Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Katsaus yrityksiin ja toimipaikkoihin 2005

Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto 2000-2005

Suomessa toimi 236 435 yritystä vuonna 2005. Määrän kasvu oli 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Yritykset työllistivät 1 328 451 henkilöä, mikä oli 16 206 henkilöä enemmän kuin vuonna 2004. Yritysten liikevaihto oli 318,5 miljardia euroa.

Vuonna 2000 yritysten määrä oli 222 817. Vuosina 2001-2003 yritysten lukumäärä lisääntyi vajaalla prosentilla vuosittain. Vuonna 2004 kasvuprosentti oli 1,7 ja vuonna 2005 siis suunnilleen samaa tasoa.

Yritykset työllistivät 1 301 418 henkeä vuonna 2000. Vuonna 2001 henkilöstön määrä kasvoi 1,3 prosenttia. Kahtena seuraavana vuonna henkilöstö väheni yhteensä noin 10 600 henkeä, mutta lisääntyi 0,3 prosenttia taas vuonna 2004. Vuoden 2005 aikana henkilöstön määrä kasvoi reilun prosentin verran ja ylitti nyt vuoden 2001 tason.

Yritysten liikevaihto oli 262 miljardia euroa vuonna 2000. Sen jälkeen kasvuvauhti oli keskimäärin kolme prosenttia vuosittain, mutta kahtena viimeisenä tarkasteluvuotena kasvu on ollut ripeämpää; 5,2 prosenttia vuonna 2004 ja 6,2 prosenttia vuonna 2005. Luvuissa ei ole otettu huomioon rahan arvon muutosta.

Taulukko 1: Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto vuosina 2000-2005

Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto
mrd. euroa
2000 222 817 1 301 418 262,3
2001 224 847 1 318 654 271,7
2002 226 593 1 315 073 274,3
2003 228 422 1 308 031 284,1
2004 232 305 1 312 245 300,0
2005 236 435 1 328 451 318,5

Kuvio 1: Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto vuosina 2000-2005

Teollisuus ja kauppa suurimmat toimialat

Vuoden 2005 tilaston mukaan yrityksiä oli eniten kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen toimialalla, 20,5 prosenttia kaikista yrityksistä. Melkein saman verran yrityksiä eli 19,7 prosenttia oli kaupan toimialalla. Rakentamisen osuus oli 14,1 prosenttia ja teollisuuden 10,4 prosenttia. Ajanjaksolla 2000-2005 teollisuuden ja kaupan osuudet ovat tasaisesti laskeneet ja vastaavasti kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen ja rakentamisen osuudet ovat kasvaneet.

Kuvio 2: Toimialojen osuudet yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, liikevaihdosta ja palkoista 2005, %

Henkilöstön osuus oli suurin teollisuudessa, 29,8 prosenttia. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 18,3 prosenttia sekä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut 14,8 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen osuus oli 11,3 prosenttia ja rakentamisen osuus vajaat kymmenen prosenttia.

Ajanjaksolla 2000-2005 teollisuuden henkilöstöosuus on selvästi laskenut, kaupan osuus henkilöstöstä on pysynyt melko muuttumattomana ja kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palveluissa osuus on kasvanut eniten.

Teollisuudessa ja kaupassa muodostui yli 70 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Teollisuuden osuus oli 37,8 prosenttia ja kaupan osuus 32,7 prosenttia. Näiden jälkeen tulee kuljetus, varastointi ja tietoliikenne noin kahdeksan prosentin osuudellaan.

Vuodesta 2000 vuoteen 2003 teollisuuden liikevaihto-osuus on vähentyi 39,1 prosentista 37,1 prosenttiin, mutta on sitten taas vähän noussut. Muilla toimialoilla osuudet ovat muuttuneet suhteellisen vähän.

Yritysten kokorakenne Suomessa ja EU:ssa

Maassamme oli vuonna 2005 henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä 233 536 eli 98,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Ne työllistivät 44,1 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja niiden liikevaihto oli 33,6 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta.

Keskisuuria yrityksiä (50-249 työntekijää) oli 2320 eli noin yksi prosentti kaikista yrityksistä. Näiden yritysten osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä oli 17,6 prosenttia ja liikevaihdosta 17,9 prosenttia.

Vähintään 250 henkilöä työllistäviä suuria yrityksiä oli 579, mikä oli 0,2 prosenttia koko yritysjoukosta. Ne työllistivät 38,4 prosenttia yritysten työvoimasta ja niiden liikevaihto muodosti 48,5 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Suurista yrityksistä 50 työllisti yli 2000 henkilöä. Näiden osuus oli 16,5 yritysten koko henkilöstöstä ja 22,8 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

Pk-yritysten (alle 250 henkilöä) lukumäärä kasvoi 4115 yrityksellä, ja suurten yritysten määrä 15 yrityksellä. Henkilöstö lisääntyi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 8900 henkilöllä eli aika tarkalleen saman verran kuin vuonna 2004. Suurissa yrityksissä henkilöstö lisääntyi 7300 hengellä, kun edellisvuonna oli vähennystä noin 4600 henkeä. Liikevaihto kasvoi pienillä ja suurilla yrityksillä, mutta keskisuurilla yrityksillä väheni lievästi.

