Laatuseloste: Yksityisen sektorin kuukausipalkat

1 Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilaston tietosisältö

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkkatilasto on vuosittain laadittava tilasto, joka kuvaa ansioita vuoden viimeisellä neljänneksellä. Palkkatilastoja käytetään pääasiassa työehtosopimustoiminnassa. Ansiotasoindeksin lopulliset tiedot ja palkkarakennetilaston tiedot pohjautuvat kerättyihin palkkatilastotietoihin.
Tilaston perusaineiston muodostavat yksityisen sektorin työnantajajärjestöjen keräämät palkkatilastotiedot sekä Tilastokeskuksen järjestäytymättömiltä työnantajilta otostutkimuksella keräämät vastaavat tiedot. Tiedustelu koskee pääsääntöisesti kaikkia yritykseen työsuhteessa olevia palkansaajia vuoden neljännen neljänneksen aikana yhden kuukauden jaksolta.

1.2 Käsitteet ja luokitukset

Tilaston ansiokäsitteenä on säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita, joka sisältää seuraavat palkkaerät: peruskuukausipalkan sisältäen henkilökohtaisen ja palvelusvuosilisän, vuoro-, ilta-, ja yötyölisän sekä säännöllisen sunnuntaityön korvauksen, luontoisetujen verotusarvon ja provision / myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Säännöllisen työajan ansio voidaan laskea myös tulospalkkioiden kanssa.
Tilastossa käytetään toimialaluokitusta, joka perustuu koko Euroopan unionin yhteiseen toimialaluokitukseen NACE 2002:een. Ammattiluokituksena käytettään eri työnantajaliittojen sopimusalojen ammattinimikkeistöjä ja palkkatilastojen omaa luokitusta. Tilastoinnissa on myös käytössä Tilastokeskuksen yleinen Ammattiluokitus 2001 ja Koulutusluokitus 2001.

2 Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.2.1 Tutkimus- ja otoskehikko ja otos

Tilastokeskuksen omaa tiedustelua varten yritysrekisterin palvelutietokannasta poimitaan aktiiviset yritykset, joilla on palkattua henkilökuntaa vähintään yksi palkansaaja. Tutkimuskehikon ulkopuolelle rajataan institutionaalisen sektoriluokituksen mukaan sektoriluokat; valtionhallinto (31), paikallishallinto, kunnat, kuntayhtymät ja Ahvenanmaan maakuntahallinto (32-34), valtionkirkko (42) ja kotitaloudet (51-53). Tutkimuskehikkoon viedään myös tieto yrityksen järjestäytyneisyydestä, mikäli yritys on työnantajajärjestön jäsenyritys. Peittävyystarkastelussa määritellään korkean järjestäytymisasteen toimialat, joissa työnantajajärjestöjen palkansaajien osuus koko toimialalla on yli 75 %. Näiltä toimialoilta Tilastokeskus ei poimi otosta.
Tilastokeskuksen järjestäytymättömien yritysten otoskehikko käsittää yli viisi palkansaajaa työllistävät yritykset, poikkeuksena toimialat järjestötoiminta (91) ja muut palvelut (93), joiden kokoluokkasääntönä oli yli kolme palkansaajaa työllistävät yritykset. Toimialat maa-, metsä- ja kalatalous (A, B) ja kansainväliset järjestöt (Q) rajataan kehikon ulkopuolelle. Valtion ja kuntien liikelaitokset sisältyvät kehikkoon. Otantaositteiden muodostuksen lähtökohtana on yrityksen toimiala ja kokoluokka. Samankaltaista toimintaa pyritään viemään samaan ositteeseen. Yrityksen kokoluokkia on kuusi (3/5 - 9, 10 - 29, 30 - 49, 50 - 99, 100 - 999, 1000 - ), jotka on muodostettu yrityksen palkansaajien määrästä. Kokoluokitus ja sen poimintatodennäköisyys vaihtelee toimialoittain. Otantamenetelmänä käytetään ositettua yksinkertaista satunnaisotantaa palauttamatta. Poimintayksikkönä on yritys ja poimintaperusteina ovat toimiala ja yrityksen kokoluokka. Tilastokeskuksen otoksen osuus koko saadusta aineistosta on noin neljännes.

2.2.2 Estimointi

Päivitetyn otoskehikon tiedoilla muodostetaan Tilastokeskuksen otosaineistolle katokertoimet, jotka on määritelty kussakin ositteessa poimintatodennäköisyyden käänteislukuna eli N/n (N = toiminnassa olevien otoskehikkoon kuuluvien järjestäytymättömien yritysten lukumäärä, n = vastanneiden yritysten määrä). Järjestäytyneiden yritysten palkansaajien tiedot yhdistetään aineistoon korottamattomana eli korotuskerroin on yksi.
Kun yritysotoksella kerätään henkilötason tietoja, sisältyy tuloksiin ansioiden yrityskohtaisesta ryvästymisestä aiheutuvaa harhaa. Tämä korjataan toteuttamalla yrityskohtaisille kertoimille yrityksen kokoon perustuva ryväskorjaus, jolla ositekohtaiset korotuskertoimet painotetaan uudelleen yrityksen henkilökunnan ositeosuuden käänteisluvun mukaisessa suhteessa. Saman ositteen sisällä painotetaan korotuskertoimia niin, että pienten yritysten korotuskerroin kasvaa. Palkansaajien määrästä riippumatta jokaisen samaan ositteeseen kuuluvan yrityksen vaikutus estimaatteihin on yhtä suuri.

