Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2013, 1000 euroa

  31.3.2012 31.3.2013 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 6 476,2 11 884,5 83,5
Saamiset luottolaitoksilta 75 554,0 80 786,4 6,9
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 9 759,5 25 987,6 166,3
Saamistodistukset 28 938,8 9 641,4 -66,7
Osakkeet ja osuudet 10 537,3 12 673,0 20,3
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 083,7 286,9 -94,4
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 16 272,5 10 950,8 -32,7
Johdannaissopimukset 2 239,0 630,3 -71,8
Aineettomat hyödykkeet 6 787,4 4 787,7 -29,5
Aineelliset hyödykkeet 7 701,0 5 580,2 -27,5
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 27 585,6 28 862,5 4,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 34 705,6 34 348,1 -1,0
Laskennalliset verosaamiset 388,8 385,4 -0,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ 232 029,4 226 804,8 -2,3
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 93 486,7 98 222,7 5,1
Velat luottolaitoksille 1 064,9 2 236,8 110,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 571,9 4 675,4 81,8
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 124,2 155,4 25,1
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 16 606,7 18 459,0 11,2
Muut velat 20 747,6 17 784,8 -14,3
Siirtovelat ja saadut ennakot 51 506,8 52 693,2 2,3
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 739,0 608,0 -17,7
Laskennalliset verovelat 125,6 1 610,3 (X) 1)
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 39,1 28,9 -26,1
OMA PÄÄOMA 138 503,3 128 552,3 -7,2
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 40 516,6 37 321,3 -7,9
Ylikurssirahasto 7 043,1 6 616,4 -6,1
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 5 551,4 4 634,8 -16,5
Vapaat rahastot 41 747,8 42 036,8 0,7
Edellisten tilikausien voitto/tappio 30 424,3 21 975,6 -27,8
Tilikauden voitto/tappio 13 220,0 15 967,4 20,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 232 029,4 226 804,7 -2,3
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 5 454,5 6,0 (X) 1)
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 0,0 6,0 (Z) 2)
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 5 454,5 0,0 (-100)
1) suurempi kuin 999,9%
2) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/01/spy_2013_01_2013-06-13_tau_003_fi.html