Työolobarometri

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta Työolobarometri-tutkimuksen, joka selvittää työelämän laatua ja työoloja palkansaajien näkökulmasta.

Työolobarometri on yksi merkittävimmistä työelämää kuvaavista tutkimuksista Suomessa. Barometria on tehty jo vuodesta 1992 lähtien. Pisimmät aikasarjat ulottuvat lähes 30 vuoden päähän. Tutkimuksen teemoja ovat muun muassa töiden organisoiminen, työaika- ja palkkausjärjestelmät, työssä oppiminen, syrjintä, häirintä, kiusaaminen ja väkivalta työpaikalla, työkyky ja terveys, työhyvinvointi, vaikutusmahdollisuudet sekä työmarkkinanäkymät. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa työelämän tilasta työpoliittista päätöksentekoa ja työelämän kehittämistä varten. Se tarjoaa myös aineistoja ja analyyseja alan tutkimukselle sekä saattaa yleiseen keskusteluun luotettavaa tietoa suomalaisten palkansaajien työoloista.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tutkimus toteutetaan elo-syyskuussa 2022 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Kysymykset esitetään työvoimatutkimuksen kysymysten jälkeen verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Kysymyksiin voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kyselyn otos muodostetaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen vastanneista 18–64-vuotiaista työllisistä palkansaajista. Otokseen poimitaan noin 2 500 tällaista palkansaajaa. Työvoimatutkimuksen otos poimitaan ositetulla satunnaisotannalla väestön keskusrekisteriin perustuvasta Tilastokeskuksen väestötietokannasta.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksessa kerätyn tiedon perusteella laaditaan tilastoja ja tutkimuksia, joita hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. TEM luovuttaa hankkeessa kerätyn aineiston myöhemmin Yhteiskunta-tieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

Missä tietoja julkaistaan?

Työolobarometrin tulokset julkaistaan keväällä 2023 työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla: https://tem.fi/tyoolobarometri. Aikaisemmat raportit löytyvät valtioneuvoston julkaisuarkistosta Valtosta (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi).

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki tunnistetiedot, ennen kuin aineisto luovutetaan työ- ja elinkeinoministeriölle.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Henkilötietojenkäsittelystä (ml. rekisteröidyn oikeudet) kerrotaan tarkemmin täällä: www.tem.fi/tietosuojaselosteet   Lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: https://www.stat.fi/tietosuoja

Kerättyyn aineistoon liitettävät tiedot

Vastaamisen helpottamiseksi kerättyä aineistoa täydennetään hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Tiedot käsitellään niin, että vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. Liitettävät tiedot ovat: sukupuoli, ikä, koulutus, aluetiedot.

Aineiston luovutus ja säilytys

Tilastokeskus luovuttaa kerätyn aineiston työ- ja elinkeinoministeriölle ilman suoria tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot). TEM ja Tilastokeskus säilyttävät aineistoa toistaiseksi. TEM luovuttaa saamansa aineiston myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Tietoarkisto voi toimittaa aineiston vain rekisteröityneille asiakkaille, jotka sitoutuvat noudattamaan tutkimusaineistoja koskevia käyttöehtoja.

Yhteystietojen lähde

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta.

Muut yhteystiedot kuten puhelinnumerot: julkisesti saatavilla olevat lähteet tai vastaajan itsensä antama tieto. Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriö:

johtava asiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen, puh. 029 5047297,

maija.lyly-yrjanainen(at)gov.fi

Tilastokeskus:

yliaktuaari Päivi Hokka, puh. 0295 513 557,

paivi.hokka(at)stat.fi