Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Maarakennusalan konekustannusindeksin laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Maarakennusalan konekustannusindeksi sisältää indeksipistelukuja perinteisten maarakennuskoneiden, hoito- ja kunnossapitokoneiden sekä ajoneuvonosturien urakointiin liittyvistä kustannustekijöistä.

Tilastoa käytetään kuvaamaan hintapaineita maarakentamisen alalla. Tilasto antaa koneyrittäjien palvelujen ostajille ja myyjille vertailevaa tietoa kustannus- ja kannattavuuskehityksen seuraamista varten sekä taustainformaatiota hinta- ja sopimusneuvotteluissa. Se voi olla apuna myös talous- ja kustannusarvioita laadittaessa.

1.2 Tietolähteet

Maarakennusalan konekustannusindeksin kustannustekijöiden hintatiedoista osa kerätään omilta tiedonantajilta ja osa saadaan muihin tilastoihin kuten Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin ja Kuluttajahintaindeksiin kerättävistä hinnoista. Tietolähteinä ovat tuotteiden ja palvelujen myyjät sekä mm. alan työehtosopimukset, Suomen Pankin tilastot ja vakuutuslaitosten hinnastot.

1.3 Luokitukset

Tilasto koostuu perinteisten maarakennuskoneiden ja hoito- ja kunnossapitokoneiden osaindekseistä, ajoneuvonosturien erillisindeksistä sekä koneiden käyttöön liittyvien kustannustekijöiden alaindekseistä. Kustannustekijöinä ovat palkat, välilliset palkat, matka- ja päivärahat, korjaus ja huolto, polttoaineet, vakuutukset, pääoman poisto, rahoituskulut ja hallinto.

1.4 Käsitteet

Indeksin keskeiset käsitteet on määritelty Tilastokeskuksen käsitetietokannassa.

1.5 Lait, asetukset ja suositukset

Tilastoa tuotetaan maksullisena toimeksiantona. Tiedonanto perustuu vapaaehtoisuuteen. Tilasto on suunniteltu ja uudistettu yhteistyössä maarakennusalan asiantuntijoiden ja käyttäjäryhmien kanssa.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Maarakennusalan konekustannusindeksi on kiinteäpainoinen indeksi, joka lasketaan Laspeyresin hintaindeksin mukaisesti. Indeksin laskenta vaatii perusvuoden painorakenteen lisäksi valittujen hyödykkeiden kuukausittaisen hintaseurannan.

Tilaston painorakenne perustuu maansiirtokoneita, ajoneuvonostureita sekä kunnossapitokoneita omistavilta yrityksiltä kysyttyihin tietoihin. Kunnossapitoautoissa on käytetty Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin raskaan kuorma-auton panosrakennetta lisättynä lisälaitteiden pääomakustannuksella.

Hintanimikkeitä on valittu edustamaan yksi tai useampia ominaisuuksiltaan muuttumattomia hyödykkeitä, joiden hintoja kuukausittain seurataan. Hintatietoja kerätään vähintään kolmesta lähteestä tai tiedonantajaryhmästä. Tästä yleisperiaatteesta on jouduttu poikkeamaan silloin, kun jonkun hyödykkeen myyjiä on ollut vähemmän kuin kolme ja hyödykkeelle ei ole ollut vaihtoehtoja tai hyödykkeen kustannusmerkitys on vähäinen. Hintatiedustelut toteutetaan faksi-, puhelin- tai sähköisenä kyselynä.

Maarakennusalan konekustannusindeksistä on käytettävissä menetelmäkuvauksia: Maarakennusalan konekustannusindeksi Markki 1990=100, Muistio nro 128, 4.2.1991; Käsikirjoja, Maarakennusalan konekustannusindeksi Markki 1995=100, 18.7.2000, pdf ja Maarakennusalan konekustannusindeksi Markki 2000=100, elokuu 2005, pdf.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Maarakennusalan konekustannusindeksi kuvaa keskimääräisen yrityksen ja tyypillisen koneen kustannuskehitystä. Indeksi ei kuvaa yksittäisen maarakennusalan yrityksen kustannuskehitystä, jos sen kustannusrakenne poikkeaa olennaisesti tilaston keskimääräisestä kustannusrakenteesta.

Indeksimuutokset kuvaavat yrityksen maksamaa hintaa työvoimasta, koneista, polttoaineista, vakuutuksista jne., joita yrittäjä tarvitsee tuottaakseen palvelun. Indeksi ei kuvaa palvelujen ostajan maksamaa hintaa, johon vaikuttaisivat kustannusten lisäksi toimintaylijäämä sekä tuottavuuden muutos.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Hintatiedot kerätään kuukauden 15. päivän mukaisina tai koko kuukauden keskiarvon mukaisina. Hinnoissa ei ole mukana arvonlisäveroa.

Maarakennusalan konekustannusindeksi ilmestyy tilastointikuukautta seuraavan kuukauden 18. päivä. Mikäli päivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, indeksi julkaistaan seuraavana arkipäivänä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Maarakennusalan konekustannusindeksistä tehdään kuukausijulkaisu sekä yksityiskohtaisempia tietoja sisältävä kuukausituloste. Tilasto julkaistaan yhdessä Maarakennuskustannusindeksin ja Metsäalan konekustannusindeksin kanssa. Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:stä (puh. 020 450 05, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi) tai verkkokaupasta http://netmarket.edita.fi. Kuukausituloste voidaan tilata tuotantoyksiköstä (puh. 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Maarakennusalan konekustannusindeksiä on tuotettu vuodesta 1989 lähtien. Tilastoa on uudistettu ja perusvuosia muutettu viiden vuoden välein. Vanhojen indeksien tuotantoa on jatkettu ketjuttamalla niitä uuden indeksin muutoksilla.

Muita Tilastokeskuksessa vastaavalla periaatteella tuotettuja kustannusindeksejä ovat Rakennuskustannusindeksi, Maarakennuskustannusindeksi, Metsäalan auto- ja konekustannusindeksi, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi, Linja-autoliikenteen kustannusindeksi sekä Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Maarakennusalan konekustannusindeksin julkaistut pisteluvut ovat julkaisuhetkellä aina lopullisia. Tämän jälkeen niitä ei enää muuteta.

Maarakennusalan konekustannusindeksiin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä indeksiä tuottavasta Tilastokeskuksen yksiköstä.


Lähde: Maarakennusalan konekustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.11.2014

Viittausohje:

Tilasto: Maarakennusalan konekustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3560. lokakuu 2014, Maarakennusalan konekustannusindeksin laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/markki/2014/10/markki_2014_10_2014-11-18_laa_001_fi.html