Begrepp och definitioner

Arbetsinsats

Arbetsinsatsen beskriver utvecklingen av arbetskostnader inom byggverksamheten i förhållande till basårets nivå. Uppföljningen av dem bygger på medeltiminkomsterna för ordinarie arbetstid inom byggbranschen och indirekta arbetskraftskostnader enligt kollektivavtalen samt uppskattningar om inkomstutvecklingen.

Byggnadskostnadsindex

Byggnadskostnadsindexet är ett insatsprisindex som beskriver prisutvecklingen för produktionsfaktorer, förnödenheter, löner och andra insatser vid yrkesmässig nybyggande i förhållande till den genomsnittliga prisnivån under basåret.

Hustyp

I byggnadskostnadsindexet 2000=100 har husbyggnadsproduktionen indelats i fyra hustyper: Flervåningsbostadshus, radhus, kontors- och affärsbyggnad samt industri- och lagerbyggnad. Totalindextalet för byggnadskostnadsindexet beräknas som viktat medeltal för kostnadsfördelningen för dessa hustyper.

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver prisutvecklingen av olika uppdrag i samband med fastighetsskötsel, bland annat förvaltning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten- och avfallshantering samt prisutvecklingen gällande reparationer och underhåll i förhållande till den genomsnittliga kostnadsnivån under basåret. Av specialkostnaderna beaktas dessutom försäkringar, tomtarrenden och fastighetsskatter.

När det gäller flervåningshus, affärs-, kontors- och skolbyggnader, hälsocentral samt industrihall räknas egna index. Totalindexet för fastighetsunderhåll fås genom att vikta samman hustypvisa index. Som vikter används den relativa andelen dessa hustyper av den totala våningsytan i byggnadsbeståndet. För egnahemshus räknas ett eget index som inte ingår i totalindexet.

Materialinsats

Materialinsatsen beskriver prisutvecklingen gällande material och förnödenheter som används inom byggbranschen i förhållandet till basårets prisnivå. Uppföljningen av materialinsatser bygger på en månatlig enkät till tillverkare, partihandlare och detaljförsäljare.

Självbyggande

Med självbyggande avses byggprojekt som hushållen själv genomför. Exempel på sådana byggprojekt är ny- och reparationsbyggande av egnahemshus, sommarstugor, lantbruksbyggnader och andra ekonomibyggnader utan betald arbetskraft. Jfr Yrkesmässig byggverksamhet.

Yrkesmässig byggverksamhet

Med yrkesmässig byggverksamhet avses affärsekonomiskt byggande som sker mot betalning, jfr självbyggande.

Överlåtelsepriskoefficient

Överlåtelsepriskoefficienter beräknas på basis av förändringar i byggnadskostnadsindexet. Överlåtelsepriskoefficienter används vid beräkning av överlåtelseersättning av aktier i hyreshus eller hyreshus i form av fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag eller maximipriset för hyreshus som lånefinansierats med långfristigt ombyggnadslån.

Beräkningen av överlåtelsepriskoefficient bygger alltid på det byggnadskostnadsindex som beräknas vid ifrågavarande tidpunkt. Byggnadskostnadsindexen för olika basår har eget varuurval och egen viktstruktur. På det här sättet har man försäkrat sig att indexet mäter rätt den gällande kostnadsstrukturen för byggandet under en viss tidpunkt.

Övriga insatser

Övriga insatser omfattar prisuppgifter på tjänster som inte direkt är kopplade till husbyggande. En del av dem hör till byggentreprenader och en del till byggets gemensamma kostnader. Kostnader för transporter, maskinarbeten och installation av hissar samlas in genom att följa upp underleverantörspriser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/kas_sv.html