Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.11.2020

Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin 2019 ensimmäistä kertaa enemmän kaukolämpöä kuin fossiilisilla polttoaineilla

Yhteystietoja päivitetty 19.11.2020. Toinen lisätietojen antaja poistettu.

Kaukolämpöä tuotettiin Suomessa 38,1 TWh vuonna 2019, josta uusiutuvilla polttoaineilla 15,3 TWh, fossiilisilla polttoaineilla 13,2 TWh, turpeella 5,7 TWh ja muilla energianlähteillä 4,0 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 66,0 TWh vuonna 2019, mikä on 1,5 TWh vähemmän kuin edellisenä vuonna. Fossiilivapailla energialähteillä – uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla – tuotetun sähkön osuus oli 82 %, mikä on 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin 2018. Teollisuuslämpöä tuotettiin 55,4 TWh, mikä on samalla tasolla kuin 2018. Suurin osa teollisuuslämmöstä, n. 75 % tuotettiin kotimaisilla puupohjaisilla polttoaineilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2019

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2019

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2019 oli 66,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto väheni 1,5 TWh edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus väheni vastaavasti 1,4 TWh, ollen vuonna 2019 86,1 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 77 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 23 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti säilyi edellisvuoden tasolla ollen noin 20 TWh.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä 31 TWh. Uusiutuvien osuus sähkön tuotannosta oli 47 prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla 40 %, tuulivoimalla 19 % ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Ydinvoimalla tuotettiin 35 prosenttia, fossiilisilla polttoaineilla14 prosenttia ja turpeella neljä prosenttia sähköstä.

Vesivoiman osuus sähköntuotannossa vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Vesivoimalla tuotettiin sähköä 12,2 TWh, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä johtuen uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä väheni hieman vuonna 2019 siitä huolimatta, että uusiutuvilla polttoaineilla ja tuulivoimalla tuotettiin sähköä jonkin verran enemmän kuin 2018. Aurinkosähkön tuotanto kasvoi selvästi, mutta sen osuus kokonaissähköntuotannosta on edelleen marginaalinen (0,2 %).

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä väheni 16 % ja turpeella tuotetun sähkön 13% edellisestä vuodesta. Kivihiilellä tuotetun sähkön määrä pieneni peräti 24%. Maakaasulla tuotetun sähkön määrä pieneni hieman vähemmän, noin 8%.

Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin sähköä 12,5 TWh vuonna 2019, josta mustalipeällä 6,8 TWh ja muilla puupohjaisilla polttoaineilla 5,1 TWh. Vastaavasti fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin sähköä 11,9 TWh, mikä on 2,2 TWh vähemmän kuin 2018. Kokonaissähköntuotannossa tapahtunut 1,5 TWh vähennys vuodesta 2018 kohdistui siis kokonaan fossiilisille polttoaineille ja turpeelle, ydinvoiman tuotannon kasvaessa 1 TWh ja uusiutuvan sähkön tuotannon pysyessä melkein 2018 tasolla.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2019

  Sähkö, GWh Kaukolämpö, GWh Teollisuuslämpö, GWh Käytetyt polttoaineet, TJ 1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 12 239 .. .. ..
- Tuulivoima 6 025 .. .. ..
- Aurinkovoima 147 .. .. ..
- Ydinvoima 22 915 .. .. ..
- Lauhdevoima 2) 3 142 .. .. 34 842
- Yhteensä 44 467 .. .. 34 842
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 21 576 24 022 43 397 392 446
Lämmön erillistuotanto .. 14 120 12 007 93 489
Tuotanto yhteensä 66 043 38 142 55 404 520 777
Sähkön nettotuonti 20 042 .. .. ..
Yhteensä 86 085 38 142 55 404 520 777
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi-, tuuli- ja aurinkovoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2019 oli 38,1 TWh ollen 1 % edellisvuotta pienempi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa väheni 14% ja turpeen 9% edellisestä vuodesta. Kaukolämmöstä selvästi alle puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla (35 %) ja kivihiilellä (18 %). Turve säilytti asemansa kolmanneksi tärkeimpänä energianlähteenä kaukolämmön tuotannossa; 15 % kaukolämmöstä tuotettiin turpeella.

Savukaasupesureilla ja muulla hukkalämmöllä (sisältää lämpöpumput) tuotetun kaukolämmön määrä on kasvanut viime vuosina selvästi. Niillä tuotettiin 10 % kaukolämmöstä v. 2019.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2019 oli 55,4 TWh. Tuotanto kasvoi 0,4% edellisvuodesta. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä 53% tulee mustalipeästä. Kaiken kaikkiaan yli kolme neljäsosaa teollisuuslämmön tuotannosta perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten mustalipeää ja muita puupolttoaineita. Kemian- sekä metsä- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly teollisuuslämmön tuotantolukuihin.

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2019

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2019

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Tilaston kattavuutta on parannettu lisäämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia. Tästä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien tilastojen kanssa. Tilasto sisältää myös aurinkovoiman ja biokaasulla tuotetun pien-CHP:n. Tilasto kattaa vuodesta 2015 lähtien myös pienet lämpölaitokset eli kattaa kaiken kaukolämmön tuotannon. Tilasto ei kata kaikkea teollisuuslämpöä eikä ns. lähilämmön tuottajia.

Linkit

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantokysely

Energiateollisuus ry:n sähkötilasto http://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (360,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2019/salatuo_2019_2020-11-03_tie_001_fi.html