Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2021, tusen euro

1.1.- 31.3.2021 1.1.- 30.6.2021 1.1.- 30.9.2021
Ränteintäkter [från] 62 176 202
(Räntekostnader) 294 1 457 964
FINANSNETTO -232 -1 281 -761
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2) .. ..
Dividendinkomst 1 769 3 428 3 452
Avgiftsintäkter 144 919 293 241 448 586
(Avgiftskostnader) 49 849 92 225 136 965
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. ..
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto .. .. 680
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto .. .. ..
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 439 700 895
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto .. .. ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -38 -73 -91
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. ..
Övriga rörelseintäkter 5 463 10 362 13 914
(Övriga rörelsekostnader) 5 167 13 006 21 916
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 97 649 222 761 328 794
(Administrationskostnader) 48 766 99 462 143 350
varav: (Personalkostnader) 28 504 61 307 87 608
varav: (Övriga administrationskostnader) 20 262 38 155 55 742
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) .. .. ..
(Avskrivningar [på]) 965 1 949 3 418
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 47 652 120 732 181 172
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 15 503 34 072 55 539
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 32 149 86 660 125 633
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter . . .
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 32 149 86 660 125 633
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2021/03/spy_2021_03_2021-12-16_tau_001_sv.html