Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017 1.1.- 30.9.2017 1.1.- 31.12.2017
Ränteintäkter [från] 112 228 305 573
Räntekostnader 74 164 272 580
FINANSNETTO 37 64 33 -7
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1) .. .. ..
Dividend income 3 132 2 382 3 652 3 677
Avgiftsintäkter 104 177 216 680 319 140 470 516
(Avgiftskostnader) 26 368 54 359 80 026 108 983
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 408 372 535 490
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 202 2 616 3 599 4 373
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 59 76 104 125
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto .. .. .. ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 76 -87 -125 -168
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar .. .. .. ..
Övriga rörelseintäkter 7 557 13 725 20 049 29 177
(Övriga rörelsekostnader) 5 170 8 546 12 862 18 432
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 85 118 172 963 254 151 380 916
(Administrationskostnader) 48 328 94 237 139 106 200 807
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 29 190 55 602 82 287 118 601
varav: Övriga administrationskostnader 19 138 38 634 56 819 82 206
(Avskrivningar [på]) 1 008 2 051 3 574 5 264
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. .. 333
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. .. ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 35 815 76 678 111 291 174 273
(Bokslutsdispositioner) .. .. 11 874 32 871
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) .. .. 20 283 27 237
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 26 979 55 081 79 134 114 165
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt .. .. .. ..
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 26 979 54 850 78 996 114 138
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2017/04/spy_2017_04_2018-04-19_tau_001_sv.html