Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2021, tusen euro

  1.1.- 31.3.2021
AKTIVA .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 153 028
Finansiella tillgångar som innehas för handel .. 1) 2)
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 4 907
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 19 812
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 819
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 36 965
Materiella tillgångar 5 674
Immateriella tillgångar 14 987
Skattefordringar 4 199
Andra tillgångar 115 364
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
SUMMA TILLGÅNGAR 357 898
PASSIVA .
Finansiella skulder som innehas för handel ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 1 513
Derivat - säkringsredovisning (skulder) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) ..
Avsättningar 1 787
Skatteskulder 5 599
På anmodan återbetalbart aktiekapital ..
Andra skulder 108 064
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
SUMMA SKULDER 118 499
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 21 894
Överkursfond 4 956
Annat eget kapital ..
Övrigt eget kapital 6 321
Ackumulerat annat totalresultat 6 687
Ackumulerade vinstmedel 88 692
Omvärderingsreserver ..
Andra fonder 78 025
(-) Egna aktier ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 32 036
(-) Förskottsutdelningar ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] ..
SUMMA EGET KAPITAL 239 399
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 357 897
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 01.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2021/01/spy_2021_01_2021-07-01_tau_002_sv.html