Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 17 prosenttia heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 17,3 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden 2008 heinäkuussa liikevaihto kasvoi 16,2 prosenttia edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Elokuussa kasvua oli 17,9 prosenttia ja syyskuussa 17,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuonna 2007 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 18,1 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Vuotta aiemmin vastaava kasvu oli 10,5 prosenttia. Liikevaihdon kehitys on ollut tasaisen vahvaa vuoden 2008 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli 13 prosenttia ja toisella neljänneksellä 15,5 prosenttia.

 

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
10-12/07 1-3/08 4-6/08 7-9/08
Koko rakentaminen 18,6 13,0 15,5 17,3
Talonrakentaminen 18,8 12,1 15,0 17,9
Maa- ja vesirakentaminen 17,9 16,3 17,0 15,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 2008 lähes 15 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on ollut vuonna 2007 pääosin saman suuntaista alan liikevaihdon kasvun kanssa, joskin maltillisempaa, noin 10 prosentin luokkaa. Vuoden 2008 kolmannella vuosineljänneksellä palkkasumman kasvu oli 14,9 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajankohdasta. Lokakuussa 2008 palkkasumma oli 22,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 lokakuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen sekä yleinen ansiotason nousu. Elo-lokakuussa 2008 työllisten määrä kasvoi 2,6 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu heinä-syyskuussa lähes 18 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 heinä-syyskuussa 17,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Syyskuussa 2008 kasvua oli 15,9 prosenttia verrattuna vuoden 2007 syyskuuhun.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kehitys on ollut voimakasta vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 kaikkien vuosineljännesten kasvu oli keskimäärin 18 prosentin luokkaa. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu tammi-syyskuun aikana oli 15,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tammi-syyskuussa 2008 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 38 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Rakennusluvan sai lähes 22 000 uutta asuntoa, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa vuotta aiemmin.

Vuoden 2008 tammi-syyskuussa uudisrakennustöitä käynnistettiin kaikkiaan noin 33 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä väheni runsaan kolmanneksen ja teollisuus- ja varastorakennusten neljänneksen vuotta aiemmasta. Vain julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä kasvoi edellisvuotisesta. Tammi-syyskuussa aloitettiin kaikkiaan lähes 21 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on vajaan viidenneksen vähemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten.

 

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi lähes 15 prosenttia elo-lokakuussa 2008

Talonrakennusyritysten elo-lokakuussa 2008 maksama palkkasumma oli 14,8 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Lokakuun palkkasumma oli 22,4 prosenttia edellisvuoden lokakuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusalan työllisten määrä kasvoi vuoden 2008 elo-lokakuussa 2,8 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa lähes 16 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 heinä-syyskuussa 15,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Toimialan liikevaihdon kasvu on ollut voimakasta vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 17,9 prosenttia vuonna 2007 kun vuonna 2006 vastaava luku oli 11,8 prosenttia. Myös vuoden 2008 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana on alan liikevaihdon kehitys ollut suotuisaa. Syyskuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 23,2 vuoden 2007 syyskuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 15 prosenttia elo-lokakuussa 2008

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 15,1 prosenttia vuoden 2008 elo-lokakuussa vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lokakuussa 2008 kasvua oli 22,8 prosenttia. Suuri kasvuprosentti selittyy eri kuukausille osuvien palkanmaksupäivien ajoittumisella.

Vuonna 2007 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 10,1 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Tammikuusta 2008 lähtien maa- ja vesirakentamisen palkkasumman kehitys on jatkanut kasvua. Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi 2 prosenttia elo-lokakuussa 2008.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 11,4 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 13,1 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 5,9 prosenttia.

Syyskuussa 2008 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 11,5 prosenttia vuoden 2007 syyskuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi syyskuussa 11,4 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä 12,2 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Rakennuskustannukset nousivat syyskuussa 3,5 prosenttia edellisen vuoden syyskuusta.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. syyskuu 2008, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 17 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2008/09/rlv_2008_09_2008-12-12_kat_001.html