Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2018, tusen euro

  1.1.- 31.3.2018
Ränteintäkter [från] 80
(Räntekostnader) 83
FINANSNETTO -3
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1)
Dividend income 2 384
Avgiftsintäkter 109 852
(Avgiftskostnader) 30 028
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto ..
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto ..
Vinster eller (-) förluster finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 32
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -106
Vinster eller (-) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto ..
Övriga rörelseintäkter 4 978
(Övriga rörelsekostnader) 4 703
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 82 693
(Administrationskostnader) 46 995
varav: (Personalkostnader) 27 432
varav: (Övriga administrationskostnader) 19 563
(Avskrivningar [på]) 1 369
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag ..
Vinst eller (-) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 34 104
(Skattekostnad eller (-) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 10 462
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 23 642
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 23 642
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/01/spy_2018_01_2018-06-20_tau_001_sv.html