Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2019

Nedgången i fruktsamhetstalet återspeglas i den kommande befolkningsutvecklingen i områdena

Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos finns det om 15 år i Finland inte ett enda landskap där det föds fler barn än vad det dör människor, om fruktsamhetstalet förblir på nuvarande nivå. Finlands folkmängd börjar minska år 2031 om nuvarande utveckling fortsätter och år 2050 är folkmängden omkring 100 000 färre.

Antalet födda, döda, nettoinflyttning och förändring av folkmängden 1990–2018 samt prognos 2019–2040

Antalet födda, döda, nettoinflyttning och förändring av folkmängden 1990–2018 samt prognos 2019–2040

År 2040 ökar folkmängden i Fastlandsfinland bara i Nyland

År 2018 ökade folkmängden i fyra landskap och på Åland. Enligt prognosen ökar folkmängden år 2035 bara i Nyland och Birkaland samt på Åland. År 2040 ökar folkmängden i Fastlandsfinland bara i Nyland och då bara tack vare ett inflyttningsöverskott.

År 2018 fanns det i Finland 60 kommuner där det föddes fler människor än det dog. Enligt prognosen finns det 35 kommuner år 2030 där det föds fler människor än det dör och bara 12 år 2040.

Antaganden i befolkningsprognosen 2019

I Statistikcentralens senaste befolkningsprognos antas fruktsamheten vara konstant i framtiden. Det kalkylerade antalet barn som kvinnor föder under sin livstid, dvs. det summerade fruktsamhetstalet, antas vara 1,35. Det är ett hårt antagande, men återspeglar nuvarande fruktsamhetsnivå. På basis av den preliminära statistiken uppskattas det summerade fruktsamhetstalet vara 1,32–1,34 i Finland år 2019.

I de tidigare prognoserna har antagandet varit högre och det ger för sin del en bild av hurdan den kommande befolkningsutvecklingen kan se ut om fruktsamheten är högre än vad den är nu.
( Befolkning efter ålder och kön i olika års befolkningsprognoser, hela landet )

Antalet födda enligt prognoserna åren 2015, 2018 och 2019

Antalet födda enligt prognoserna åren 2015, 2018 och 2019

I prognosen antar man att Finlands inflyttningsöverskott från utlandet är 15 000 personer per år.

Enligt prognosen kommer dödligheten att fortsätta att minska på samma sätt som man observerat att den gjort då man jämfört dödligheten under perioderna 1987–1991 och 2014–2018. Det förväntade antalet levnadsår för män förutspås öka med drygt fem år och för kvinnor med något under fyra år fram till år 2040. Närmare information om prognosmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen.

En jämförelse med tidigare prognoser

När man jämför befolkningsprognosen år 2019 med de prognoser som utarbetats 2015 och 2018 gäller de största skillnaderna, vid sidan av utvecklingen av folkmängden, på kort sikt ungas och på lång sikt den arbetsföra befolkningens prognostiserade utveckling.

I prognosen år 2019 är antalet under 15-åringar 688 000 år 2040, vilket är 178 000 färre än i prognosen år 2015 och 47 000 färre än i prognosen år 2018.

Den arbetsföra (15–64-åringar) befolkningen i Finland var som högst år 2009, då den uppgick till 3,55 miljoner personer. Under åren 2010–2018 har antalet arbetsföra minskat med 122 000 personer. Under följande två decennier förutspås den arbetsföra befolkningen minska långsammare, dvs. med 111 000 personer fram till år 2040.

Enligt prognosen tilltar minskningen av den arbetsföra befolkningen under 2040-talet på grund av lägre fruktsamhet. Under åren 2041–2050 minskar den arbetsföra befolkningen med 132 000 personer och 2051–2060 med ytterligare 163 000. I slutet av år 2060 uppgår den arbetsföra befolkningen till 3,19 miljoner, vilket är drygt 400 000 färre än idag.

Åldersgruppernas andel av befolkningen 1970–2018 och enligt prognos 2019–2070, procent

Åldersgruppernas andel av befolkningen 1970–2018 och enligt prognos 2019–2070, procent

Andelen arbetsföra personer av befolkningen är för närvarande 62 procent. Enligt prognosen minskar andelen till 60 procent fram till år 2040 och till 57 procent fram till år 2060. Den arbetsföra befolkningens andel av hela befolkningen är i prognosen år 2019 högre än vad den var i två tidigare prognoser ända fram till år 2060, eftersom också folkmängden börjar minska tidigare på grund av lägre fruktsamhet.

Prognosen är en trendberäkning och gör det möjligt för beslutsfattare att reagera

Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen.

Enligt trendberäkningens natur projicerar man i prognosen den gångna utvecklingen in i framtiden. Då man utarbetar prognosen tar man inte ställning till hur folkmängden borde utvecklas. Då man granskar siffror för befolkningsprognoser är det bra att komma ihåg att prognosen bara visar vilken den förväntade befolkningsutvecklingen blir, om den senaste tidens utveckling fortsatte oförändrad under de kommande decennierna.

Befolkningsprognosens uppgift är att erbjuda beslutsfattarna verktyg att uppskatta om det finns behov av åtgärder med vilka man kunde försöka inverka på befolkningsutvecklingen. Beslutsfattarna bör bedöma hur önskvärd den utveckling som befolkningsprognosen uppvisar är och vid behov vidta åtgärder för att förhindra förverkligandet av prognosen, om den befolkningsutveckling som prognosen uppvisar inte är önskvärd.

Befolkningsprognosen har utarbetats för hela landet fram till år 2070 och efter region fram till år 2040.
Nästa befolkningsprognos kommer att publiceras på hösten 2021.
Statistikcentralens befolkningsprognos innehåller alltid en regional prognos, om inte annat anges.

 


Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (298,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2019/vaenn_2019_2019-09-30_tie_001_sv.html