Nyheter 24.5.2019

Mätningen av konsumenternas förtroende förnyas

Namnet på konsumentbarometern ändras i maj. Det nya namnet är konsumenternas förtroende. Konsumenternas förtroende skiljer sig från konsumentbarometern ifråga om datainsamling, ett lättare datainnehåll samt förtroendeindikator. Den första statistiken över konsumenternas förtroende publiceras 27.5.2019.

Konsumentbarometern har genomförts sedan år 1987 som telefonintervju. Undersökningen om konsumenternas förtroende genomförs fr.o.m. maj, utöver som telefonintervjuer, med en webblankett som konsumenterna själv fyller i.

Urvalet för undersökningen består varje månad av 2 200 personer i åldern 18–74 år som bor i Finland. Alla frågor i undersökningen riktas i fortsättningen till uppgiftslämnaren själv och inte längre till hela hushållet.

Tyngdpunkten för datainnehållet i statistiken över konsumenternas förtroende ligger i fortsättningen på utredning av uppfattningar, förväntningar och vissa avsikter gällande ekonomi. ”Datainnehållet i den nya statistiken är inte lika omfattande som tidigare. Vi ställer t.ex. inte längre frågor om exakta objekt för sparande, placering eller låntagning, säger överaktuarie Pertti Kangassalo. 

Den nya förtroendeindikatorn förutser ännu bättre än tidigare den privata konsumtionen.

Också beräkningen av det viktigaste resultatet av undersökningen, dvs. konsumenternas förtroendeindikator, ändras i maj, eftersom delfaktorerna till en viss del ändras. Ändringen sker på initiativ av Europeiska kommissionen. Vi menar att den nya förtroendeindikatorn förutser utvecklingen av den privata konsumtionen bättre än nuvarande indikator.

”Den nya förtroendeindikatorn ger särskilt konsumenternas syn på sin egen ekonomi och sina planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror, beskriver Kangassalo.

Den nya förtroendeindikatorns alla delfaktorer är konsumentens egen ekonomi nu och om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader.

Metodändringarna påverkar resultaten och tidsserierna

”Vi vet att ändringen av datainsamlingsmetod påverkar resultaten. Människor tenderar att ge mer negativa svar på en webblankett än i en telefonintervju, säger Kangassalo.

Statistikcentralen har under våren också genomfört en parallell datainsamling med den nya metoden. Man har använt den parallella datainsamlingen för att nivåkorrigera gamla uppgifter. Tidsserier för statistiken över konsumenternas förtroende finns därför att tillgå fr.o.m. år 2018 med beräkning enligt den nya metoden när det gäller huvudindikatorerna.

Statistikcentralen publicerar senare en utredning där man närmare behandlar inverkan av ändringen av datainsamlingsmetod och korrigeringen av tidsserier.

Förfrågningar: överaktuarie Pertti Kangassalo 029 551 3598, överaktuarie Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Mera information om ändringen