Taulukko 2. Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kokoluokittain 2005

Yrityksiä
%
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj. euroa

%
PK-yritykset 235 856 99,8 818 652 61,6 163 885 51,5
- pienyritykset 233 536 98,8 585 401 44,1 106 947 33,6
- keskisuuret 2 320 1,0 233 251 17,6 56 938 17,9
Suuret yritykset 579 0,2 509 799 38,4 154 634 48,5
Yhteensä 236 435 100,0 1 328 451 100,0 318 519 100,0

Pk-yrityksen määrittelemiseksi on olemassa myös EU:n komission suositus, jossa työntekijöiden määrän lisäksi otetaan huomioon yrityksen vuosiliikevaihdon määrä ja taseen loppusumma sekä riippumattomuusehto. Vuonna 2005 tämän suosituksen mukaan määriteltyjä pieniä yrityksiä oli 227 900, keskisuuria 3 200 ja suuria 4 500.

Eurostatissa* on tehty tutkimus, jossa on vertailtu yritysten lukumäärän, henkilöstön ja arvonlisäyksen jakaantumista kokoluokittain eri EU-maissa ja EU:ssa keskimäärin. Tiedot ovat vuodelta 2003. Tarkastelussa olivat mukana toimialaluokat C - I ja K (C=Kaivostoiminta ja louhinta, D=Teollisuus, E=Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, F=Rakentaminen, G=Tukku- ja vähittäiskauppa, H=Majoitus- ja ravitsemistoiminta, I=Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne K=Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut).Tämän tutkimuksen mukaan EU:ssa keskimäärin pk-yrityksiä oli kaikista yrityksistä 99,8 prosenttia. Ne työllistivät yli 2/3 työvoimasta ja tuottivat arvonlisäystä yli puolet kokonaisarvonlisäyksestä.

Taulukko 3. Yritysten lukumäärän, henkilöstön ja arvonlisäyksen jakaantuminen kokoluokittain 2003 (EU-maat)

Suuruusluokka Määrä
%
Henkilöstö
%
Arvonlisäys
%.
Mikroyritys (<10 henkilöä) 91,5 29,8 20,5
Pieni yritys (10-49 henkilöä) 7,3 20,8 19,1
Keskisuuri yritys (50-249 henkilöä) 1,1 16,5 17,8
Suuri yritys (=> 250 henkilöä 0,2 32,9 42,7

Pk-yritysten määrä ja merkitys vaihtelee eri maissa. Arvonlisäyksen suhteen osuudet vaihtelivat 41,7 prosentista (Slovakia) 70,4 prosenttiin (Italia) ja työllisyyden mukaan 49,3 prosentista (Slovakia) 81,5 prosenttiin (Italia). Erityisesti huomattiin, että Italiassa ja Espanjassa mikroyritysten merkitys oli suhteellisen suuri sekä työllisyyden ( 47,1 % ja 38,6 %) että arvonlisäyksen suhteen (31,7 % ja 26,8 %) verrattuna EU-keskiarvoihin (29,8 % ja 20,5). Suomessa vastaavat osuudet olivat 25 prosenttia työllisyydestä ja 18 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2005. Suomen lisäksi Slovakiassa ja Britanniassa suurilla yrityksillä oli keskimääräistä suurempi merkitys tarkastelun kohteena olevilla toimialoilla.

Myös toimialojen sisällä kokoluokkien osuudet vaihtelevat merkittävästi. Arvonlisäystä kertyi suurissa yrityksissä eniten sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa, seuraavaksi eniten kuljetuksessa ja tietoliikenteessä ja sitten kaivostoiminnassa ja louhinnassa sekä teollisuudessa, joissa kaikissa arvonlisäosuus oli yli 50 prosenttia. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä puolestaan on suurempi osuus arvonlisäyksestä rakentamisessa, hotelli- ja ravitsemistoiminnassa, kaupassa sekä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palveluissa. Edellä kerrottu on voimassa myös työllisyysosuuksien suhteen, paitsi että teollisuudessa pk-yritysten osuus oli yli 50 prosenttia.

