Finlands officiella statistik

Konkurser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet konkurser ökade med en procent under januari - augusti 2021 från året innan
22.9.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - augusti 2021 totalt 1 615 konkurser, dvs. 15 konkurser (0,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 8 004, vilket är 623 årsverken (7,2 procent) mindre än året innan.

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar. Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund eller fysiska personer i konkursstatistiken, som sökts i konkurs under kalenderåret. Kalenderårets första konkursansökan statistikförs som anhängiggjord konkurs. Övriga ansökningar beträffande samma företag, samfund eller fysisk person som inkommit under kalenderåret syns i statistiken bara som slutbehandlade ärenden. Samma företag kan under årets lopp sökas i konkurs av flera olika fordringsägare. Antalet ansökningar är alltid större än antalet anhängiggjorda konkurser i statistiken. När det gäller företag med ett arbetsställe baserar sig de regionala uppgifterna i konkursstatistiken på den kommun där arbetsstället finns. Också när det gäller företag som har flera arbetsställen med verksamhet i samma kommun används den kommun där företagets arbetsställen är belägna. Företag som verkar i flera kommuner klassificeras utgående från hemkommun. I övriga fall tillämpas uppgifterna om gäldenärens hemkommun som grund för den regionala uppgiften. Uppgifterna om företagets arbetsställe och hemkommun fås ur Statistikcentralens företagsregister.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, konkurs, näringsgrenar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om slutbehandlade konkursansökningar publiceras som egna offentliggöranden
19.11.2010
Uppgifterna om slutbehandlade konkursansökningar publiceras nu som egna offentliggöranden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/index_sv.html