Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2021, tusen euro (Tabellbilagan har korrigerats 22.12.2021.)

1.1.- 31.3.2021 1.1.- 30.6.2021
AKTIVA . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 153 028 215 796
Finansiella tillgångar som innehas för handel .. 1) 2) ..
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 4 907 12 473
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 19 812 17 664
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 819 1 334
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 36 965 34 360
Materiella tillgångar 5 674 5 905
Immateriella tillgångar 14 987 14 611
Skattefordringar 4 199 4 524
Andra tillgångar 115 364 116 102
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 357 898 423 582
PASSIVA . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 1 513 1 197
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. ..
Avsättningar 1 787 1 720
Skatteskulder 5 599 10 181
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. ..
Andra skulder 108 064 105 933
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
SUMMA SKULDER 118 499 119 203
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 21 894 22 496
Överkursfond 4 956 4 956
Annat eget kapital .. 1 211
Övrigt eget kapital 6 321 7 821
Ackumulerat annat totalresultat 6 687 -6 312
Ackumulerade vinstmedel 88 692 93 532
Omvärderingsreserver .. 11 162
Andra fonder 78 025 84 650
(-) Egna aktier .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 32 036 86 428
(-) Förskottsutdelningar .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] 113 ..
SUMMA EGET KAPITAL 239 399 304 379
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 357 897 423 582
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 01.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2021, tusen euro (Tabellbilagan har korrigerats 22.12.2021.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2021/02/spy_2021_02_2021-10-21_tau_002_sv.html