Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–30.9.2012, 1000 euroa

  1.1.–30.9.2011 1.1.–30.9.2012 Muutos-%
Palkkiotuotot 209 851,6 205 182,6 2,2
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -1 221,9 2 471,9 *) 1)
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 224,1 3 281,6 47,5
Korkotuotot 1 105,7 1 103,9 -0,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 848,5 325,4 -61,6
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 22,0 5,6 -74,5
Liiketoiminnan muut tuotot 9 935,2 8 120,3 -18,3
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 222 765,1 220 491,2 -1,0
Palkkiokulut 53 275,7 52 747,9 -1,0
Korkokulut 411,1 576,9 40,3
Hallintokulut 99 908,4 100 130,4 0,2
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 017,8 2 932,9 -2,8
Liiketoiminnan muut kulut 13 491,0 13 884,3 2,9
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 35,6 121,2 240,4
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 57,8 (Z) 2)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 52 625,6 50 039,8 -4,9
Tilinpäätössiirrot 101,0 49,0 -51,5
Tuloverot 15 058,3 12 531,9 -16,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 37 668,3 37 556,9 -0,3
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -161,7 421,1 *) 1)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 37 506,5 37 978,1 1,3
1) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
2) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 11.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–30.9.2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/03/spy_2012_03_2012-12-11_tau_002_fi.html