Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.5.2015

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kokoaikaisten kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 094 euroa kuukaudessa vuonna 2014. Kokonaisansiot koostuvat peruspalkasta ja säännöllisesti sekä epäsäännöllisesti maksettavista lisistä. Lisien osuus vaihteli ammateittain: koko kuntasektorilla lisien osuus oli 19 prosenttia, lääkäreillä 33 prosenttia ja ylimmillä virkamiehillä viisi prosenttia. Keskiluvut on laskettu täyttä palkkaa saaneiden ansioista.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden koostuminen eräiden ammattien mukaan 2014 (Ammattiluokitus 2010, kolminumerotaso)

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden koostuminen eräiden ammattien mukaan 2014 (Ammattiluokitus 2010, kolminumerotaso)

Kokonaisansiot muodostuvat eri tavalla eri ammateissa

Kuntasektorin palkkatilastossa käytetään pääasiassa kolmea ansiokäsitettä. Keskiluvut lasketaan täyttä palkkaa saaneiden kokoaikaisten ansioista. Peruspalkka on tehtäväkohtainen vähimmäispalkka. Vuonna 2014 kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten peruspalkan keskiarvo oli 2 509 euroa kuukaudessa (mediaani 2 324 euroa).

Säännöllisen työajan ansioihin luetaan peruspalkan lisäksi muun muassa työaika-, tehtävän ja ammattitaidon perusteella maksettavat lisät. Vuonna 2014 säännöllisen työajan ansiot olivat 3 005 euroa kuukaudessa (mediaani 2 734 euroa).

Kokonaisansioihin sisältyvät peruspalkan ja edellä mainittujen lisien lisäksi muun muassa lisä- ja ylitöiden ansio, päivystyskorvaukset sekä muut epäsäännöllisesti maksettavat lisät, tulospalkkioita lukuun ottamatta. Vuonna 2014 kokonaisansiot olivat 3 094 euroa kuukaudessa (mediaani 2 767 euroa).

Vuonna 2014 kuntasektorin kuukausipalkkaisilla lisien osuus kokonaisansioista oli 19 prosenttia. Kokonaisansioiden muodostuminen vaihtelee ammattiryhmittäin. Esimerkiksi ylimpien virkamiesten kokonaisansioista peruspalkka kattoi 95 prosenttia, kun taas lääkäreillä peruspalkan osuus oli 67 prosenttia.

Ammateittain tarkasteltuna säännölliset lisät muodostivat 30 prosenttia suojelu- ja vartiointityöntekijöiden ansioista, 27 prosenttia matkustuspalvelutyöntekijöiden ja konduktöörien ansioista sekä 25 prosenttia lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajien ansioista. Suojelu- ja vartiointityöntekijöihin kuuluvat kuntasektorilla lähinnä pelastuslaitoksissa työskentelevät. Epäsäännöllisten lisien osuus ansioista oli suurin lääkäreillä (20 prosenttia), rakennusten viimeistelytyöntekijöillä (16 prosenttia) ja työkoneiden kuljettajilla (15 prosenttia).

Miehillä lisien osuus kokonaisansioista oli suurempi kuin naisilla melkein kaikilla ammattiluokituksen 2010 päätasoilla. Palvelu- ja myyntityöntekijöinä sekä erityisasiantuntijoina toimivilla miehillä lisien osuus oli suurin (25 prosenttia). Lääkärit sijoittuvat ammattiluokituksessa erityisasiantuntijoihin. Naislääkäreillä lisien osuus kokonaisansioista oli 30 prosenttia ja mieslääkäreillä 36 prosenttia. Lisien osuus oli pienin johtajina sekä toimisto- ja asiakaspalveluammateissa toimivilla naisilla (11 prosenttia).

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot (€/kk, keskiarvo), joista lisien osuus sukupuolen ja ammatin mukaan 2014 sekä kokoaikaisten lukumäärä

Ammattiluokitus 2010 Naiset, kokonaisansiot (ka) Miehet, kokonaisansiot (ka) Naiset, lisien osuus (%) Miehet, lisien osuus (%) Naiset (lkm) Miehet (lkm)
Johtajat 4 380 5 546 11 12 5 728 3 753
Erityisasiantuntijat 3 726 4 445 20 25 71 545 26 157
Asiantuntijat 2 872 3 129 17 21 67 623 13 938
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 380 2 361 11 13 10 761 2 174
Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 456 2 691 17 25 73 877 11 659
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 514 2 602 21 22 1 212 1 471
Rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 257 2 683 12 21 260 1 997
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 181 2 539 12 22 178 689
Muut työntekijät 2 143 2 115 15 14 17 930 1 478

Tulospalkkioita maksettiin noin 22 000 palkansaajalle

Tulospalkkiot eivät sisälly edellä kuvailtuihin ansioihin, eli säännöllisen työajan ansioihin ja kokonaisansioihin. Yhteensä hieman alle 150 kuntatyönantajaa maksoi kuukausipalkkaisille erillisiä tulospalkkioita vuonna 2014. Keskimääräinen tulospalkkio oli 791 euroa vuodessa saajaa kohden. Tulospalkkion saajia oli noin 22 000 koko kuntasektorilla. Tulospalkkion saaneista noin 7 000 oli miehiä ja 15 000 naisia, eli miehistä tulospalkkioita kuntasektorin henkilöstöstä sai noin yhdeksän prosenttia ja naisista noin neljä prosenttia. Miehille maksettiin keskimäärin 1 061 euroa ja naisille 670 euroa.

