Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2011, 1000 euroa

  31.12.2010 31.12.2011 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 12 777,8 8 012,3 -37,3
Saamiset luottolaitoksilta 85 019,8 80 385,6 -5,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 6 500,5 6 962,3 7,1
Saamistodistukset 60 226,8 48 988,2 -18,7
Osakkeet ja osuudet 31 112,5 17 906,6 -42,4
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 668,0 1 834,9 -50,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 21 629,4 16 856,7 -22,1
Johdannaissopimukset 181,3 1 248,1 588,4
Aineettomat hyödykkeet 8 394,7 7 168,5 -14,6
Aineelliset hyödykkeet 7 780,9 7 661,4 -1,5
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 674,0 0,0 -100
Muut varat 23 574,6 26 307,2 11,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 38 553,8 38 316,1 -0,6
Laskennalliset verosaamiset 550,2 235,7 -57,2
VASTAAVAA YHTEENSÄ 300 644,3 261 883,6 -12,9
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 92 774,7 96 613,2 4,1
Velat luottolaitoksille 9,4 1 772,2 (X)
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 1 567,7 3 197,9 104,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 73,1 1 122,5 (X)
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 278,8 7 702,7 (X)
Muut velat 21 811,9 18 941,0 -13,2
Siirtovelat ja saadut ennakot 64 406,5 63 182,6 -1,9
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 134,7 540,0 -74,7
Laskennalliset verovelat 2 492,4 154,5 -93,8
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 60,8 39,4 -35,2
OMA PÄÄOMA 207 807,9 165 230,3 -20,5
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 41 771,0 40 335,6 -3,4
Ylikurssirahasto 7 332,7 7 044,1 -3,9
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 6 419,4 4 803,4 -25,2
Vapaat rahastot 41 863,1 42 550,4 1,6
Edellisten tilikausien voitto/tappio 45 128,8 29 123,8 -35,3
Tilikauden voitto/tappio 65 292,9 41 373,0 -36,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 300 644,3 261 883,6 -12,9
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 108,2 1 282,3 15,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 006,4 798,8 -20,6
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 101,8 483,5 375,0
1) (X) suurempi kuin 999,9%

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/04/spy_2011_04_2012-04-05_tau_003_fi.html