Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2021, tusen euro

  1.1.- 31.3.2021
Ränteintäkter [från] 62
(Räntekostnader) 294
FINANSNETTO -232
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2)
Dividendinkomst 1 769
Avgiftsintäkter 144 919
(Avgiftskostnader) 49 849
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto ..
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto ..
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 439
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -38
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto ..
Övriga rörelseintäkter 5 463
(Övriga rörelsekostnader) 5 167
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 97 649
(Administrationskostnader) 48 766
varav: (Personalkostnader) 28 504
varav: (Övriga administrationskostnader) 20 262
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) ..
(Avskrivningar [på]) 965
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 47 652
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 15 503
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 32 149
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 32 149
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 01.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2021/01/spy_2021_01_2021-07-01_tau_001_sv.html