Keskimääräinen tulospalkkio vaihteli työnantajittain muutamasta sadasta eurosta yli kahdeksaantuhanteen euroon saajaa kohden. Noin 26 prosenttia prosessi- ja kuljetustyöntekijöistä sai tulospalkkion vuonna 2014. Keskimäärin ammattiryhmässä tulospalkkion suuruus oli 1 181 euroa. Korkeimmat tulospalkkiot, keskimäärin 1 299 euroa, maksettiin johtajille, joista tulospalkittiin 14,1 prosenttia. Tulospalkkioiden saajien määrä vähentyi vuodesta 2013 noin 28 prosenttia.

Tulospalkkiot kuntasektorilla ammattiryhmän mukaan (Ammattiluokitus 2010) vuonna 2014

Ammatti Tulospalkkiot keskimäärin €/vuosi Saajien lkm Saajien osuus (%)
Johtajat 1 299 1 498 14,1
Erityisasiantuntijat 914 9 413 7,5
Asiantuntijat 808 4 238 4,0
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 738 1 286 7,6
Palvelu- ja myyntityöntekijät 384 3 530 2,9
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 586 30 0,7
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 838 133 4,6
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 181 366 25,7
Muut työntekijät 320 1 338 4,6

Kuntasektorin henkilöstömäärässä hienoista vähennystä

Kuntasektorin lokakuun palkka- ja henkilöstötiedot kerätään vuosittain kaikilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Vuonna 2014 saatiin tiedot kaikilta työnantajilta, eli 320 kunnalta ja 138 kuntayhtymältä.

Kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli noin 365 500 kokoaikaista kuukausipalkkaista ja noin 53 200 osa-aikaista. Naisten osuus kuntasektorin henkilöstöstä oli 81 prosenttia.

Kuntasektorin henkilöstömäärä vuosina 2002–2014

Kuntasektorin henkilöstömäärä vuosina 2002–2014

Kuntasektorin henkilöstön määrä on hieman vähentynyt kolmen viimeisimmän tarkasteluvuoden aikana. Lokakuussa 2014 henkilöstöä oli noin puoli prosenttia vähemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Kuntasektorin rakenteessa ja palveluiden tuottamisessa on tapahtunut viime vuosina paljon muutoksia. Esimerkiksi yhtiöitettyjen liikelaitosten henkilöstö luetaan jatkossa yksityiselle sektorille. Myös palveluiden ulkoistaminen vähentää kuntasektorin henkilöstöä.

Vähintään ylimmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 21 prosenttia

Kuntasektorin henkilöstöstä 20 prosenttia oli suorittanut ylimmän korkeakoulututkinnon ja noin yksi prosentti tutkijakoulutuksen. Miesten koulutustaso oli naisia korkeampi. Vuonna 2014 miehistä 30 prosenttia oli suorittanut vähintään ylimmän korkeakoulututkinnon, kun taas naisilla vastaava tutkinto oli 19 prosentilla.

Verrattuna kymmenen vuotta aikaisempaan tilanteeseen, vuoteen 2004, on kuntasektorin henkilöstössä pelkän perusasteen suorittaneiden suhteellinen osuus vähentynyt 12 prosentista viiteen prosenttiin. Perusasteen suorittaneiden joukkoon kuuluvat myös ne, joiden tutkinto on jostakin syystä – esimerkiksi ulkomailla suorittamisen takia – jäänyt tutkintorekisterissä tuntemattomaksi.

Eniten kuntasektorilla työskenteli keskiasteen tutkinnon suorittaneita (39 prosenttia). Miehistä keskiasteen tutkinto oli 35 prosentilla ja naisista 40 prosentilla. Kymmenen vuoden aikana keskiasteen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuus on pysynyt lähes samalla tasolla. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä 18 prosenttiin. Vuonna 2004 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli 15 prosenttia, ja vuonna 2014 osuus oli 20 prosenttia.

Kuntasektorin koulutusasterakenne vuosina 2004 ja 2014

Kuntasektorin koulutusasterakenne vuosina 2004 ja 2014

Ylilääkäreiden keski-ikä 52 vuotta

Kuntasektorilla kuukausipalkkaisen henkilöstön keski-ikä oli sekä koko- että osa-aikaisilla 46 vuotta. Suurimmilla toimialoilla korkein keski-ikä, 50 vuotta, oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa sekä kiinteistöalan toiminnassa. Keski-iältään nuorimpia olivat informaation ja viestinnän toimialalla työskentelevät (45 vuotta).

Suurimmalla toimialalla, sosiaali- ja terveyspalveluissa, työskenteli 57 prosenttia kaikista kuntasektorin palkansaajista. Toimialalla työskentelevien keski-ikä oli myös 45 vuotta. Suurimman ikäluokan toimialalla muodostivat 55–59-vuotiaat naiset, joiden osuus oli 15 prosenttia. Kaikista kuntasektorilla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevistä 90 prosenttia oli naisia.

