Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019 1.1.- 30.9.2019
VASTAAVAA . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 118 776 121 882 139 649
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 14 797 15 746 16 351
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 8 616 5 823 9 005
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 479 1 267 1 268
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 2 041 2 083 2 404
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 15 739 16 070 10 709
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 969 19 483 19 777
Aineelliset hyödykkeet 4 660 6 169 6 081
Aineettomat hyödykkeet 18 420 18 815 17 876
Verosaamiset 6 628 8 118 6 839
Muut varat 98 647 99 324 107 328
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 307 427 320 302 342 573
VASTATTAVAA . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat .. 1 655 1 664
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. ..
Varaukset 7 254 7 794 8 995
Verovelat 3 020 3 821 3 833
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. ..
Muut velat 96 219 78 279 82 941
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 113 817 104 763 107 754
Pääoma 24 525 24 646 25 134
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. ..
Muu pääoma 1 590 1 590 985
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 4 796 5 890 5 245
Kertyneet voittovarat 82 312 80 508 77 642
Uudelleenarvostusrahastot .. .. ..
Muut rahastot 61 099 66 298 70 625
(-) Omat osakkeet .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 13 020 32 619 50 820
(-) Väliosingot .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 193 609 215 539 234 819
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 307 426 320 302 342 573

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/03/spy_2019_03_2019-12-18_tau_002_fi.html