Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Rahoitusleasingtilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Vuosittainen rahoitusleasingtilasto sisältää sektori- ja toimialakohtaista tietoa luottolaitosten ja muiden leasingilleantajien koneiden ja laitteiden rahoitusleasingistä sekä kiinteistöleasingistä ja sale-and-lease-back -toiminnasta. Tilastosta käy ilmi vuoden aikana tehtyjen rahoitusleasinghankintojen ja solmittujen kiinteistöleasing- ja sale-and-leaseback -sopimusten arvo sekä rahoitusleasingin kautta saadut leasingvuokrat. Rahoitusleasingtietoja on kerätty vuodesta 1985 lähtien. Tietoja tarvitaan muun muassa kansantalouden tilinpidon laadintaan ja valtiovarainministeriön selvityksiin.

2. Tilaston menetelmäkuvaus

Rahoitusleasingtilasto on kokonaistutkimus, jonka perusjoukkona ovat rahoitusleasingiä harjoittavat luottolaitokset ja muut rahoitusleasingin harjoittajat. Luottolaitoksiin luokitellaan ne yritykset, joilla on luottolaitoslupa. Tiedot kerätään vuosittain Excel-lomakkeella, ja saaduista vastauksista laaditaan yhteenveto.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Valtaosaa tilaston tiedoista voidaan pitää varsin luotettavina. Tiedonantajien toimittamien tietojen oikeellisuutta arvioidaan. Jossakin määrin tietoja voidaan verrata luottolaitostilastoinnin yhteydessä kerättäviin tietoihin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus

Rahoitusleasingtilasto laaditaan kerran vuodessa. Tiedot julkaistaan huhtikuun alkupuolella, jolloin tilaston viipeeksi tulee hieman yli kolme kuukautta. Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan etukäteen tämän sivuston kohdassa “Tulevat julkistukset”.

5. Tietojen saatavuus

Tilasto julkaistaan nykyään ainoastaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Vuosien 2006 ja 2007 tiedot julkaistiin lisäksi maksullisena Excel-taulukkopakettina. Vuosien 2002–2007 tiedot julkaistiin “Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat” -painojulkaisussa. Vuosina 1985–1987 ja 1992–2001 tiedot julkaistiin omana julkaisunaan. Vuosien 1988–1991 tiedot julkaistiin rahoitusyhtiöiden tilinpäätöstilastossa.

6. Tietojen vertailukelpoisuus

Rahoitusleasingtilaston tietosisältö on pysynyt samana vuodesta 1985 lähtien, mutta tiedonantajien perusjoukko on vaihdellut. Vuosina 1985–1991 rahoitusleasingtilaston tiedonantajia olivat rahoitusyhtiöt ml. yrityksen sisäisinä rahoitusyksikköinä toimineet in-house-yhtiöt. Tästä syystä tiedot ennen vuotta 1992 eivät ole vertailukelpoisia myöhempien vuosien tietoihin.

7. Tietojen yhtenäisyys

Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastossa julkaistaan tuloslaskelman sisältyvä erä “leasingtoiminnan nettotuotot” ja vastaavasti taseeseen sisältyvä erä “leasingkohteet”. Nämä luottolaitosten tilinpäätöstilaston erät eivät sisällöltään ole täysin vastaavia minkään rahoitusleasingtilaston tiedon kanssa.


Lähde: Rahoitusleasing 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Jani Heikkinen 09 1734 3339, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 17.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitusleasing [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-0974. 2010, Rahoitusleasingtilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlea/2010/rlea_2010_2011-04-14_laa_001_fi.html