Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2019
VASTAAVAA .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 118 776
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 14 797
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 8 616
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 479
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 2 041
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 15 739
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 969
Aineelliset hyödykkeet 4 660
Aineettomat hyödykkeet 18 420
Verosaamiset 6 628
Muut varat 98 647
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät ..
VARAT YHTEENSÄ 307 427
VASTATTAVAA .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat ..
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa ..
Varaukset 7 254
Verovelat 3 020
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma ..
Muut velat 96 219
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat ..
VELAT YHTEENSÄ 113 817
Pääoma 24 525
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) ..
Muu pääoma 1 590
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 4 796
Kertyneet voittovarat 82 312
Uudelleenarvostusrahastot ..
Muut rahastot 61 099
(-) Omat osakkeet ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 13 020
(-) Väliosingot ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 193 609
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 307 426

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkkoi Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/01/spy_2019_01_2019-06-27_tau_002_fi.html