Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aikasarjaa on tarkistettu

Nyt julkaistavissa tiedoissa on tehty seuraavat tarkistukset aikasarjoihin vuodesta 1975 alkaen.

Palvelujen tuonti

Tilastokeskus on saanut palvelujen tuonnista uusia tietoja, joiden perusteella palvelujen tuontia on lisätty vuodesta 2000 alkaen. Lisäys on enimmillään lähes kaksi miljardia euroa vuodessa. Muutoksen takia myös kiinteähintainen palvelujen tuonti on muuttunut hieman vuodesta 1975 alkaen.

Tuonnin lisäys lisää kansantalouden tarjontaa. Koska tarjonta- ja käyttötaulukoiden tasapainottaminen on aikaa vievä prosessi, tässä yhteydessä ei ole ollut mahdollista tasapainottaa tarjontaa ja käyttöä uudelleen, vaan palvelujen tuonnin lisäys näytetään tilastollisena erona. Tasapainotetut tiedot julkaistaan vuonna 2009 yhtä aikaa muiden tasapainottamiseen vaikuttavien tasotarkistusten kanssa.

Sijoitusrahastojen pääomitetut omaisuustulot

Sijoitusrahastojen saamat omaisuustulot (korot ja osingot) on kirjattu rahasto-osuuksien omistajien tuloksi myös siinä tapauksessa, kun tuloa ei ole jaettu omistajille voitto-osuuksina vaan ne on sijoitettu edelleen omistajien lukuun. Käsittely vastaa tilannetta, jossa myös pääomitetut omaisuustulot maksettaisiin omistajille, jotka sijoittaisivat ne välittömästi takaisin rahastoon. Ilmiö on sama kuin suorien sijoitusten uudelleen sijoitettu voitto. Korot on kirjattu vuodesta 1998 alkaen ja osingot vuodesta 2001 alkaen.

Revisio lisää lähes kaikkien kotimaisten sektoreiden sekä ulkomaat -sektorin omaisuustuloja. Lisäksi ulkomaat -sektorin omaisuusmenot kasvavat merkittävästi. Kotitalouksien omaisuustulo ja käytettävissä oleva tulo kasvavat noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2006. Revisio lisää myös julkisyhteisöjen, erityisesti työeläkelaitosten, ylijäämää; vuonna 2006 yli 400 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan revision vaikutukset ovat melko vähäisiä ennen vuotta 2004 ja marginaalisia ennen vuotta 2000. Revisio lisää Suomen kansantuloa runsaat 400 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Sijoitusrahastojen pääomitettuja omaisuustuloja ei kirjata toistaiseksi maksutasetilastoissa, joten tältä osin kansantalouden tilinpidon vaihtotase poikkeaa Suomen Pankin vaihtotaseesta.

Vaihtosuhdevaikutus

Vaihtosuhdevaikutus viitevuoden hintoihin on laskettu uudella Eurostatin menetelmällä.

Rakennuspalveluiden vienti ja tuonti

Rakennuspalveluiden vienti ja tuonti on kirjattu yritykset ja ulkomaat -sektoreiden omaisuustuloihin ja -menoihin (erään: yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä) vuosina 1986-2003 kuten ne on jo aiemmin kirjattu vuodesta 2004 alkaen. Kirjaus muuttaa myös vaihtotasetta sekä kansantuloa. Vaikutus on suurimmillaan noin 400 miljoonaa euroa.

Metsätalouden kiinteän pääoman kuluminen

Metsätalouden kiinteän pääoman kulumisessa vuosina 1975-1996 ollut virhe on korjattu. Korjaus on alle 100 miljoonaa euroa vuosittain. Sen seurauksena myös yritykset ja kotitaloudet -sektoreiden käytettävissä oleva tulo ja säästö sekä koko talouden nettokansantulo ovat muuttuneet.

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Muiden sosiaaliturvarahastojen menot tehtävittäin muuttuivat vuosina 1990-1999, koska maksetut korot ja välituotekäyttö jaettiin uudelleen tehtävittäin. Muutokset olivat alle 100 miljoonaa euroa vuosittain.


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2008, Aikasarjaa on tarkistettu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-02-27_men_398.html