Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.3.2022

Johtajien palkat vaihtelevat eniten yksityisellä sektorilla

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 228 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Johtaja-ammateissa toimivien palkansaajien mediaaniansio oli yksityisellä sektorilla 7 200 euroa, valtiolla 6 995 euroa ja kuntasektorilla 5 176 euroa. Johtajien palkkojen hajonta oli suurinta yksityisellä sektorilla, jossa alimmat palkat (1.desiili) olivat 4 279 euroa ja ylimmät palkat (9.desiili) 11 890 euroa kuukaudessa. Yksityisen sektorin johtajista eniten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi vähintään 2,8 kertaisesti vähiten ansaitsevaan kymmenesosaan verrattuna. Valtiolla vastaava desiilien välinen palkkaero oli 1,8 ja kuntasektorilla 2,3.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden jakauma johtaja-ammateissa työnantajasektoreittain vuonna 2020

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden jakauma johtaja-ammateissa työnantajasektoreittain vuonna 2020

Vuoden 2020 palkkarakennetilaston lopulliseen julkaisuun tuotettiin tiedot tilastosta aiemmin puuttuneista yksityisen sektorin johtajien palkoista. Näistä erityisesti toimitusjohtajien ja pääjohtajien ammattiluokan (luokka 112) tietoja puuttuu aiemmin julkaistuista palkkarakennetilastoista. Täydennyksen myötä johtajien ansioiden vertailu onnistuu paremmin eri sektoreiden välillä ja tilasto antaa aiempaa paremman kuvan yritysten ylimmän johdon palkoista. Tilaston kuvaamat kokonaisansiot eivät sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, jotka voivat erityisesti yksityisellä sektorilla muodostaa merkittävän osan johtajien kokonaispalkoista.

Yritysten ylimmän johdon palkat kasvavat yrityksen koon mukaan

Palkansaajien lukumäärällä mitattuna toimitusjohtajien ja pääjohtajien kokonaisansiot olivat keskimäärin sitä suurempia, mitä suuremmassa yrityksessä johtaja työskentelee. Alle 100 palkansaajan yrityksissä ylimmän johdon mediaaniansio oli 9 500 euroa, kun se yli 250 palkansaajan yrityksissä oli 13 871 euroa. Suurimmissa yrityksissä oli myös eniten hajontaa palkoissa. Yli 250 palkansaajan yrityksissä parhaiten palkattu kymmenesosa toimitusjohtajista ja pääjohtajista ansaitsi vähintään 4,2-kertaisesti sen verran mitä huonoiten palkattu kymmenesosa, kun vastaava luku alle 100 palkansaajan yrityksissä oli 3,0 ja 100-249 palkansaajan yrityksissä 2,9.

Kokonaisansioiden mediaanit ammattiluokassa 112 (toimitusjohtajat ja pääjohtajat) yksityisellä sektorilla yrityksen palkansaajamäärän mukaan vuonna 2020

Kokonaisansioiden mediaanit ammattiluokassa 112 (toimitusjohtajat ja pääjohtajat) yksityisellä sektorilla yrityksen palkansaajamäärän mukaan vuonna 2020

Uudellamaalla korkeimmat palkat ja suurin palkkojen hajonta

Maakunnista suurimmat mediaaniansiot olivat Uudellamaalla, 3 564 euroa. Pienimmät mediaaniansiot olivat Etelä-Savossa, 2 919 euroa. Uudellamaalla eniten ansaitsevan kymmenesosan ansiot olivat selkeästi korkeammat kuin muissa maakunnissa. Eniten ansaitseva kymmenys ansaitsi Uudellamaalla 6 254 euroa tai enemmän, kun taas muissa maakunnissa ylimmän kymmenyksen ansiot olivat 4 886 euroa tai enemmän. Uudenmaan vähiten ansaitsevan kymmenesosan ansiot eivät poikkea yhtä paljon muiden maakuntien vastaavasta ansiotasosta. Uudellamaalla 10 prosenttia kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi 2 357 euroa tai tätä vähemmän, kun muualla maassa alin kymmenys ansaitsi 2 226 euroa tai vähemmän.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausittaisten kokonaisansioiden jakauma: 1. ja 9.desiili sekä mediaani maakunnittain vuonna 2020.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausittaisten kokonaisansioiden jakauma: 1. ja 9.desiili sekä mediaani maakunnittain vuonna 2020.

Erot keskiansioissa ja ansioiden hajonnassa maakuntien välillä johtuvat osin palkansaajarakenteiden eroista maakuntien välillä. Uudellamaalla työskentelee enemmän johtaja- ja erityisasiantuntija-ammateissa toimivia kuin muissa maakunnissa. Uudellamaalla noin 5 prosenttia palkansaajista toimi johtaja-ammateissa ja yli 30 prosenttia erityisasiantuntija-ammateissa. Muissa maakunnissa vastaavat osuudet olivat noin 3 ja 23 prosenttia. Näissä ammattiryhmissä ansiotaso oli keskimäärin suurempi muihin ammatteihin verrattuna.

Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon. Vuoden 2020 palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,4 miljoonan kokoaikaisen palkansaajan ansiotietoja ja yhteensä 1,7 miljoonan koko- ja osa-aikaisen ansiotietoja. Palkkarakennetilasto kuvaa julkisen sektorin osalta kaikkia ja yksityisen sektorin osalta yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia.

Tilastossa julkaistavat ansiotiedot ovat kokonaisansioita. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, työaikalisät, sijainti- ja olosuhdelisät, tehtävän, ammattitaidon ja palvelusvuosien perusteella maksettavat lisät, suoritusperusteiset palkanosat, varallaolo- ja päivystyskorvaukset ja luontoisedut, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.


Lähde: Palkkarakenne 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Olli Ruuska 029 551 3274, palkkarakenne@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2020/pra_2020_2022-03-11_tie_001_fi.html