Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.9.2015 1.1.- 31.12.2015
Ränteintäkter [från] 367 622 1 074 1 445
Räntekostnader 126 286 454 549
FINANSNETTO 240 336 620 896
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - 7 -
Utdelningar [på] 4 032 4 203 10 975 11 005
Avgiftsintäkter 102 746 212 088 318 835 428 939
(Avgiftskostnader) 25 098 50 976 74 925 101 607
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 65 70 -30 126
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 143 4 172 4 950 3 372
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 86 34 47 -121
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto - - 6 46
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 321 457 1 041 1 240
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar - -988 -988 -974
Övriga rörelseintäkter 7 137 11 844 22 619 32 692
(Övriga rörelsekostnader) 3 804 10 825 19 730 28 967
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 86 868 170 415 263 412 346 646
(Administrationskostnader) 41 451 84 476 144 977 197 585
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 23 611 49 215 82 979 114 993
varav: Övriga administrationskostnader 17 840 35 261 61 998 82 592
(Avskrivningar [på]) 796 1 612 2 996 4 688
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -23 -45 -70 284
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet - - - 672
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 61 118 241 241
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - -30 -31 -
VINST / (-) FÖRLUST 44 582 84 224 115 237 143 177
(Bokslutsdispositioner) -861 399 293 3 327
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 7 395 14 687 19 224 24 144
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 38 048 69 139 95 720 115 707
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -237 - -103 -63
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 37 811 69 139 95 616 115 643
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/04/spy_2015_04_2016-04-18_tau_001_sv.html