Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia tammi-maaliskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 20,4 prosenttia vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden 2007 alusta lähtien liikevaihdon kasvu on kiihtynyt ja ollut kuukausittain 20 prosentin luokkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuonna 2006 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Liikevaihdon kasvu nopeutui vuonna 2006 kaikilla vuosineljänneksillä ja kehitys on jatkunut saman suuntaisena tammi-maaliskuussa 2007.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-3/07
Koko rakentaminen 6,7 8,9 11,5 20,4
Talonrakentaminen 6,0 8,7 11,5 19,7
Maa- ja vesirakentaminen 9,0 9,5 11,5 23,1
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa kuussa 2007 yli 12 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on ollut pääosin saman suuntaista alan liikevaihdon kasvun kanssa, joskin maltillisempaa. Vuoden 2007 alusta lähtien on palkkasumman kasvu ollut 12 prosentin luokkaa ja liikevaihdon kasvu hieman yli 20 prosentin luokkaa. Kolmen kuukauden jaksolla helmikuusta huhtikuuhun 2007 palkkasumman kasvoi 12,1 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna. Huhtikuun 2007 palkkasumma oli 12,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 huhtikuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Helmi-huhtikuussa 2007 työllisten määrä kasvoi 7,5 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen kolmen kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli huhtikuussa 2007 avoinna liki 10 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa 2006.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu tammi-maaliskuussa 19,7 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 tammi-maaliskuussa 19,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Maaliskuussa 2007 kasvu oli 18,0 prosenttia verrattuna vuoden 2006 maaliskuuhun.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa. Vuoden 2006 alkukuukausina kasvu oli keskimäärin 15 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille. Vuoden 2006 toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli 6,0 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 8,7 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 11,5 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2006 10,0 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna.

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin 11,4 miljoonalle kuutiometrille. mikä on noin 2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana.

Vuoden 2007 tammi-maaliskuussa aloitettujen liike- ja toimistorakennusten määrä kuutioilla mitattuna kasvoi peräti 117 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot kasvoivat 30 prosenttia. Julkisten palvelurakennusten aloitukset sen sijaan laskivat 33 prosenttia ja asuinrakennusten aloitukset niin ikään laskivat 12 prosenttia vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2007 tammi-maaliskuussa uudisrakennustöitä aloitettiin yhteensä 8,7 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi yli 11 prosenttia helmi-huhtikuussa 2007

Talonrakennusyritysten helmi-huhtikuussa 2007 maksama palkkasumma oli 11,4 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Huhtikuun palkkasumma oli 11,6 prosenttia edellisvuoden huhtikuun palkkasummaa suurempi. Vuoden 2007 alussa talonrakentamisen palkkasumman kasvu on jonkin verran nopeutunut.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi helmi-huhtikuussa 2007 6,0 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen vastaavaan kolmen kuukauden ajanjaksoon. Avoimia työpaikkoja talonrakentamisessa oli huhtikuussa 2007 5,9 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa yli 23 prosenttia*

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 tammi-maaliskuussa peräti 23,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuonna 2006 maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2007 vaihteessa alan liikevaihdon kasvu on nopeutunut selvästi. Maaliskuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi viidenneksen vuoden 2006 maaliskuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 14,5 prosenttia
helmi-huhtikuussa 2007

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 15,5 prosenttia vuoden 2007 helmi-huhtikuussa vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Huhtikuussa 2007 kasvua oli 16,6 prosenttia vuoden 2006 huhtikuuhun nähden.

Vuonna 2006 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 6,4 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Lokakuusta 2006 lähtien maa- ja vesirakentamisen palkkasumman kasvu on nopeutunut tasaisesti.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi 12,3 prosenttia helmi-huhtikuussa 2007. Huhtikuussa työllisiä oli 17,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2006 huhtikuussa. Avoimia työpaikkoja maa- ja vesirakennusalalla oli huhtikuussa 2007 yli 90 prosenttia enemmän, kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 15,6 prosenttia vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 15,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 18,0 prosenttia.

Maaliskuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 13,4 prosenttia vuoden 2006 huhtikuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi huhtikuussa 13,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 14,9 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Rakennuskustannukset nousivat 5,7 prosenttia vuoden 2007 tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

* Otsikon tieto korjattu 25.6.2007. Virheellinen otsikko oli "Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa lähes 10 prosenttia".


Päivitetty 25.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. maaliskuu 2007, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2007/03/rlv_2007_03_2007-06-13_kat_001.html