Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2019, tusen euro

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019 1.1.- 30.9.2019
AKTIVA . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 118 776 121 882 139 649
Finansiella tillgångar som innehas för handel 14 797 15 746 16 351
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 8 616 5 823 9 005
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 1 479 1 267 1 268
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 2 041 2 083 2 404
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 15 739 16 070 10 709
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 969 19 483 19 777
Materiella tillgångar 4 660 6 169 6 081
Immateriella tillgångar 18 420 18 815 17 876
Skattefordringar 6 628 8 118 6 839
Andra tillgångar 98 647 99 324 107 328
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 307 427 320 302 342 573
PASSIVA . . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde .. 1 655 1 664
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. ..
Avsättningar 7 254 7 794 8 995
Skatteskulder 3 020 3 821 3 833
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. ..
Andra skulder 96 219 78 279 82 941
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. ..
SUMMA SKULDER 113 817 104 763 107 754
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 24 525 24 646 25 134
Överkursfond 5 669 5 669 5 669
Annat eget kapital .. .. ..
Övrigt eget kapital 1 590 1 590 985
Ackumulerat annat totalresultat 4 796 5 890 5 245
Ackumulerade vinstmedel 82 312 80 508 77 642
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. ..
Andra fonder 61 099 66 298 70 625
(-) Egna aktier .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 13 020 32 619 50 820
(-) Förskottsutdelningar .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 193 609 215 539 234 819
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 307 426 320 302 342 573

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/03/spy_2019_03_2019-12-18_tau_002_sv.html