Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.4.2020

Vuonna 2019 henkilöautoilla ajettiin saman verran kuin vuotta aiemmin – raskaan liikenteen kilometrit vähenivät

Vuonna 2019 henkilöautojen yhteenlaskettu kilometrimäärä oli 40 718 miljoonaa autokilometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Raskaan liikenteen kilometrit vähenivät viime vuonna. Maanteiden liikennesuorite oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Viime vuonna maanteillä tehtiin uusia päällystetöitä aiempaa vähemmän.

Maanteiden liikennesuorite (milj. km) vuosina 1980–2019

Maanteiden liikennesuorite (milj. km) vuosina 1980–2019

Kokonaisliikennesuorite

Vuonna 2019 autojen yhteenlaskettu kilometrimäärä eli liikennesuorite Manner-Suomen maantie- ja katuverkolla 1) oli yhteensä 50 387 miljoonaa autokilometriä, mikä oli 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Henkilöautojen yhteenlaskettu kilometrimäärä oli 40 718 miljoonaa autokilometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Pakettiautojen kokonaissuorite kasvoi 0,6 prosenttia edellisvuodesta.

Raskaan liikenteen kilometrit vähenivät vuonna 2019. Kuorma-autojen liikennesuorite oli yhteensä 3 342 miljoonaa autokilometriä, mikä oli 2,0 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Linja-autoilla ajettiin yhteensä 601 miljoonaa kilometriä eli linja-autojen liikennesuorite väheni 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Raskaan liikenteen osuus oli 8 prosenttia kaikesta liikenteestä kuten edellisvuonnakin.

Tieliikenteen suoritelaskennan mukaan vuonna 2019 Manner-Suomen aktiivisen henkilöautokannan lukumäärä oli 2 995 305 henkilöautoa, joten henkilöautoilla ajettiin viime vuonna keskimäärin 13 600 kilometriä. Bensiinikäyttöisillä henkilöautoilla ajettiin keskimäärin 11 000 kilometriä ja dieselkäyttöisillä 19 900 kilometriä. Kaikista henkilöautojen ajokilometreistä 57 prosenttia ajettiin bensiinikäyttöisillä ja 41 prosenttia dieselkäyttöisillä autoilla, vähäpäästöisten käyttövoimien osuus jäi alle 2 prosenttiin.

Maanteiden liikennesuoritteet

Vuonna 2019 maanteiden liikennesuorite 2) oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Keveiden autojen eli henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2019 yhteenlaskettu maantiesuorite kasvoi 0,1 prosenttia vuoden 2018 maantiesuoritteisiin verrattuna. Raskaan liikenteen maantiesuorite väheni prosentin vuoteen 2018 verrattuna. Maantieverkon osuus kokonaissuoritteesta on 77 prosenttia ja katusuoritteiden osuus on 23 prosenttia.

Vuonna 2019 henkilöautojen maantiesuoritteet kasvoivat 0,1 prosenttia ja pakettiautojen maantiesuoritteet kasvoivat 0,6 prosenttia vuodesta 2018. Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien maantiesuoritteet vähenivät 1,4 prosenttia ja muilla kuorma-autoilla ajettiin saman verran vuoteen 2018 verrattuna. Linja-autojen maantiekilometrit vähenivät 2,1 prosenttia.

Maanteiden liikenteestä 52 prosenttia ajettiin valtateillä vuonna 2019. Kantateiltä liikennesuoritetta kertyi 14 prosenttia, seututeiltä 18 prosenttia ja yhdysteiltä 16 prosenttia. Valtateiden liikennesuorite oli edellisvuoden tasolla, kanta- ja seututeiden liikenteessä oli pientä kasvua ja yhdysteiden liikenne väheni vajaan prosentin. Liikennesuoritteesta 30 prosenttia kertyi Uudenmaan ELY-keskuksen alueelta eli Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien maanteiltä.

Vuonna 2019 Suomen maanteillä liikkui keskimäärin 1 357 autoa vuorokaudessa. Uudenmaan maakunnassa autoja liikkui eniten eli keskimäärin 5 024 autoa vuorokaudessa. Kanta-Hämeen maakunnassa autoja liikkui maanteillä keskimäärin 2 035 autoa vuorokaudessa ja Päijät-Hämeessä keskimäärin 2 011 autoa vuorokaudessa. Vähiten liikennettä oli Kainuun maakunnassa eli keskimäärin 430 autoa vuorokaudessa.

Taulukko 1. Liikennesuorite (milj. km) Manner-Suomen maantie- ja katuverkolla autoluokittain vuonna 2019

Autoluokka Maantiet Kadut ja yksityistiet Yhteensä
Kaikki autot yhteensä 38 603 11 784 50 387
Henkilöauto 30 943 9 775 40 718
Pakettiauto 4 358 1 368 5 726
Kevyet autot yhteensä 35 301 11 143 46 444
Linja-auto 411 190 601
Kuorma-auto 2 890 452 3 342
Raskaat ajoneuvot yhteensä 3 301 642 3 943

Henkilöliikennesuoritteet

Vuonna 2019 henkilöautojen henkilöliikennesuorite 3) oli yhteensä 66,8 miljardia henkilökilometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2019 linja-autoliikenteen henkilöliikennesuorite oli yhteensä 7,9 miljardia henkilökilometriä. Linja-autoliikenteen henkilöliikennesuorite väheni 2 prosenttia edellisvuodesta.

