Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Tietilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

Tietilasto sisältää tietoa tiestön ja liikenteen tilanteesta Suomen maantieverkolla aikasarjoin ja alueittain. Tilaston tiedot kattavat Suomen maantieverkon. Tilasto palvelee liikennealan toimijoita tuottamalla heidän käyttöönsä tilastotietoja suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa varten. Liikennesuoritetietoja käytetään päästölaskennassa lähtötietoina.

Keskimääräisestä maanteiden vuorokausiliikenteestä on tietoa tieluokittain. Maanteiden liikennesuoritteet julkaistaan tieluokittain, tiepäällysteittäin ja nopeusrajoitusalueittain. Liikennesuoritteesta on laskettu myös kokonaissuorite Suomen tiestöllä eli kokonaissuorite kattaa maanteiden lisäksi katujen ja yksityisteiden liikennesuoritteen. Myös henkilöliikennesuorite on laskettu koko maan tasolla.

Tietilaston tietoja tarkastellaan alueellisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain (ELY-keskus). Osa tiedoista esitetään myös kunnittain ja maakunnittain. Maantiet jaetaan valta-, kanta-, seutu-, kokooja- ja yhdysteihin.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilastokeskuksen julkaisema tietilasto perustuu Väyläviraston Tierekisterin tietoihin. Tietilaston maanteiden suoritetiedot perustuvat Väyläviraston maanteiden liikennelaskentaan. Tieliikenteen kokonaissuorite perustuu katsastushetkellä Traficomin liikenneasioiden rekisteriin tallennettuihin autojen matkamittarilukematietoihin ja niistä edelleen Tilastokeskuksen jalostamaan suoriteaineistoon.

3. Tietojen luotettavuus ja tarkkuus

Tietilasto kattaa Suomen maanteiden tilanteen hyvin, koska maantieverkon tiedot saadaan kattavasti Väyläviraston Tierekisteristä. Väyläviraston maanteiden liikennelaskenta kuvaa maanteiden liikennemäärät tarkasti. Tilastokeskuksen laskema liikenteen kokonaissuorite kuvaa liikennesuoritteen tasoa koko Suomen osalta hyvin. Väyläviraston maanteiden liikennelaskennassa on mukana myös ulkomaille rekisteröityjen autojen ajot Suomen maanteillä. Tilastokeskuksen laskema liikennesuorite kattaa vain Suomeen rekisteröidyt autot, mutta ajosuoritteissa on mukana myös ulkomailla ajetut kilometrit.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tietilasto julkaistaan vuosittain huhtikuussa Tilastokeskuksen kotisivuilla. Tiedot sisältävät edellisen vuoden lopulliset vuositiedot

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tietilaston tiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä tilaston kotisivuilla. Tilaston tietoja on myös nähtävissä Tilastokeskuksen Statfin-tietokantapalvelussa.

Yksityiskohtaisempaa tilastotietoa on saatavissa Tilastokeskuksesta ja Väylävirastosta. .

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tiestöä koskevat vanhimmat tiedot ovat vuodesta 1940 lähtien. Liikennesuoritteita on esitetty vuodesta 1975 alkaen. Katujen ja yksityisteiden sekä henkilö- ja pakettiautojen laskentatapojen muutosten vuoksi liikennesuoritteen ja henkilöliikennesuoritteen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa vuodesta 2016 alkaen.

7. Selkeys ja yhtenäisyys

Tietilasto on ainoa säännöllisesti tehtävä selvitys Suomen tiestön ja tieliikenteen tilanteesta.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Lahtinen 029 551 3207, Nico Maunula 029 551 3526, Matti Kokkonen 029 551 3770, sami.lahtinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-336X. 2019, Laatuseloste: Tietilasto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tiet/2019/tiet_2019_2020-04-15_laa_001_fi.html