Kuvio 3. Liikevaihdon jakautuminen kokoluokittain eri toimialoilla Suomessa 2005, %

Kuvio 4. Henkilöstön jakautuminen kokoluokittain eri toimialoilla Suomessa 2005, %

Kun tarkasteltiin työllisyyden muutosta vuodesta 2001 vuoteen 2003, huomattiin, että niillä toimialoilla, joilla henkilöstö lisääntyi, se lisääntyi enemmän pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kuin suurissa yrityksissä. Niillä toimialoilla, joilla henkilöstö väheni, se väheni vähemmän pk-yrityksissä tai saattoi peräti kasvaa.

*)Tutkimus SMEs and entrepreneurship in the EUon julkaistu 5.10.2006 Eurostatin kotisivuilla =>Publications => Statistics in Focus.

Toimipaikat maakunnittain

Yritysten toimipaikkoja oli vuonna 2005 eniten Uudenmaan maakunnassa, toiseksi eniten Varsinais-Suomessa ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalla. Vähiten toimipaikkoja oli Ahvenanmaan maakunnassa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla.

Tarkasteluvuonna toimipaikkojen määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna eniten Itä-Uudellamaalla. Lisäys oli 2,9 prosenttia. Pirkanmaalla lisäys oli 2,8 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 2,5 prosenttia. Satakunnassa toimipaikkojen määrä väheni muutamalla ja Kainuussa määrä pysyi samana.

Henkilöstömäärän suhteen kärkisijalla oli ylivoimaisesti Uusimaa 34,2 prosentin osuudella. Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan osuudet olivat noin yhdeksän prosenttia molemmilla. Pienimmät osuudet olivat Ahvenanmaalla Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Henkilöstön määrä kasvoi edellisvuodesta eniten Pohjois-Karjalassa (3,4%), Pirkanmaalla (3,1%) ja Etelä-Pohjanmaalla (3,0%). Henkilöstön määrä väheni viidessä maakunnassa, eniten Keski-Pohjanmaalla (1,9%) ja Kanta-Hämeessä (1,3%).

Liikevaihtoa muodostui niinikään ylivoimaisesti eniten Uudellamaalla, 44,6 prosenttia kaikkien toimipaikkojen liikevaihdosta. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Pirkanmaalla 7,6 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 7,5 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta voimakkaimmin Itä-Uudellamaalla. Kasvuprosentti oli 20,2. Reipasta kasvua oli myös Etelä-Pohjanmaalla, 11,2 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 10,9 prosenttia. Pienin kasvuprosentti oli Lapissa (0,3%) ja liikevaihto väheni Etelä-Karjalassa 7,3 prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla 4,6 prosenttia.

Taulukko 4: Yritysten toimipaikkojen määrä, henkilöstö ja liikevaihto maakunnittain 2005

Toimipaikkoja Muutos-
%
Henkilöstö Muutos-
%
Liikevaihto
1 000 euroa
Muutos-
%
Manner-Suomi 264 667 1,8 1 324 329 1,3 314 189 732 6,6
Uusimaa 75 662 2,1 455 461 1,1 140 957 610 8,3
Itä-Uusimaa 5 237 2,9 20 202 1,0 8 832 993 20,2
Varsinais-Suomi 25 123 2,5 118 094 2,9 23 661 090 10,9
Satakunta 11 901 -0,1 54 093 0,2 11 478 579 3,1
Kanta-Häme 8 072 2,0 36 893 -1,3 6 898 105 4,8
Pirkanmaa 23 462 2,8 120 656 3,1 24 095 979 6,3
Päijät-Häme 10 108 2,0 49 360 0,9 8 284 417 7,6
Kymenlaakso 8 198 2,3 44 093 -0,7 9 357 844 2,0
Etelä-Karjala 5 982 1,1 29 652 -1,0 6 326 177 -7,3
Etelä-Savo 7 836 0,5 29 040 -0,2 4 440 176 3,3
Pohjois-Savo 10 861 0,6 49 127 2,6 8 340 401 1,4
Pohjois-Karjala 7 289 0,7 31 160 3,4 5 297 448 5,8
Keski-Suomi 12 301 1,9 57 348 2,2 10 254 857 1,9
Etelä-Pohjanmaa 10 946 1,5 40 649 3,0 7 464 228 11,2
Pohjanmaa 9 534 0,9 42 297 0,6 8 698 962 3,1
Keski-Pohjanmaa 3 627 1,4 14 074 -1,9 2 858 777 -4,6
Pohjois-Pohjanmaa 15 806 2,1 82 696 1,0 16 525 180 5,2
Kainuu 3 433 0,0 14 437 2,8 2 170 079 2,8
Lappi 9 289 1,2 34 997 0,5 8 246 830 0,3
Ahvenanmaa 1 869 0,8 8 801 4,2 1 687 126 9,4
Koko maa 266 536 1,8 1 333 130 1,4 315 876 858 6,6

Päivitetty 30.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2005, Katsaus yrityksiin ja toimipaikkoihin 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2005/syr_2005_2006-11-30_kat_001.html