Begrepp och definitioner

Annan FoU-personal

Annan FoU-personal omfattar tekniska experter och andra personer som sörjer för genomförandet av FoU-projekt (t.ex. laboranter, adb-programmerare) samt andra personer som utför stödtjänster för FoU-projekt.

Annan FoU-personal

Till övrig FoU-personal hör tekniska experter, övriga personer som förverkligar FoU-projekten (till exempel laboranter, programmerare) samt personer som utför andra stödfunktioner för FoU-verksamheten.

FoU-kostnader

Lönekostnaderna för forsknings- och utvecklingspersonal erhålls genom att man räknar ut FoU-verksamhetens andel av lönekostnaderna för de personer som deltagit i forskningsverksamhet. Till lönekostnader räknas egentliga löner samt naturaförmåner till uppskattat faktiskt värde, semesterlöner och semesterpenningar. Till lönekostnader räknas även socialskyddsavgifter, arbetslöshetsavgifter, lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringspremier samt understödsavgifter till understödsfonder.

Till driftskostnader för byggnader hör FoU-verksamhetens uppskattade andel av t.ex. följande kostnadsposter: uppvärmning, el, vatten, hyror, lägenhetsvård, renhållning, försäkringar.

Ämnen och tillbehör: Ämnen och tillbehör som behövs i FoU-projekt, inbegripet även FoU-verksamhetens andel av följande kostnadsposter: böcker, tidskrifter etc. samt anskaffning av maskiner, anläggningar och apparater med en beräknad brukstid på högst ett år.

Inköpta tjänster: Här anges inköp av tjänster i anslutning till FoU-projekt i enhetens egen regi. FoU-projekt som i sin helhet utförts av utomstående räknas däremot till beställningsforskning. Inköpta tjänster kan vara t.ex. konstruktioner, adb-arbeten och andra planeringstjänster som ur tjänsteleverantörens synpunkt vanligen inte utgör FoU-verksamhet. I detta ingår inte sådana forskningsprojekt som i sin helhet har utförts av utomstående.

Övriga driftskostnader: Hit räknas bl.a. FoU-verksamhetens andel av post- och telefonkostnader samt administrativa kostnader (inkl. de lönekostnader för förvaltnings- och underhållspersonal som inte ingår i lönekostnaderna för forskningspersonalen).

Till kostnader för anskaffning av byggnader räknas bara fakturerade kostnader för byggandet av laboratorier, produktionsanläggningar eller andra byggnader som används för forskningsändamål, antingen till fullt belopp eller till den del av kostnaderna som motsvarar FoU-verksamhetens beräknade andel av byggnadens användningsgrad, om byggnaden även tjänar andra ändamål.

Till anskaffningskostnader räknas även genomgripande förbättringar som väsentligt ökar t.ex. byggnadens brukstid eller kapacitet.

Till övriga kostnader för anskaffning av anläggningstillgångar räknas kostnader för anskaffning av maskiner och anläggningar. Kostnaderna beräknas till fullt belopp om de uteslutande tjänar FoU-verksamheten. I annat fall beräknas FoU-verksamhetens andel av kostnaderna i proportion till användningen.

Kostnaderna anges utan mervärdesskatt (moms). De inbegriper kostnader som föranletts av FoU-verksamheten under statistikåret samt aktiverade balansposter. Avskrivningar tas inte med. I avsaknad av närmare uppföljning kan FoU-verksamhetens andel av kostnadsposterna uppskattas t.ex. på basis av hur stor andel av enhetens totala lönekostnader som utgörs av lönekostnader för forskningspersonalen.

FoU-kostnader

Löneutgifterna för egen FoU-personal

FoU-verksamhetens andel av årliga löneutgifterna baserad på antal forskningsårsverken. Till löneutgifter räknas egentlig penningslön, naturaförmåner till verkligt värde, semesterlön och semesterpenning, socialskyddsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie, lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringspremier.

Ämnen, material, övriga driftsutgifter

Ämnen och material som behövs inom FoU-projekt samt också anskaffning av de maskiner och apparater vars uppskattade livslängd är högst ett år. Övriga driftsutgifter är FoU-verksamhetens uppskattade andel av till exempel byggnadernas driftsutgifter, datakommunikationsavgifter, resor samt administrativa utgifter (inkl. de löneutgifter för förvaltnings- och servicepersonal som inte är medräknade i löneutgifterna för forsknings- och produktutvecklingspersonalen).

Köpta tjänster

Till dessa räknas tjänster som har köpts i anslutning till egna FoU-projekt. Sådana är tjänster förknippade med företagets egen FoU-verksamhet som produceras av utomstående personal. Köpta tjänster kan bl.a. vara programmeringstjänster, konsulttjänster och andra planeringstjänster som i allmänhet inte ur servicegivarens synpunkt är FoU-verksamhet.

Utgifterna för anskaffning av maskiner, apparater, byggnader eller andra anläggningstillgångar

Räknas i sin helhet om de enbart används för FoU-ändamål. I annat fall uppskattas FoU-verksamhetens andel av utgifterna enligt användningsförhållandet. Här inbegrips också dataprogram som skaffats separat för FoU-verksamheten inkl. licensavgifterna för de program som behövs.

Forskare

Forskare och motsvarande är personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap eller utveckla nya tillämpningar inom produkt-, process- eller annat utvecklingsarbete. Till denna grupp hör även de personer som ansvarar för ett FoU-projekts innehållsliga ledning och planering. Personer som enbart sköter administrativa uppgifter i anslutning till FoU-projekt hör till gruppen övrig FoU-personal.

