Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta

2.1. T&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet kasvussa

Yritysten tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä vuonna 2019 työskenteli noin 38 700 henkilöä, mikä oli 1 400 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna, kasvua oli liki neljä prosenttia. Teollisuudessa t&k-henkilöstön määrä nousi 870 henkilöllä. Pienissä alle 50 henkilön yrityksissä kasvua oli yhdeksän prosenttia, yli 500 henkilön yrityksissä kolme prosenttia.

T&k-työhön käytettyä työaikaa mittaava tutkimustyövuosien määrä nousi 1 000 henkilötyövuotta, vuonna 2019 tehtiin 29 700 tutkimustyövuotta. Suurimmat tutkimustyövuosien lisäykset kirjattiin elektroniikkateollisuudessa (550) ja tutkimus- ja kehittäminen -toimialalla (450).

Naisten osuus t&k-henkilöstöstä oli edellisvuoden tapaan viidennes. Naisten osuus oli yli puolet elintarviketeollisuudessa (65 prosenttia) sekä kemianteollisuudessa (56 prosenttia). Elektroniikka ja sähköteknisessä teollisuudessa osuus oli 12 prosenttia, muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa ja metallituotteissa noin yhdeksän prosenttia. Naisten osuus oli keskitasoa alhaisempi alle 50 henkilön pienyrityksissä ja hieman keskiarvoa suurempi yli 500 henkilön yrityksissä.

Henkilöstöstä keskimäärin 74 prosenttia oli tutkijoita ja tuotekehitysinsinöörejä, loput t&k-toiminnan tuki- ja avustavaa henkilökuntaa. Tutkijoiden osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2018. Tutkijoiden ja tuotekehitysinsinöörien osuus oli yli 80 prosenttia toimialoilla rakentaminen, tutkimus ja kehittäminen, elektroniikkateollisuus sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistus. Metsäteollisuudessa ja kemianteollisuudessa tutkijoiden osuus oli 58 prosenttia.

Yritysten t&k-henkilöstöstä seitsemällä prosentilla oli tohtorin tutkinto, muu yliopistotutkinto oli puolella t&k-henkilöistä, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli 31 prosenttia. Lukumääräisesti eniten tohtoreita oli elektroniikkateollisuudessa (600 henkilöä, kuusi prosenttia t&k-henkilöstöstä). Tohtorintutkinnon suorittaneiden osuus oli suurin kemianteollisuudessa sekä tutkimus ja kehittäminen -toimialalla, 15 prosenttia molemmissa.

Kuvio 5. Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan vuonna 2019

Kuvio 5. Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan vuonna 2019

2.2. Palvelualojen t&k-menot vahvassa kasvussa

Yritykset käyttivät tutkimukseen ja tuotekehitykseen 4,4 miljardia euroa vuonna 2019. T&k-menot kasvoivat edellisvuodesta 180 miljoonaa euroa eli neljä prosenttia. Vuonna 2018 kasvua oli viisi prosenttia. Palvelualojen tutkimusmenot kasvoivat kahdeksan prosenttia, teollisuudessa kasvua oli kaksi prosenttia. Erityisen suurta kasvu oli tutkimus ja kehittäminen toimialalla, jonka t&k-menojen lisäys 80 miljoonaa oli lähes puolet koko yrityssektorin kasvusta. Toimialan menot nousivat liki 400 miljoonaan euroon. Sen sijaan ohjelmistoalalla, joka on palvelujen suurin t&k-toimiala, menot kasvoivat vain 10 miljoonaa ja olivat 480 miljoonaa euroa. Teollisuuden suurimman toimialan elektroniikkateollisuuden t&k-menojen vuodesta 2008 alkanut yhtäjaksoinen supistuminen päättyi 2019 jolloin menot pysyivät 1,3 miljardin tasolla. Teollisuuden toinen suuri toimiala muut koneet ja laitteet jatkoi kasvuaan (kahdeksan prosenttia) ja menot olivat 540 miljoonaa euroa.

