procent. I december var den 2,4 procent. Inflationen avtog framför allt på grund av att ökningen av priset på alkohol i detaljhandeln och på fordonsbränslen bröts. Fr.o.m. januari är konsumentprisindexet ett kedjeindex, där varukorgen och vikterna uppdateras årligen.

Inflationsmätare i Finland, januari 2013

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 106,7 1,6 % -0,1 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 870    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 119,0 2,6 % 0,0 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 116,4 1,9 % -0,7 %

I januari steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel jämfört med året innan. Livsmedelspriserna steg mest på grund av dyrare kött, grönsaker, frukt och mjölkprodukter. Samfärdseln blev dyrare framför allt på grund av högre fordonsskatt. Högre restaurang- och kafépriser, hyreshöjningar samt högre pris på tobak bidrog också i hög grad till inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i januari mest av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från december till januari gick konsumentpriserna ned med 0,1 procent trots att mervärdesskatten höjdes.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 486 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet 2,0 procent i januari enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari 2,0 procent. I december var den 2,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari 2,6, procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 28 februari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i januari 1,9 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 2,6 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,9 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter januari förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,7 procentenheter. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,0 och av indexet med konstanta skatter -0,7 procent. Momsen höjdes med en procentenhet i januari.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (420,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2013/01/khi_2013_01_2013-02-19_tie_001_sv.html