Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suorien tukien määrä kääntyi laskuun

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan

Yhteensä 9,0 prosenttia koko yrityskannasta vastaanotti jotakin tukimuotoa (suora tuki, laina tai takaus) vuonna 2015, mikä oli kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kun vuonna 2014. Tukea saaneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä laski jokaisessa suuruusluokassa. Suuryrityksistä valtaosa (65,4 prosenttia) sai yritystukea vuonna 2015, osuuden kuitenkin laskiessa edellisvuoden yli 73 prosentista. Kaiken kaikkiaan tukea saaneet yritykset vastasivat hieman alle puolesta kaikkien kokoluokkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta, ja tukea saaneissa yrityksissä työskenteli yli 40 prosenttia kaikkien kokoluokkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstön lukumäärästä (Taulukko 1).

Taulukko 1. Yritysten liikevaihto, henkilöstö ja tukea saaneet yritykset vuonna 2015

Yrityksen suuruusluokka 1) Yrityksiä % kaikista yrityksistä Tukea saaneita yrityksiä,
% 2)
Liikevaihto, % 3) Liikevaihto,
tukea saaneet,
% 4)
Henkilöstö, % 5) Henkilöstö,
tukea saaneet,
% 6)
Mikroyritys 298 809 88,7 6,7 13,2 0,9 18,4 1,5
Pieni yritys 34 984 10,4 25,0 25,5 6,9 30,4 8,7
Keskisuuri yritys 2 660 0,8 44,7 20,5 8,8 18,2 8,4
Suuri yritys 572 0,2 65,4 40,9 31,1 33,1 24,1
Yrityksiä yhteensä v. 2015 337 025 100,0 9,0 100,0 47,7 100,0 42,8
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä
2) Tukea saaneiden yritysten osuus kokoluokan yrityksistä
3) Yritysten liikevaihdon osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta
4) Tukea saaneiden yritysten liikevaihto, osuus kaikkien kokoluokkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta
5) Yritysten henkilöstön osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä
6) Tukea saaneiden yritysten henkilöstö, osuus kaikkien kokoluokkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä


Yhteensä yritystukea vuonna 2015 sai 30 453 yritystä, lähes 6 500 yritystä vähemmän kun vuotta aiemmin. Kokoluokittainen jakauma tukea saaneiden yritysten kesken pysyi kuitenkin muuttumattomana; tukea saaneista yrityksistä suurin osa (66,1 prosenttia) luokiteltiin mikroyrityksiksi, ja pienin osa (1,2 prosenttia) suuriksi yrityksiksi.

Yritysten saamat suorat tuet vähenivät mikroyritysten (-13,2 prosenttia) ja suurten yritysten (-14,4 prosenttia) joukossa (Taulukko 2). Keskisuurien yritysten saama suora tuki taas kasvoi vuoden takaisesta kymmenellä prosentilla, ja pienien yritysten 1,2 prosentilla. Euromääräisesti suurimman osan suorasta yritystuesta vuonna 2015 saivat pienet yritykset. Pienet ja keskisuuret yritykset kasvattivat osuuttaan tuesta, kun taas mikroyritysten ja suurien yritysten osuus jaetusta suorasta yritystuesta supistui edellisvuodesta.

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan 2014–2015

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan 2014–2015

Yritystukien kasvu vuonna 2015 painottui lainoihin, jotka kasvoivat eniten suurien yritysten joukossa. Kaikkien kokoluokkien yritykset kuitenkin kasvattivat lainamääräänsä edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa lainoista myönnettiin mikroyrityksille ja pienille yrityksille.

Yritysten saamissa takauksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Takausten määrä kasvoi mikro- ja pienyritysten kohdalla, ja laski keskisuurien ja suurien yritysten kohdalla. Euromääräisesti eniten takauksia saivat pienet yritykset, jotka saivat noin puolet kaikista takauksista. Suuret yritykset saivat sekä lainoista että takauksista pienimmän, noin neljän prosentin osuuden.