Suurimmista ammattiryhmistä keski-iältään vanhimpia olivat ylilääkärit (52 vuotta). Opetusalan ja lastenhoidon johtajien, osastonhoitajien ja palkanlaskijoiden keski-ikä oli 51 vuotta. Keski-iältään nuorimpia kuntasektorilla olivat nuorisotyön ohjaajat, joiden keski-ikä oli 37 vuotta. Sairaankuljetuksen ensihoitajilla keski-ikä oli 38 vuotta.

Ikä- ja sukupuolijakauma kuntasektorilla 2014 (koko- ja osa-aikaiset kuukausipalkkaiset)

Ikä- ja sukupuolijakauma kuntasektorilla 2014 (koko- ja osa-aikaiset kuukausipalkkaiset)

Suurin osa kuntasektorin palkansaajista noudattaa Kvtes-sopimusta

Kuntasektorin kuukausipalkkaista noin 75 prosenttia noudattaa kunnallista yleistä virka- ja työehtoehtosopimusta (KVTES), 15 prosenttia kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES), noin kuusi prosenttia kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta ja nelisen prosenttia kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta. Prosenttiosuudet olivat lähestulkoon samat kuin vuonna 2004.

Yleistä virka- ja työehtosopimusta noudattavat muun muassa kuntien ja kuntayhtymien johto, terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstö lääkäreitä lukuun ottamatta, ruokapalveluhenkilöstö, päiväkotien henkilöstö sekä koulujen henkilökunta opettajia lukuun ottamatta. Suurimman ammattiryhmän KVTES:ssä muodostivat sairaanhoitajat, joita oli vuonna 2014 noin 42 000. Seuraavaksi eniten oli lastenhoitajia (25 000 palkansaajaa) ja sosiaalialan hoitajia, joita oli 22 000.

KVTES:iä noudattavilla oli kuntasektorin pienimmät ja suurimmat peruspalkat. Lisien osuus oli sopimusalalla pienin, eli 16 prosenttia kokonaisansioista. OVTES:iä noudattavilla oli suhteellisesti eniten säännöllisiä lisiä, 21 prosenttia kokonaisansioista. Lääkäreiden virkaehtosopimusta noudattavilla oli epäsäännöllisesti maksettavien lisien osuus suurin: 18 prosenttia kokonaisansioista.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden koostuminen sopimusalan mukaan 2014

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden koostuminen sopimusalan mukaan 2014

Tuntipalkkaiset 50+ -ikäisiä miehiä

Kuntasektorilla työskentelevistä palkansaajista noin kaksi prosenttia oli tuntipalkkaisia vuonna 2014. Kymmenen vuotta aiemmin, vuonna 2004, tuntipalkkaisten osuus oli kaksi prosenttiyksikköä suurempi, eli neljä prosenttia. Yhteensä tuntipalkkaisia oli noin 9 500, joista miesten osuus oli 86 prosenttia. Edellisestä vuodesta, 2013, on tuntipalkkaisten määrä vähentynyt yli 600 palkansaajalla.

Kymmenen vuoden aikana kuntasektorilla työskentelevien tuntipalkkaisten keski-ikä on noussut 45:stä 48:aan. Melkein puolet tuntipalkkaisista oli 50 vuotta täyttäneitä miehiä.

Kuntasektorin tuntipalkkaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2014

Kuntasektorin tuntipalkkaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2014

Suurin tuntipalkkaisten ammattiryhmä oli kiinteistöhuollon työntekijät, joita oli yli 1 200, eli noin 13 prosenttia, kaikista tuntipalkkaisista palkansaajista. Lähes saman verran työskenteli puutarhatyöntekijöinä, eli esimerkiksi puistojen kunnossapitäjinä. Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät olivat kolmanneksi suurin ammattiryhmä (yli 900 henkilöä). Ansioiden vertailu on tehty Ammattiluokitus 2010 mukaan.

Tuntipalkkaiselle maksettiin säännöllisen työajan tuntiansiona keskimäärin 14 euroa tunnilta. Ammattiluokitus 2010 mukaan luokiteltujen suurimpien ammattiryhmien (yli 100 palkansaajaa) vertailussa korkein tuntiansio, 18 euroa, oli ohutlevysepillä. Rakennussähköasentajat sekä kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat ansaitsivat tunnilta 16 euroa. Yli sadan palkansaajan ylittävissä ammattiryhmissä pienimmät säännöllisen työajan keskituntiansiot olivat rakennusalan avustavilla työntekijöillä, joiden ansio oli 12 euroa tunnilta.

Kuntasektorilla tuntipalkkaisina työskentelevien tuntipalkat, euroa tunnissa eräiden ammattien¹ mukaan 2014

Kuntasektorilla tuntipalkkaisina työskentelevien tuntipalkat, euroa tunnissa eräiden ammattien¹ mukaan 2014
1) Ammattiluokitus 2010

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (642,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tie_001_fi.html