Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020 1.1.- 30.6.2020
Korkotuotot 112 265
(Korkokulut) 239 619
RAHOITUSKATE -127 -354
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) ..
Osinkotulot 1 281 1 878
Palkkiotuotot 111 340 199 570
(Palkkiokulut) 38 611 61 455
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto .. ..
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 632 1 345
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -64 -55
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. ..
Liiketoiminnan muut tuotot 7 029 15 220
(Liiketoiminnan muut kulut) 5 032 9 120
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 76 377 147 578
(Hallinnon kulut) 47 276 91 201
josta: (Henkilöstökulut) 27 473 53 056
josta: (Muut hallintokulut) 19 803 38 145
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) .. ..
(Poistot) 1 038 2 528
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 27 816 53 225
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 10 671 20 476
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 17 146 32 749
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 17 130 32 700
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/02/spy_2020_02_2020-10-15_tau_001_fi.html