Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2010, 1000 euroa

  30.9.2009 30.9.2010 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 9 094,8 8 584,1 -5,6
Saamiset luottolaitoksilta 74 926,6 85 418,6 14,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 123,2 5 028,2 21,9
Saamistodistukset 32 996,1 34 403,5 4,3
Osakkeet ja osuudet 19 305,8 28 588,8 48,1
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 199,5 2 214,1 (X) 1)
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 24 644,7 24 194,1 -1,8
Johdannaissopimukset 0,0 32,3 (Z) 2)
Aineettomat hyödykkeet 9 447,9 8 925,5 -5,5
Aineelliset hyödykkeet 8 928,7 8 205,9 -8,1
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 36 241,1 30 965,0 -14,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 28 805,8 32 008,9 11,1
Laskennalliset verosaamiset 242,3 685,3 182,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ 248 956,5 269 254,4 8,2
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 73 263,2 74 547,2 1,8
Velat luottolaitoksille 1 186,6 11,2 -99,1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 5 135,9 4 214,3 -17,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 471,9 330,0 -30,1
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 0,0 40,7 (Z) 2)
Muut velat 31 052,6 27 907,0 -10,1
Siirtovelat ja saadut ennakot 34 278,2 40 541,2 18,3
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 792,4 838,0 5,8
Laskennalliset verovelat 345,6 664,7 92,3
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 273,5 60,1 -78,0
OMA PÄÄOMA 175 419,8 194 646,7 11,0
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 34 911,0 40 515,8 16,1
Ylikurssirahasto 7 387,6 7 280,0 -1,5
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 1 158,6 5 910,0 410,1
Vapaat rahastot 41 459,6 41 338,4 -0,3
Edellisten tilikausien voitto/tappio 62 105,8 59 265,9 -4,6
Tilikauden voitto/tappio 28 397,2 40 336,6 42,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 248 956,5 269 254,0 8,2
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 18 442,6 11 481,9 -37,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 40,6 1 163,0 (X) 1)
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 18 402,0 10 318,9 -43,9
1) (X) suurempi kuin 999,9 %
2) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2010, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/03/spy_2010_03_2010-12-08_tau_003_fi.html