Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.4.2020

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 717 euroa vuonna 2019

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 717 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli 3 997 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Kaksi alaa hallitsevina valtion työntekijöiden koulutustaustoissa

Valtion budjettitalouden piirissä työskentelee henkilöstöä monipuolisilla koulutustaustoilla. Kuitenkin kaksi koulutusalaa nousevat selkeästi yleisimmiksi kattaen noin puolet valtion henkilöstöstä. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteen koulutusalalta valmistuneita työskenteli valtiolla reilut 21 000 henkilöä ja palvelualan koulutustaustan omaavia lähes 16 000 henkilöä. Henkilömäärissä on mukana valtiolla Suomessa työskentelevät koko- ja osa-aikaiset henkilöt. Lukumäärissä ei ole mukana ulkomailla työskenteleviä, eikä harjoittelijoita.

Koulutusaloilta valmistuneiden lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansio valtiosektorilla 2019

Koulutusaloilta valmistuneiden lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansio valtiosektorilla 2019

Kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alan koulutuksen omaavat ovat valtiosektorilla useimmiten valmistuneet ylemmältä tai alemmalta korkeakouluasteelta tai alimmalta korkea-asteelta. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alan ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli 5 126 euroa vuonna 2019. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneilla säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 034 euroa ja alimman korkea-asteen suorittaneilla 3 055 euroa. Erikoisammattikoulutusasteen tutkinnon suorittaneita työskenteli valtiolla vielä vähän, mutta heidän keskimääräiset säännölliset mediaaniansionsa olivat 3 589 euroa vuonna 2019. Tyypillisiä ammatteja erikoisammattikoulutusasteen tutkinnon suorittaneilla olivat mm. verosihteerit, asiantuntijat (erityisesti työ- ja elinkeinotoimistoissa), ylitarkastajat sekä käräjäsihteerit ja -tuomarit. Korkeimpiin säännöllisen työajan ansioihin pääsivät yhteiskunnallisen ja luonnontieteellisen koulutustaustan omaavat valtion työntekijät.

Kauppa- hallinto- ja oikeustieteen aloilta valmistuneiden lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansio koulutusasteittain valtiosektorilla 2019

Kauppa- hallinto- ja oikeustieteen aloilta valmistuneiden lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansio koulutusasteittain valtiosektorilla 2019

Valtiolla työskentelevistä palvelualalta valmistuneista noin puolella oli toisen asteen tutkinto. Muilla palvelualalta valmistuneista oli korkeamman asteen tutkinto, pääasiassa alimmalta korkea-asteelta tai ylemmältä tai alemmalta korkeakouluasteelta.

Palvelualan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 470 euroa kuukaudessa. Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli 5 357 euroa kuukaudessa. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneilla säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 544 euroa vuonna 2019 ja alimman korkea-asteen suorittaneilla 4 336 euroa. Tyypilliset työtehtävät liittyvät turvallisuusalan ammatteihin kuten vanhempi konstaapeli, vanhempi rikoskonstaapeli ja rajavartija. Näissä ammateissa toimivat olivat pääasiassa toisen asteen tutkinnon suorittaneita.

Palvelualalta valmistuneiden lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansio koulutusasteittain valtiosektorilla 2019

Palvelualalta valmistuneiden lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansio koulutusasteittain valtiosektorilla 2019

Eläköitymisellä ei vaikutusta valtion työntekijöiden kokonaismäärään

Eläköitymistä valtiolla tapahtuu kuten muillakin sektoreilla, mutta viime vuosina valtion koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan ja vuosina 2018-2019 valtion työntekijöiden määrä on ollut pienoisessa nousussa. Vuonna 2019 valtiolla oli yhteensä reilut 74 000 Suomessa työskentelevää koko- tai osa-aikaista palkansaajaa.

Vuosina 2017-2018 valmistuneita koko- tai osa-aikaisia palkansaajia työskenteli valtiosektorilla yli 5 800 henkilöä vuonna 2019. Yleisimpiä tutkintoja vastavalmistuneiden (vuosina 2017-2018 valmistuneet) osalta olivat poliisin AMK-tutkinto, tradenomin AMK-tutkinto ja oikeustieteen maisterin tutkinto. Myös sotatieteiden kandidaatti ja maisteri olivat viime vuosien yleisimpiä vastavalmistuneiden tutkintoja valtiolla. Vuosina 2017-2018 valmistuneet AMK-tradenomit työskentelivät mm. verosihteerin, käräjäsihteerin tai perintäsihteerin ammateissa. Myös työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijatehtäviin on työllistynyt viime vuosina valmistuneita AMK-tradenomeja. Vuosina 2017-2018 oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneet työskentelivät useimmiten lakimiehinä, käräjänotaareina tai ylitarkastajina.

Vuoden 1988 jälkeen ja ennen vuotta 2012 valmistuneilla valtion työntekijöillä säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat keskimääräistä suuremmat. Erityisesti 1990-luvulla valmistuneet ansaitsivat keskimääräistä enemmän. Vuonna 2019 yleisimmät ammatit vuosina 1994-1999 valmistuneilla, joiden säännöllisen työajan mediaaniansio ylitti valtion säännöllisen työajan mediaaniansion, olivat mm. ylitarkastaja, erityisasiantuntija sekä poliisin ammateista vanhempi konstaapeli, rikoskonstaapeli ja ylikonstaapeli.

Säännöllisen työajan mediaaniansiot 1970-luvulla valmistuneilla olivat tyypillisesti alle koko valtion säännöllisen ansion mediaanin. Tässä ryhmässä yleisimpiä ammatteja olivat mm. verosihteeri, käräjäsihteeri, toimistosihteeri, asiantuntija ja tarkastaja. Vastaavasti viime vuosina 2012-2018 valmistuneiden yleisimpiä ammatteja, joiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat alle valtion keskimääräisen säännöllisen työajan mediaaniansion, olivat mm. asiantuntija, verosihteeri, vanhempi konstaapeli ja rajavartija.

Valtion työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansio tutkinnon suoritusvuoden mukaan 1971–2018

Valtion työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansio tutkinnon suoritusvuoden mukaan 1971–2018

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Valtion kuukausipalkkatilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä työskenteleviä palkansaajia. Tilastokeskus laatii valtion kuukausipalkat-tilaston Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) muodostamasta TAHTI-aineistosta.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, Matti Lahdenmäki 029 551 3690, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2019/vkp_2019_2020-04-01_tie_001_fi.html