Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Yritysrekisterin vuositilaston laatuseloste

1.Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä

Tilasto sisältää tietoja liiketoimintaa harjoittavien yritysten ja toimipaikkojen määrästä sekä niiden henkilöstön ja liikevaihdon määrästä toimialoittain, alueittain ja oikeudellisen muodon mukaan. Tilaston ajanjakso on vuosi. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin. Tiedot on saatu pääasiassa hallinnollisista lähteistä ja yritysrekisterin omista tiedusteluista.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Käsitteet

Tilastossa esiintyvät käsitteet ja määritelmät löytyvät Käsitteet ja määritelmät -linkistä.

Yritystilasto, toimipaikkatilasto, toimiala

Yritystilastoissa yrityksen koko toiminta tilastoidaan yrityksen päätoimialalle. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoimiala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän arvonlisäyksen perusteella. Arvonlisäys vastaa läheisesti jalostusarvoa. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys saadaan kertomalla kunkin toimipaikan työllisten määrä toimipaikan toimialan keskimääräisellä arvonlisäyksellä ja suhteuttamalla saatu luku toimipaikan toiminta-aikaan tilastovuoden tilikaudella. Päätoimiala määritellään vaiheittain toimialaluokituksen kirjaintasolta tarkimmalle tasolle. Yrityksen päätoimialaksi määräytyy yleensä sen toimipaikan toimiala, jossa tilikauden arvonlisäys on suurin. Yksitoimipaikkaisella yrityksellä yrityksen ja toimipaikan toimiala on sama.

Toimipaikkatilastot kootaan toimipaikkojen toimialojen mukaan. Aputoimipaikan toimiala on sama kuin yrityksen päätoimiala. Toimipaikoittain yhteenlaskettu henkilöstö eroaa yrityksittäin lasketusta. Ero johtuu siitä, että voittoa tavoittelemattomat yhteisöt eivät sisälly yrityksiin, mutta niiden liiketoimipaikat ovat mukana toimipaikkatilastoissa.

Luokitukset

Toimialaluokitus

Käytetty toimialaluokitus on Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskus, käsikirjoja 4, Helsinki 2008). Toimialaluokitus TOL 2008 perustuu EU:n toimialastandardiin NACE Rev. 2:een siten, että NACEn nelinumerotasoa on tarkennettu kansallisia tarpeita varten viidennellä tasolla.

Sektoriluokitus

Käytetty sektoriluokitus on Sektoriluokitus 2000 (Tilastokeskus, käsikirjoja 5, Helsinki 2000). Luokituksessa yksiköt jaetaan omistajuuden, toiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella eri sektoreihin.

Alueluokitus

Käytetty alueluokitus perustuu julkaisuun Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. (Tilastokeskus, Käsikirjoja 28). Alueluokituksessa käytetään tilastovuoden aluejakoa.

Suuruusluokat

Suuruusluokat on määritelty henkilöstön ja liikevaihdon mukaan siten, että luokkaan kuuluvat arvot, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin luokan alaraja mutta pienempiä kuin seuraavan luokan alaraja.

2.Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilaston perusaineistona ovat tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja toimipaikat. Maatalousyrityksistä mukana ovat ne, joiden maataloustulo on tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon tilastorajan (ks. alempana kohta 3). Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt eivät ole mukana.

Tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja omista tiedusteluista. Konsernien tiedot kerätään Patentti- ja rekisterihallitukselle tai Suomen Asiakastieto Oy:lle toimitetuista konsernitilinpäätöksistä. Konsernitilinpäätöksistä saadaan konsernien aloitus- ja lopetustiedot, liikevaihto, tase, henkilöstö ja rakennetiedot.

Verohallituksen eri rekistereistä saadaan yrityksen aloitus- ja lopetustiedot, kotikunta, alustava toimialatieto uusille yrityksille, liikevaihto ja palkat.

Yritysrekisterin tiedusteluilla kerätään vuosittain kaikkien monitoimipaikkaisten ja vähintään 20 henkilöä työllistävien yksitoimipaikkaisten yritysten tiedot. Alle 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä tiedustellaan yksiköt, joilla tiedot hallinnollisten rekistereiden, kaupallisten aineistojen tai Tilastokeskuksen muiden tiedustelujen perusteella ovat muuttuneet. Perustetut yritykset sisällytetään yleensä kerran uusien yritysten tiedusteluun melko pian toiminnan aloittamisen jälkeen. Yritysrekisterin tiedusteluista saadaan muun muassa henkilöstön määrä, liikevaihto, toimiala ja sijaintikunta. Tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstön määrä estimoidaan palkkatietojen perusteella.