Kuvio 6. Yritysten t&k-menot, suurimmat toimialat 2018-2019

Kuvio 6. Yritysten t&k-menot, suurimmat toimialat 2018-2019

Vuonna 2020 t&k-menojen kasvuksi arvioidaan yritysten antamiin ennakollisiin tietoihin perustuen noin 70 miljoonaa euroa, mikä toteutuessaan tarkoittaisi vajaan kahden prosentin lisäystä.

Yrityskoon mukaan tarkasteltuna t&k-menot kasvoivat vuonna 2019 yli 500 henkilön yrityksissä hieman yli 100 miljoonaa ja tätä pienemmissä yrityksissä vajaa 80 miljoonaa euroa. Suurten yritysten osuus menoista on parin viime vuoden ajan ollut 55 prosenttia. Suuryritysten osuuden usean vuoden kestänyt lasku pysähtyi vuoteen 2017, vielä vuonna 2011 suuryritysten osuus t&k-menoista oli yli 70 prosenttia.

Kuvio 7. T&k-menojen jakauma yrityksen henkilökunnan suuruusluokan mukaan 2014-2019

Kuvio 7. T&k-menojen jakauma yrityksen henkilökunnan suuruusluokan mukaan 2014-2019

2.3. Perustutkimukseen neljä prosenttia

Lopputuotteittain 1) tarkasteltuna yritysten tuotekehityksestä 16 prosenttia, 716 miljoonaa euroa, kohdistui viestintälaitteisiin. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat atk, ohjelmistot ja konsultointi (15 prosenttia) sekä muut koneet ja laitteet noin 12 prosentin osuudella.

Kuvio 8. Yritysten t&k-menot, suurimpien tuoteryhmien osuudet 2019

Kuvio 8. Yritysten t&k-menot, suurimpien tuoteryhmien osuudet 2019

Yritysten t&k-menoista 79 prosenttia oli luonteeltaan kehittämistoimintaa. Soveltavan tutkimuksen osuus menoista oli 17 prosenttia ja perustutkimuksen neljä prosenttia. Eniten perustutkimusta, noin 10 prosenttia t&k-menoista, oli toimialoilla tekniset palvelut, kaivostoiminta, energiahuolto ja ryhmässä muu teollisuus. Soveltavan tutkimuksen osuus oli korkein alkutuotannossa (49%) ja puunjalostusteollisuudessa (45%). Elektroniikka- ja sähköteknisellä toimialalla puolestaan 94 prosenttia t&k:sta oli tuote- ja prosessikehitystyötä.

Yritysten harjoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta oli 78 prosenttisesti omarahoitteista, mikä sisältää myös konsernin sisäisen kotimaisen rahoituksen. Osuus laski kaksi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Muusta rahoituksesta merkittävin tekijä oli oman konsernin ulkomaiset yksiköt, joiden Suomeen kohdistama t&k-rahoitus oli 684 miljoonaa vuonna 2019. Näiden kahden rahoituslähteen yhteenlaskettu osuus yritysten t&k-menojen rahoituksesta oli 93 prosenttia. Muista ulkopuolisen rahoituksen lähteistä Business Finlandin rahoitus oli 208 miljoonaa euroa, josta avustusten osuus oli 96 ja lainojen 112 miljoonaa euroa.

Kuvio 9. Yritysten t&k-menojen ulkopuolinen rahoitus vuonna 2019

Kuvio 9. Yritysten t&k-menojen ulkopuolinen rahoitus vuonna 2019

2.4. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus t&k-menoista 29 prosenttia

Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus yritysten t&k-menoista oli 29 prosenttia vuonna 2019. Osuus on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. T&k-henkilöstöstä osuus oli 26 prosenttia. Alle 50 henkilön yrityksistä ulkomaalaisomisteisten osuus t&k-menoista oli 14 prosenttia, kokoluokassa 50-249 osuus oli 44 ja tätä suuremmissa yrityksissä 29 prosenttia. Teollisuusyritykset vastasivat 61 prosentista ulkomaalaisomisteisten t&k-menoista. Muita merkittäviä toimialoja ovat informaatio ja viestintä (13%) sekä tekniset palvelut ja tutkimus ja kehittäminen (yhteensä 18%).


1) Tuoteryhmä perustuu TOL 2008 toimialaluokitukseen

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2019, 2. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkke/2019/tkke_2019_2020-10-29_kat_002_fi.html