Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014
VASTAAVAA . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 65 930 99 618
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 3 342 3 163
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - 68
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 356 10 369
Lainat ja muut saamiset 36 031 4 362
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 14 005 11 013
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa - -
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 15 937 16 066
Aineelliset hyödykkeet 5 156 5 421
Aineettomat hyödykkeet 10 719 14 270
Verosaamiset 2 634 1 369
Muut varat 63 599 69 030
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - 991
VASTAAVAA YHTEENSÄ 222 709 235 741
VASTATTAVAA . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 715 251
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 2 034
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 1 052 1 220
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa - -
Varaukset 2 033 1 696
Verovelat 7 377 4 856
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - -
Muut velat 76 734 69 188
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään 2 12
VELAT YHTEENSÄ 87 937 79 271
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 36 713 40 291
Ylikurssirahasto 7 830 6 484
Muu oma pääoma 195 195
Muut 4 520 3 276
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 180 191
Kertyneet voittovarat 49 972 74 983
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - -
Muut rahastot 36 341 32 028
(-) Omat osakkeet -978 -978
(-) Ennakko-osingot - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 134 772 156 469
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 222 709 235 741
“-” Ei yhtään havaintoa
Pyöristyksestä johtuen loppu- ja alaerien summat voivat poiketa toisistaan (+/- 1 000 euroa)

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/02/spy_2014_02_2014-10-08_tau_002_fi.html