3.Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto kattaa kaikki toimialat, maantieteelliset alueet, oikeudelliset muodot ja omistajatyypit. Maatiloista mukana ovat tilat, joiden maataloustulo on tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon tilastorajan.

Tilastoon tulevat yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuonna ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan (9 636 euroa vuonna 2007).

 

4.Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1. Tilaston ilmestymistiheys ja mittausjakso

Tilasto ilmestyy vain yhden kerran, 28.11.2008 ilmestyneen yritysrekisterin vuositilaston vertailutilastona.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Tilastosta julkaistaan vain julkaisutiedote ja taulukot julkistetaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla StatFin-tilastopalvelussa.

Taulukoita elinkeinoverovelvollisista yrityksistä ja niiden toimipaikoista (pl. maatilat ja kuntien liikelaitokset) on saatavana vuodesta 1993 lähtien Tilastokeskuksen verkkosivuilta Internetistä StatFin-tilastopalvelusta osoitteesta http://statfin.stat.fi/statweb.

Toimialoittain tuotettavat taulukot ovat saatavilla vuodesta 1993 vuoteen 2001 Toimialaluokitus TOL 1995 mukaisina ja vuodesta 2001 eteenpäin Toimialaluokitus TOL 2002 mukaisina.

Tilauksesta toimitettavia taulukoita elinkeinoverovelvollisista yrityksistä (pl. maatilat ja kuntien liikelaitokset) on saatavana vuodesta 1989 lähtien. Taulukoita rekisteröidyistä työnantajista ja liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä on saatavana tilastovuosilta 1984-1993.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastoissa vuosien 1984-1986 tiedot on luokiteltu vuoden 1979 toimialaluokituksen perusteella (TOL 1979), vuosien 1986-1993 tiedot on luokiteltu vuoden 1988 toimialaluokituksen perusteella (TOL 1988), vuosien 1993-2001 tiedot on luokiteltu vuoden 1995 toimialaluokituksen perusteella (TOL 1995) ja vuosien 2001-2007 tiedot on luokiteltu vuoden 2002 toimialaluokituksen perusteella (TOL 2002).

Vuosina 1984-1988 tilasto kattaa rekisteröidyt työnantajat ja liikevaihtoverovelvolliset yritykset ja vuodesta 1989 tilasto kattaa myös elinkeinoverovelvolliset yksiköt. Vuonna 1994 on siirrytty lvv-järjestelmästä alv-järjestelmään ja tästä vuodesta alkaen tilasto kattaa arvonlisäverovelvolliset yritykset. Vuonna 1996 tilastoon ovat tulleet mukaan ennakonperintärekisteriin kuuluvat yksiköt, vuonna 1999 asuntoyhteisöt ja vuonna 2006 kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliset yksiköt. Vuoden 2007 tilastossa ovat mukana myös maatalousyritykset, joiden maataloustulo on tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon tilastorajan. Maatalouden liikevaihtoa ei kuitenkaan tilastoida.

Tässä tilastossa näkyvä noin 6 miljoonan euron ero verrattuna TOL 2002 -luokituksella tehdyn tilaston kaikkien yritysten liikevaihtosummaan johtuu siitä, että liikevaihdottomiksi määritellyissä toimialoissa on tapahtunut muutoksia luokitusten välillä.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Yritysrekisterin vuositilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tuottaman Aloittaneet ja lopettaneet yritykset tilaston kanssa, jossa yritysten määrä perustuu poikkileikkaustietoon yrityksistä, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai työnantajina toimivia.

Tilastokeskus julkaisee myös Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastoa (FATS). Suomen yritykset -tilastossa esitetyt ulkomaisomisteisten yritysten tiedot poikkeavat FATS tilaston tiedoista, koska FATS -tilasto kuvaa kaikkia ulkomaisomisteisia yrityksiä, jotka olivat yritysrekisterissä aktiivisina tilastovuoden viimeisenä päivänä. Suomen yritykset -julkaisussa puolestaan sovelletaan edellä mainittuja kokorajoja liikevaihdossa ja henkilöstössä sekä vaatimusta, että yrityksen toiminta-aika ylitti puoli vuotta tilastovuonna.

Maatalousyritysten määrä tässä tilastossa poikkeaa Tilastokeskuksen julkaisemassa, maa- ja metsätalousyritysten taloustilastossa olevista luvuista. Syynä on se, että osa viimeksi mainitun tilaston yrityksistä on yritysrekisterin tilastossa tilastoitu muille toimialoille ja osa yrityksistä jää pois yritysrekisterin tilastosta, koska niiden maataloustulo ei ylitä kohdassa 3 mainittua tilastorajaa.

 


Päivitetty 10.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. TOL 2008 2007, Yritysrekisterin vuositilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2007/02/syr_2007_02_2009-02-10_laa_001.html