Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 9.3.2018

Tehdyn työtunnin kustannus laski loka-joulukuussa 0,2 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2017 loka-joulukuussa 0,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat vuoden 2017 loka-joulukuussa 0,4 prosenttia. Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Työpäivien määrän väheneminen vaikuttaa tavallisesti työvoimakustannusindeksissä kustannusten nousemiseen.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, laskivat 0,7 prosenttia vuoden 2017 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 0,6 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2017 loka-joulukuussa 4,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys ja alhaisemmat sosiaalivakuutusmaksut vaikuttivat kustannusten laskuun. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 4,1 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 3,6 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi laski valtiolla 0,8 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat 1,3 prosenttia vuoden 2017 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kustannusten lasku aiheutui pääosin alhaisemmista sosiaalivakuutusmaksuista. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannusten vuosimuutos oli 1,3 prosentin lasku. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi laski kuntasektorilla 1,0 prosenttia.

Vuoden 2017 keskimääräinen tehdyn työtunnin kustannusten lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli yksityisellä sektorilla 1,1 prosenttia, valtiolla 3,8 prosenttia ja kuntasektorilla 2,6 prosenttia. Nopeampi kasvu tehdyissä tunneissa kuin palkkakustannuksissa selittää suurimmalta osin yksityisen sektorin vuositason työvoimakustannusten laskun. Noin kolmasosa kustannusten laskusta johtui sosiaalivakuutusmaksujen alentumisesta. Julkisella sektorilla sekä kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahojen leikkaukset että alhaisemmat sosiaalivakuutusmaksut vaikuttivat merkittävästi vuositason työvoimakustannusten laskuun. Vuonna 2017 kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat keskimäärin 1,1 prosenttia yksityisellä sektorilla ja 3,6 prosenttia valtiolla.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 4. vuosineljännes 2017

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -0,2 -0,7 -0,4
B-E Teollisuus -1,4 -0,9 -1,5
F Rakentaminen -1,1 -1,6 -1,2
G-N Yritystalouden palvelualat 1,4 0,3 1,3
J-R Valtio -4,2 -4,1 -3,6
D-S Kunta -1,3 -1,3 ..

Tehdyn työtunnin kustannus laski teollisuuden toimialoilla (B-E) 1,4 prosenttia ja rakentamisen toimialalla (F) 1,1 prosenttia loka-joulukuussa 2017. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 1,4 prosenttia samana ajankohtana.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä elintarviketeollisuudessa 1,3 prosenttia ja kemianteollisuudessa 0,8 prosenttia. Metalliteollisuudessa kustannukset laskivat 3,4 prosenttia ja metsäteollisuudessa 0,2 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli informaation ja viestinnän alalla, 6,1 prosenttia. Kustannusten nousu johtuu ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla kustannukset nousivat 0,9 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) laski 1,5 prosenttia loka-joulukuussa 2017 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 1,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 1,3 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 3,4 prosenttia metalliteollisuudessa ja nousi 1,4 prosenttia elintarviketeollisuudessa loka-joulukuussa 2017 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan toimialalla 2,7 prosenttia, informaation ja viestinnän alalla 6,0 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 0,8 prosenttia. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla oli 0,5 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/04/tvki_2017_04_2018-03-09_tie_001_fi.html