Kuvio 2. Maksetut lainat yritysten suuruusluokan mukaan 2014–2015

Kuvio 2. Maksetut lainat yritysten suuruusluokan mukaan 2014–2015

Kuvio 3. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2014–2015

Kuvio 3. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2014–2015

Taulukko 2. Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2010–2015, tuhatta euroa

Vuosi Yrityksen suuruusluokka 1) Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Yhteensä
2015 Yrityksiä 20 129 8 762 1 188 374 30 453
Maksetut suorat tuet 181 866 190 498 76 945 85 808 535 117
Maksetut lainat 202 250 194 061 72 839 18 493 487 643
Myönnetyt takaukset 162 489 350 753 181 017 26 591 720 849
2014 Yrityksiä 24 596 10 582 1 331 427 36 936
Maksetut suorat tuet 209 415 188 156 69 976 100 257 567 803
Maksetut lainat 132 364 181 058 47 310 2 831 363 563
Myönnetyt takaukset 136 234 316 844 188 071 29 619 670 769
2013 Yrityksiä 23 879 9 433 1 234 409 34 955
Maksetut suorat tuet 193 859 174 623 67 947 86 681 523 112
Maksetut lainat 139 013 147 133 54 822 14 566 355 534
Myönnetyt takaukset 123 259 252 999 122 984 27 907 527 150
2012 Yrityksiä 19 719 8 338 1 196 451 29 704
Maksetut suorat tuet 174 780 185 104 65 716 96 004 521 604
Maksetut lainat 153 994 161 868 95 312 10 031 421 205
Myönnetyt takaukset 136 459 260 029 178 763 15 428 590 678
2011 Yrityksiä 24 305 9 148 1 198 457 35 108
Maksetut suorat tuet 186 812 179 377 58 843 75 566 500 598
Maksetut lainat 201 818 164 875 73 361 16 880 456 934
Myönnetyt takaukset 159 818 316 335 132 562 50 987 659 702
2010 Yrityksiä 24 340 8 251 1 009 415 34 015
Maksetut suorat tuet 180 506 155 766 55 783 76 069 46 8124
Maksetut lainat 186 652 183 109 79 195 23 265 472 222
Myönnetyt takaukset 160 608 252 986 91 018 59 853 564 465
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä

2. Tuet yritysten toimialan mukaan

Tukea saaneiden yritysten määrä laski kaikilla toimialoilla, erityisesti alkutuotannon, rakentamisen ja kaupan aloilla. Lukumäärällisesti eniten tukea saaneiden yritysten määrä kuitenkin laski palvelualoilla, lähes 2 000 yrityksellä. Palvelualojen yritykset saivat edellisvuotta suuremman osan yritystuista, ja kasvattivat tukisummaansa noin 27 prosentilla vuodesta 2014. Euromääräisesti eniten eri tukimuotoja myönnettiin edellisvuosien tapaan teollisuuteen, josta erityisesti metalliteollisuuteen.

Kuvio 4. Jakauma tukea saaneista yrityksistä yritysten toimialan mukaan vuonna 2015

Kuvio 4. Jakauma tukea saaneista yrityksistä yritysten toimialan mukaan vuonna 2015
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Kokonaisuudessaan yritysten saamat suorat yritystuet olivat vuonna 2015 vähentyneet vuodesta 2014, mutta palvelualojen ja metalliteollisuuden yritysten saama tuen määrä kasvoi tukea saaneiden yritysten lukumäärän laskusta huolimatta. Palvelualojen saama suora yritystuki kasvoi 1,3 prosenttia, ja metalliteollisuuden 2,0 prosenttia vuoden takaisesta. Euromääräisesti tuen määrän kasvu molemmilla toimialoilla oli suunnilleen saman suuruinen, noin 2,2 miljoonaa euroa.

Eniten suorat yritystuet laskivat alkutuotannon, rakentamisen ja kaupan aloilla. Euromääräisesti suoran tuen määrä laski eniten kaupan alalla, hieman alle 10 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Eniten suoraa tukea yritystä kohden saivat teollisuuden yritykset, erityisesti metsäteollisuuden yritykset.

Kuvio 5. Maksetut suorat tuet yritysten toimialan mukaan 2014–2015

Kuvio 5. Maksetut suorat tuet yritysten toimialan mukaan 2014–2015
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Yritysten saamien lainojen määrä kasvoi useimmilla toimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Eniten lainamäärä kasvoi palvelualoilla (64,3 prosenttia) ja metalliteollisuuden toimialalla (51,3 prosenttia). Alkutuotannon ja rakentamisen toimialoilla lainojen määrä sen sijaan laski vuoden takaisesta. Yritysten saamien takausten kasvu ei ollut yhtä voimakasta kun lainojen, mutta erityisesti palvelualojen yritykset kasvattivat myös saamiaan takauksia edellisvuodesta.

Kuvio 6. Maksetut lainat yritysten toimialan mukaan 2014–2015

Kuvio 6. Maksetut lainat yritysten toimialan mukaan 2014–2015
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Kuvio 7. Myönnetyt takaukset yritysten toimialan mukaan 2014–2015

Kuvio 7. Myönnetyt takaukset yritysten toimialan mukaan 2014–2015
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 1.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2015, Suorien tukien määrä kääntyi laskuun . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrtt/2015/yrtt_2015_2016-12-01_kat_001_fi.html