Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.5.2018

Samaa sukupuolta olevat solmivat 554 avioliittoa

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2017 solmittiin 26 542 avioliittoa, joista 554 oli samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.3.2017, mistä lähtien samaa sukupuolta olevat saattoivat solmia avioliiton ja samalla samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä luovuttiin. Ennen lain voimaantuloa tammi- ja helmikuussa vahvistettiin kuitenkin vielä 36 parisuhdetta. Avioliittoja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, solmittiin 25 988, mikä oli 515 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Avioliitot ja avioerot 1990–2017, puolisot eri sukupuolta

Avioliitot ja avioerot 1990–2017, puolisot eri sukupuolta

Vuosittain solmittujen avioliittojen ja avioerojen kokonaismäärän tilastointitapaa on muutettu vuoden 2017 tilastosta lähtien siten, että tilastoon tulevat mukaan kaikki ne solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa tapahtumapäivänä. Vuosina 1980–2016 kokonaismäärä muodostui tapauksista, joissa nainen asui vakinaisesti Suomessa vihki- tai eropäivänä. Kuviossa ja liitetaulukossa 1 on solmittujen avioliittojen ja avioerojen määrä muutetulla tilastointitavalla taannehtivasti vuodesta 1990 lähtien. Jotta eri vuosien luvut olisivat kuviossa vertailukelpoisia, niin vuoden 2017 lukuun ei sisälly samaa sukupuolta olevien avioliittoja, 554, eikä avioeroja, joita oli kaksi.

Avioituvuus, eli avioliiton solmineet suhteessa niihin, jotka voisivat mennä naimisiin, on alentunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008. Aivan viime vuosina avioituvuus ei kuitenkaan ole enää alentunut merkittävästi. Kun naisten avioituvuusluku oli 24 tuhatta ei-naimisissa ja ei-rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa naisten kohden vuonna 2008, niin vuonna 2017 se oli 18. Vastaavat miesten luvut olivat 27 vuonna 2008 ja 19 vuonna 2017. Vuonna 2017 avioituvuus aleni alle 40-vuotiailla edelliseen vuoteen verrattuna, kun sitä vanhemmilla se oli vähän vilkkaampaa.

Ensimmäisen avioliiton solmimisikä nousee edelleen

Vuonna 2017 avioliitoissa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iän nousu jatkui. Naisten keski-ikä nousi 0,3 vuotta ja miesten 0,1 vuotta edellisestä vuodesta. Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 31,7 ja miesten 33,9 vuotta. Toisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 44,6 ja vastaava miesten keski-ikä 47,5 vuotta.

Vuonna 2017 kahden naisen solmimissa avioliitoissa naisten keski-ikä oli 36,1 vuotta. Vastaavasti kahden miehen solmimissa avioliitoissa keski-ikä oli 41,3 vuotta.

Solmittujen avioliittojen, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, määrä väheni, koska ensimmäisiä avioliittoja solmittiin edellisvuotta selvästi vähemmän. Uudelleen naimisiin menneitä taas oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosimuutokset olivat kuitenkin niin pieniä, että ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista on edelleenkin noin kolme neljäsosaa. Suhteellinen osuus on pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun alun. Toisia avioliittoja oli 21 prosenttia kaikista solmituista avioliitoista, kolmansia neljä prosenttia.

Avioerojen määrä väheni

Vuonna 2017 avioeroon päättyi 13 485 avioliittoa. Näistä kahta lukuunottamatta kaikki olivat avioeroja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta. Avioerojen määrä, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, väheni 292:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Avioerojen vuosittainen määrä on vaihdellut ilman selvää suuntaa. Vuosi 2017 oli kuitenkin toinen vuosi peräkkäin, kun määrä pieneni. Vuosittaiset määrän muutokset ovat kuitenkin niin pieniä, että avioeronneisuus, eli avioeronneiden määrä suhteessa naimisissa oleviin, on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta: 13–14 eroa tuhatta naimisissa olevaa joko naista tai miestä kohden laskettuna. Iän mukaiset muutokset avioeronneisuudessa olivat myös vähäisiä edelliseen vuoteen verrattuna.

Ensimmäisessä avioliitossa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, naiset olivat keski-iältään 40,6 vuoden ikäisiä avioliiton päättyessä eroon. Vastaava miesten keski-ikä oli 42,9 vuotta vuonna 2017. Kummankin sukupuolen keski-ikä eronhetkellä nousi edellisestä vuodesta kymmenyksen. Kummankaan sukupuolen keski-iällä erotessa ei ole ollut selvää nousevaa tai alenevaa suuntaa viime vuosina.

Samaa sukupuolta olevien parien solmittujen avioliittojen määrä suurempi kuin parisuhteiden rekisteröinnit yhtenäkään vuonna

Samaa sukupuolta olevien parien solmittujen avioliittojen määrä, 554, on suurempi kuin parisuhteiden rekisteröintien suurin määrä, 446. Parisuhteiden rekisteröintien suurin määrä saavutettiin heti ensimmäisenä vajaana vuonna, sillä laki rekisteröidyistä parisuhteista tuli voimaan 1.3. 2002.

Voi sanoa, että avioliittolain muutos innosti samaa sukupuolta olevia pareja menemään naimisiin, kun vertaa solmittujen liittojen määrää viime vuosien parisuhteiden rekisteröintien määrään. 554 solmittua avioliittoa 10 kuukauden aikana on yli puolitoista kertaa enemmän kuin parisuhteita keskimäärin rekisteröitiin viitenä edellisenä vuonna ja yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2016. Kaikista solmituista avioliitoista 16 prosenttia solmittiin maaliskuussa ja ensimmäisen puolen vuoden aikana yhteensä 72 prosenttia.

Solmituista avioliitoista 181 oli kahden miehen ja 373 kahden naisen avioliittoja. Ennen kuin avioliittolain muutos tuli voimaan maaliskuun alusta, niin tammi- ja helmikuussa vielä 21 miesparia ja 15 naisparia rekisteröi parisuhteensa.

Rekisteröityjen parien erojen määrä oli kahtena edellisenä vuonna 130:n tuntumassa. Vuonna 2017 eroja oli 131, neljä enemmän kuin edellisenä vuonna. Eroista 36 oli miesparien eroja ja 95 naisparien eroja.

Siviilisäädyn muutokset, avioliiton solmineiden ja avioeronneiden keski-ikä 2008–2017

  Vuosi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Solmitut avioliitot    32 947   31 975 31 925 30 557 31 008 27 238 26 551 26 735 26 503 26 542
Avioerot 13 709 13 727 13807 13 681 13 251 13 989 13 915 14 170 13 775 13 485
1. avioliiton solmineiden naisten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2 31,4 31,7
1. avioliiton solmineiden miesten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4 33,7 33,9
1. avioliitosta eronneiden naisten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 40,3 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4 40,5 40,6
1. avioliitosta eronneiden miesten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 42,5 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8 42,8 42,9
Rekisteröidyt parisuhteet    249 246 322 333 329 373 333 318 251 36 1)
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 45 53 64 85 103 101 109 133 127 131
1) Tammi- ja helmikuussa vuonna 2017 rekisteröidyt parisuhteet.

Lähde: Siviilisäädyn muutokset 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/ssaaty_2017_2018-05-08_tie_001_fi.html