Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Toimitilarakennusten korjaukset

1. Tilastotietojen relevanssi

Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Toimitilarakennusten korjaukset -tilasto kuvaa rakennuskantaan kohdistuneiden korjaustoimenpiteiden arvoa vuositasolla. Käyttötarkoitusluokat ovat palvelurakennukset, liike- ja toimistorakennukset sekä teollisuus- ja varastorakennukset.

Tiedot näiden rakennustyyppien korjauksista perustuvat joka kolmas vuosi suorakyselyyn ja kahtena välivuotena suorakyselytietoon, jota viedään eteenpäin korjaus- ja laajennuslupiin perustuvilla estimointikertoimilla. Suorakyselyt kulkevat sykleittäin rakennustyyppien läpi siten, että syklin ensimmäisenä vuotena suorakysely kohdistetaan palvelurakennuksiin, toisena vuotena liike- ja toimistorakennuksiin. Syklin kolmantena vuotena korjauskustannukset kysytään teollisuus- ja varastorakennuksista.

Palvelurakennuksilla tarkoitetaan opetusrakennuksia, sairaala- ja terveyskeskusrakennuksia sekä hoitolaitosrakennuksia. Opetusrakennuksiin kuuluvat peruskoulut ja lukiot, ammattikoulut ja muut ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut. Sairaala- ja terveyskeskusrakennukset koostuvat keskussairaala-, sairaala- ja terveyskeskusrakennuksista. Hoitolaitosrakennuksilla tarkoitetaan vanhainkoteja, kehitysvammaisten hoitolaitoksia, lasten päiväkoteja, lastenkoteja, koulukoteja, terveydenhuollon erityislaitoksia ja muita terveydenhuollon rakennuksia.

Tietoja käyttävät mm. kansantalouden tilinpidon lisäksi rakennus- ja kiinteistöalan eri järjestöt, yritykset, tutkimuslaitokset ja julkinen hallinto.

Tietolähteet

Palvelurakennusten osalta Rakennusten ja asuntojen korjaukset -tilasto perustuu muiden kuin kuntaomistajien osalta Verohallinnon kiinteistötiedoista tehtyyn otokseen. Kuntien osalta tiedot on kerätty erillistä otosta käyttäen. Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten otokset on poimittu Verohallinnon kiinteistötiedoista.

Kyselyt ovat omistajakohtaisia siten, että otokseen valikoitunut rakennuksen omistaja vastaa korjauskustannukset yhteensä kaikkien omistamiensa sellaisten rakennusten osalta, jotka kuuluvat kyselyn kohteena olevaan rakennuksen käyttötarkoitusluokkaan. Näin ollen tässä tilastossa ei ole saatavilla alueellisia, rakennusosittaisia eikä ikäryhmittäisiä jakoja.

Käytetyt luokitukset

Toimitilarakennusten korjaukset -tilastossa on käytössä Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018. Otokset tilastoon poimitaan Verohallinnon kiinteistötiedoista.

Lait, asetukset ja suositukset

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki tilastolaki, jonka mukaan tilastoihin tulee ensi sijassa käyttää muihin tarkoituksiin kerättyä tietoa. Tiedonlähteiltä kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Kohdejoukko

Palvelurakennusten osalta Toimitilarakennusten korjaukset –tilastossa kohdejoukkona ovat opetusrakennusten ja hoitoalanrakennusten omistajat.

Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten osalta kohdejoukkona ovat kyseisten rakennusten omistajat.

Otantamenetelmä

Liike- ja toimistorakennusten otos koostuu 700 liike- ja toimistorakennuksen omistajasta. Otokseen poimittiin 100 pinta-alaperusteisesti eniten liikerakennuksia omistavaa tahoa, 100 eniten toimistorakennuksia omistavaa tahoa ja 20 suurinta hotellirakennuksia omistavaa tahoa. Loput otoksesta valittiin satunnaisesti liike-, toimistorakennusten omistajien joukosta.

Teollisuus- ja varastorakennusten vuosien 2020 ja 2019 korjauskustannukset on arvioitu viemällä vuoden 2017 korjauskustannuksia eteenpäin vuosimuutosestimaatilla. Estimaatti on laskettu korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Estimaatin laskennassa apuna käytettiin otostutkimusta, jossa selvitettiin korjaus-/laajennuslupia koskevien korjaustoimenpiteiden kustannusarviot tai toteutuneet kustannukset.

Palvelurakennusten vuoden 2020 korjauskustannukset on arvioitu viemällä vuoden 2019 korjauskustannuksia eteenpäin vuosimuutosestimaatilla. Estimaatti on laskettu korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Estimaatin laskennassa apuna käytettiin otostutkimusta, jossa selvitettiin korjaus-/laajennuslupia koskevien korjaustoimenpiteiden kustannusarviot tai toteutuneet kustannukset.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Palvelurakennusten, liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten suorakysely toteutetaan joka kolmas vuosi. Välivuodet estimoidaan Väestörekisterikeskuksen korjausrakentamisen rakennuslupa-aineiston perusteella.

Kerätyt aineistot tarkastetaan ja poikkeavat havainnot otetaan huomioon laskentaa tehtäessä. Tarkistetusta ja korjatusta aineistosta lasketaan summatiedot korjauskustannuksista. Tiedot korotetaan perusjoukon tasolle kertomalla muuttujan arvo sen painokertoimella. Vastauskato ja ylipeitto otetaan huomioon painokertoimia laskettaessa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Toimitilarakennusten korjaukset -tilaston tiedot ovat vuositietoja. Syksyllä julkaistavat tiedot koskevat edellistä kalenterivuotta.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilasto julkaistaan vuosittain Tilastokeskuksen korjausrakentamisen kotisivuilla.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Palvelurakennusten korjauskustannusten tiedonkeruun ja käsittelyn menetelmät uudistettiin vuoden 2016 tietoja koskien. Vuoden 2013 tiedot kerättiin rakennuskohtaisesti ja keruun kehikkona käytettiin Tilastokeskuksen rakennuskantaa.

Vuoden 2017 palvelurakennusten korjauskustannukset on selvitetty palvelurakennusten omistajilta. Kehikkona on käytetty Verohallinnon kiinteistötietoja. Rakennukset on summattu omistajittain yhteen.

7. Selkeys yhtenäisyys

Tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen Asuminen ja rakentaminen -vastuualueelta.


Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 01.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Toimitilarakennusten korjaukset 2020, Laatuseloste: Toimitilarakennusten korjaukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2020/02/kora_2020_02_2021-10-01_laa_001_fi.html