Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–30.6.2012, 1000 euroa

  1.1.–30.6.2011 1.1.–30.6.2012 Muutos-%
Palkkiotuotot 147 935,5 137 484,0 -7,1
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -255,4 1 514,3 *) 1)
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 168,9 3 052,9 40,8
Korkotuotot 733,5 854,5 16,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 781,3 245,6 -68,6
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 12,2 7,0 -42,6
Liiketoiminnan muut tuotot 6 757,6 5 421,8 -19,8
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 158 136,1 148 579,9 -6,0
Palkkiokulut 36 847,7 35 987,5 -2,3
Korkokulut 243,9 302,1 23,9
Hallintokulut 69 831,3 67 238,0 -3,7
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2 015,1 2 000,9 -0,7
Liiketoiminnan muut kulut 8 987,6 9 800,6 9,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 35,6 149,0 318,5
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 40 170,9 33 101,8 -17,6
Tilinpäätössiirrot 77,0 49,0 -36,4
Tuloverot 11 065,5 7 105,6 -35,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 29 181,3 26 045,1 -10,7
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -191,0 -1 085,6 (468,4) 2)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 28 990,3 24 959,5 -13,9
1) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
2) negatiivinen erä kasvaa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–30.6.2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/02/spy_2012_02_2012-09-27_tau_002_fi.html