Suomen maantiet vuonna 2019

Vuoden 2019 lopussa Manner-Suomessa oli maanteitä yhteensä 77 925 km, 17 km vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tästä yhdysteitä oli 50 992 km, seututeitä 13 469 km, valtateitä 8 605 km sekä kantateitä 4 859 km. Lisäksi ramppeja 1 386 km, kiertoliittymiä 44 km sekä lauttavälejä 62 km. Maanteistä 21 prosenttia on Pohjois-Savossa, 16 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja 12 prosenttia Lapissa. Nämä sekä alempana mainitut aluetarkastelut on tehty liikenteen ELY-keskusaluejakojen mukaisesti. 4)

Maanteistä moottoriteitä oli 926 km ja moottoriliikenneteitä 136 km. Moottoriteiden määrä on kasvanut tasaisesti vuosien saatossa – kahdessakymmenessä vuodessa niiden määrä on lähes tuplaantunut. Maanteillä olevia kevyen liikenteen väyliä oli kokonaisuudessaan 6 026 km. Väylistä 20 prosenttia on Uudellamaalla, 15 prosenttia Varsinais-Suomessa ja 13 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla.

Maanteiden päällysteet

Maanteistä 37 prosenttia on öljysorateitä (tai vastaavia), 35 prosenttia sorateitä ja 28 prosenttia kestopäällystettyjä teitä. Eniten sorateitä on Pohjois-Savon alueella, jossa teistä noin puolet on sorateitä, kun taas Uudellamaalla lähes puolet tiestöstä on kestopäällystettyjä. Öljysorateitä on eniten Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tiestö koostuu 43 prosenttisesti öljysoratuista teistä. Päällystettyjä maanteitä oli vuoden 2019 lopussa 50 706 kilometriä eli 65 prosenttia kaikista Manner-Suomen maanteistä. Lähes kaikki päällysteet olivat asfalttibetonia tai pehmeää asfalttibetonia. Pinnattuja sorateitä oli vuoden 2019 lopussa vain 770 kilometriä.

Maanteiden päällysteet vuosina 1980–2019

Maanteiden päällysteet vuosina 1980–2019

Uusia päällystetöitä tehtiin 1 734 km, mikä on tilastointihistorian pienin päällystetöiden määrä. Edellisvuoteen verrattuna niitä tehtiin 717 km vähemmän. Eniten päällystetyöt vähenivät Lapin alueella, jossa niiden määrä putosi 61 prosenttia edellisvuodesta. Myös Kaakkois-Suomessa päällystetyöt olivat puolittuneet. Vähiten vähennystä tapahtui Uudellamaalla, jossa päällystetyöt putosivat vain 10 prosenttia edellisvuodesta.

Muut tiedot

Valaistuja tieosia maanteillä oli 12 874 km, 59 km enemmän kuin vuotta aiemmin. Nopeusrajoituksista 80 km/h tieosuuksia on eniten, 51 719 km, joka on 394 km vähemmän kuin edellisvuonna. Eniten oli lisätty 120 km/h -alueita, noin kymmenen prosenttia.

Tieleveyksistä 2-ajorataisten maanteiden osuus oli kasvanut eniten edellisvuodesta, noin kolme prosenttia, ja toiseksi eniten kahdeksan metriä leveät tiet, noin kaksi prosenttia.


1) Tieliikenteen kokonaissuorite perustuu suomalaisten autojen katsastushetkellä Traficomin liikenneasioiden rekisteriin tallennettuihin matkamittarilukematietoihin ja niistä Tilastokeskuksen tuottamaan suoriteaineistoon. Tulokset on tilastollisesti korotettu vastamaan kyseisen ajoneuvoluokan eli henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen ajoneuvoluokkien kokonaissuoritetta.
2) Maanteiden liikennesuorite perustuu Väyläviraston maanteiden liikennelaskennan tuloksiin.
3) Henkilöliikennesuoritteet lasketaan ajoneuvojen liikennesuoritteesta käyttämällä kerrointa, joka kuvaa ajoneuvossa matkustavien henkilöiden keskimääräistä määrää.
4) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluu liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Pirkanmaan maakunta. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluu liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Keski-Suomen maakunta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluu liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Lapin maakunta.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Lahtinen 029 551 3207, Nico Maunula 029 551 3526, Matti Kokkonen 029 551 3770, sami.lahtinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 15.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-336X. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tiet/2019/tiet_2019_2020-04-15_tie_001_fi.html