Forskare

Produktutvecklingsingenjörer, forskare eller motsvarande är personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap eller utveckla nya tillämpningar i produkt-/processutvecklingsarbetet. Personer som ansvarar för FoU-projektens innehållsmässiga ledning ingår också i denna grupp. Personer som enbart utför administrativa uppgifter i anknytning till FoU-projekten hänförs till gruppen övrig FoU-personal. Enligt definitionen av verksamheten ska åtminstone en av FoU-personalen vara produktutvecklingsingenjör, forskare eller motsvarande.

Forskning- och utvecklingsverksamhet

Med forskning och utveckling (FoU) avses kreativ och systematisk verksamhet för att öka fonden av vetande och att utnyttja detta vetande för att hitta nya tillämpningar. Kriteriet är att verksamheten strävar efter något väsentligt nytt.

Egenskaper hos forskning och utveckling:

Strävan efter ny information: FoU:s syfte är att producera ny information och nya resultat. Att enbart tillämpa befintlig information för att skapa nya lösningar, produkter, processer eller ny praxis är inte forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Kreativitet: Kreativitet, problemställning, tillämpning och utveckling av nya begrepp och idéer är präglande för FoU-verksamheten. Ett rutinmässigt förnyande eller utvecklande av produkter, processer, praxis eller modeller är inte FoU-verksamhet.

Inte säkert att det lyckas: Särpräglande för FoU-verksamheten är en osäkerhet både vad gäller resultaten och resurserna.

Systematisk verksamhet: FoU-verksamheten utförs planenligt och man följer upp realiseringen av den. Verksamheten har ett definierat syfte och inriktade planerade resurser. FoU-verksamheten har ofta organiserats som ett projekt, men kan även vara målinriktad verksamhet utförd av en person eller en grupp.

Ger resultat som kan överföras och/eller upprepas: Den information och de resultat som FoU-arbetet ger kan upprepas och överföras.

Forskning- och utveckling täcker följande funktioner

Grundforskning: Systematisk verksamhet för att erhålla ny kunskap utan att primärt syfta på någon tillämpning. Grundforskning är till exempel analyser av egenskaper, strukturer och beroendeförhållanden, vilkas avsikt är att skapa, testa och förklara nya hypoteser, teorier och lagbundenheter.

Tillämpad forskning: Systematisk verksamhet för att erhålla ny kunskap med en bestämd praktisk tillämpning som primärt syfte. Syftet kan till exempel vara att söka efter tillämpningar av grundforskningens resultat eller skapande av nya metoder eller medel för att lösa ett bestämt problem.

Med utvecklingsverksamhet avses användning av kunskap som förvärvats med tillhjälp av forskning och/eller praktisk erfarenhet för att åstadkomma nya produkter, tjänster, produktionsprocesser, -metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Forsknings- och utvecklingspersonal

Till egna forskningspersonalen hör de personer som under år 2019 har utfört företagets eget FoU-arbete minst 0,1 årsverken (= 10 % av årlig arbetstiden) eller administrativt arbete eller kontorsarbete och andra rutinuppgifter, som direkt ansluter sig till FoU-projekten. Till personalen räknas inte personer som hör till enhetens centralförvaltning, som utfört allmänna administrativa uppgifter eller kontorsuppgifter.

FoU-personal enligt uppgift

Produktutvecklingsingenjörer, forskare eller motsvarande är personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap eller utveckla nya tillämpningar i produkt-/processutvecklingsarbetet. Personer som ansvarar för FoU-projektens innehållsmässiga ledning ingår också i denna grupp. Personer som enbart utför administrativa uppgifter i anknytning till FoU-projekten hänförs till gruppen övrig FoU-personal. Enligt definitionen av verksamheten ska åtminstone en av FoU-personalen vara produktutvecklingsingenjör, forskare eller motsvarande.

Till övrig FoU-personal hör tekniska experter, övriga personer som förverkligar FoU-projekten (till exempel laboranter, programmerare) samt personer som utför andra stödfunktioner för FoU-verksamheten.

Forskningsårsverke

Ett forskningsårsverke omfattar ett års heltidsinsats i FoU-arbete beräknat enligt normal arbetstid (ca 35 timmar i veckan) inklusive 4-6 veckors semester.

Överskridningar av den normala arbetstiden för vilka betalats ersättning beaktas vid beräkningen av antalet forskningsårsverken.

Forskningsårsverke

Med forskningsårsverke avses FoU-arbete (inkl. semester) räknat enligt normal arbetstid på heltid.

Universitet

I universitetsstatistiken avses med universitet läroanstalter som hör till läroanstaltstyp 42. Vid universiteten kan man avlägga lägre (kandidat) och högre (magister) högskoleexamina samt vetenskapliga fortsättningsstudier, som är licentiat- och doktorsexamina. Det anordnas också påbyggnadsutbildning vid universiteten och öppen universitetsundervisning.

Utlagd forsknings- och utveckling

Med utlagd FoU-verksamhet avses FoU-tjänster eller -projekt som företaget beställer och köper av någon annan och som ur tjänsteproducentens synvinkel är egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Utmärkande för utlagd FoU är att den som genomför projektet i stor utsträckning bestämmer innehållet i projektet.

Yrkeshögskola

I statistiken över yrkeshögskolor avser yrkeshögskolor läroanstalter som hör till läroanstaltstyp 41. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga bl.a. yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. Yrkeshögskolornas huvudmän är kommuner, samkommuner, kommunala eller privata aktiebolag eller stiftelser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/kas_sv.html