3 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastokeskuksen perustiedot on kerätty otoksen avulla ja niihin sisältyy jonkin verran satunnaisvirhettä. Tilastokeskuksen otoksessa vastaajayritysten suuri vaihtuvuus vuosittain aiheuttaa jossain määrin ansiotason heiluvuutta. Ansiotietoihin sisältyvä virhe on kuitenkin niin vähäinen, että tietojen voidaan katsoa kuvaavan hyvin yksityisen sektorin toimihenkilöiden ansiotasoa. Tilastossa on mukana koulutustauluissa kokoaikaiset palkansaajat ilman mitään toimihenkilöryhmien rajauksia. Ammattitauluissa on rajattu ulkopuolelle yksittäisiä yrityksiä, jotka ovat koko ammattialan peittäviä.

4 Julkaisun tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto laaditaan vuosittain. Työsuhde ja palkkatiedot kuvaavat yhden kuukauden ajanjakson tietoja pääsääntöisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. Tilaston yhteenveto on julkaistu Tilastokeskuksen kotisivujen Tuorein tilasto -palvelussa seuraavan vuoden heinäkuussa. StatFin- taulukkopalvelussa on julkaistu taulukot yksityisen sektorin palkoista ammateittain ja koulutuksen mukaan.

5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilaston tietoja julkaistaan Internetissä Tilastokeskuksen StatFin tietokannassa osoitteessa http://statFin.stat.fi. Yksityisen sektorin palkkatilastot julkaistaan palkkaustavan (kuukausi- ja tuntipalkka) mukaan kahtena eri julkaisuna: Yksityisen sektorin kuukausipalkat ja Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat. Tilastotietoja lainattaessa lähteenä on aina mainittava Tilastokeskus.
Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilaston tuotannossa käytettävät metatiedot ovat saatavissa palkkatilastoista. Kotisivuilta löytyvät tiedustelujen täyttöohjeet, lomakkeet ja käytetyt ammattinimikkeistöt osoitteesta file: www.tilastokeskus.fi\keruu\yritystenpalkat.

Julkaisu on tilattavissa osoitteesta:
Tilastokeskus, myyntipalvelu, PL 4C, 00022 Tilastokeskus
Puh. (09) 1734 2011
Faxi: (09) 1734 2500
myynti@tilastokeskus.fi
www.tilastokeskus.fi

 

6 Vertailukelpoisuus

Tilaston otos uudistetaan säännöllisin väliajoin, viimeksi vuonna 2000. Otoskehikon laajeneminen on tarkentanut ansiotietoja alakohtaisesti, mutta heikentänyt vertailukelpoisuutta edellisten vuosien tietoihin. Ammattitaulut on koottu työnantajajärjestöjen eri sopimusalojen aineistoista ja Tilastokeskuksen otosaineistosta ja kokoamisperusteena on käytetty ko. sopimusalan ammattinimikkeistöä. Säännöllisen työajan ansio on julkaistu vuoteen 2003 saakka tulospalkkioiden kanssa ja sen jälkeen ilman tulospalkkioita. Elinkeinoelämän keskusliitto ( EK) julkaisee vuosittain palkkatilastokatsauksen toimihenkilöiden palkoista. Mahdolliset erot johtuvat eroista peittävyydessä, sillä EK:n tilasto kattaa vain sen jäsenyritykset.

7 Selkeys ja yhtenäisyys

Yksityisen sektorin kuukausipalkkatiedot perustuvat sekä työantajajärjestöjen jäsenyritysten että Tilastokeskuksen oman otosaineiston tietoihin. Palkkarakennetilastossa on mukana tämän aineiston lisäksi yksityisten kuukausipalkkatiedoissa Ahvenanmaan kuukausipalkkaiset ja meriliikenteen kuukausipalkkaiset. Ansiokäsitteenä on säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita palkkatilastojen kaikissa kuukausipalkkajulkaisuissa. Ansiotasoindeksin ( ATI ) ansiokäsitteenä on sen sijaan säännöllisen työajan ansio tulospalkkioiden kanssa. Säännöllisen ansion indeksin ( SANI ) ansiokäsite on sama kuin palkkatilastojen kuukausipalkkaisilla. Lisäksi yksityisen sektorin lukumäärä ja ansiotietoja on saatavissa työssäkäyntitilastosta. Ansiokäsitteenä on valtion veronalaiset tulot vuodessa.


Päivitetty 19.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2003, Laatuseloste: Yksityisen sektorin kuukausipalkat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2003/yskp_2003_2005-09-15_laa_001.html