Polttoaineluokitus 2019

Bränsleklassificering 2019 / Fuel classification 2019

Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta käytetään:

- kasvihuonekaasujen inventaarion laadinnassa,
- energiakyselyissä,
- päästökauppaan liittyvässä päästöjen tarkkailussa,
- uusiutuvilla energialähteillä tuotetun, tuotantotukeen oikeuttavan sähkön seurannassa.

 

Voimassa oleva luokitus / Gällande klassificering / Valid classification
Polttoaineluokitus 2019 / Bränsleklassificering 2019 / Fuel classification 2019 (XLS)
(sisältää polttoaineiden oletuslämpöarvot ja päästökertoimet / inkluderar effektiva värmevärden och utläppskoefficienter av bränslen / includes default calorific values and emission coefficients of fuels)
Polttoainenimikkeiden ja muiden energialähteiden määritelmät 2019 (PDF) Definitioner på bränslebeteckningar och andra energikällor 2019 (PDF) Definitions for classification of fuels and energy sources 2019 (PDF)
Muutoksia Tilastokeskuksen polttoaineluokituksessa 1.1.2018 alkaen (PDF)    

Edelliset luokitukset

 

 

Yhteystiedot / Kontaktinformation / Contact information:

 

Polttoaineluokitus / Bränsleklassificering / Fuel classification

email: energia@tilastokeskus.fi
Kari Grönfors, +358 29 551 2728
Leena Timonen, +358 29 551 2518

'Sähkön ja lämmön tuotanto' sekä 'Teollisuuden energiakäyttö' -tilastokyselyt
'El- och värmeproduktion' samt 'Industrins energianvändning' -enkäten /
Data collections on 'Production of electricity and heat' and 'Energy use in manufacturing'

email: energia@tilastokeskus.fi
Minna Niininen, +358 29 551 3549
Anssi Vuorio, +358 29 551 2465

Päästölupahakemukset (Energiavirasto) /
Utsläppsansökningar (Energimyndiheten) /
Applications for emission permits (Energy Authority)

email: paastolupa@energiavirasto.fi
Tero Liikkanen, +358 29 5050 073

Sähkön tuotantotuki (Energiavirasto) /
Stöd till produktion av el (Energimyndiheten) /
Production Subsidies for Electricity (Energ Authority)

 email: tuotantotuki@energiavirasto.fi
 Olli Mäki +358 29 5050 094 (metsähakkeen tuotantotuki)