Nyheter 17.2.2022

Sektorindelningen har reviderats: den nya indelningen träder i kraft 2023 

Välfärdsområdenas egentliga verksamhet inleds 1.1.2023. I och med den nya förvaltningsnivån revideras sektorindelningen så att den uppfyller statistikföringens behov, och den nya sektorindelningen träder i kraft 1.1.2023. Ändringen gäller sektorn Offentliga samfund, där välfärdsområdena klassificeras som en undersektor till Lokalförvaltning.  

Sektorindelningen 2023 kommer att ersätta den nuvarande klassificeringsstandarden Sektorindelningen 2012. Sektorindelningen baserar sig på den klassificeringsstruktur som fastställs i Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010).  

I denna revidering har indelningen fått en ny struktur till följd av de nationella klassificeringsbehoven inom sektorn Lokalförvaltning. En nyhet är att mellannivåer införs under sektorn Lokalförvaltning. Mellannivåerna behövs för att man i statistiken ska kunna ge separata helhetsbilder av välfärdsområdena och kommunhelheten. I den nya sektorindelningen har lokalförvaltningen preciserats till klasser på sexsiffernivå. Det bör noteras att innehållet i de övriga sektorklasserna inte har ändrats i samband med revideringen. 

För lokalförvaltningssektorn (S.1313) har det bildats två nya femsiffriga mellannivåer (S.13131 Lokalförvaltning exkl. Välfärdsområdesförvaltning och S.13132 Välfärdsområdesförvaltning) under vilka sammanlagt sju preciserande sexsiffernivåer har skapats. Välfärdsområdesförvaltningen har preciserats till välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och övriga enheter hänförliga till välfärdsområdesförvaltning. Lokalförvaltningens preciserande underklasser är däremot oförändrade jämfört med den tidigare klassificeringsstandarden.

Den reviderade Sektorindelningen 2023 med definitioner finns på Statistikcentralens webbplats. Klassificeringen innehåller nomenklaturen (koder och klassnamn) och definitioner av klasserna på svenska, finska och engelska. 

Sektorindelningen 2023

Vad är sektorindelningen? 

Sektorindelningen är en grundläggande klassificering inom ekonomi- och samhällsstatistik. Den används för att dela in beslutsfattande enheter i klasser som är likartade i fråga om verksamhet, finansieringssätt, ägartyp och juridisk form.

Sektorindelningen 2023 finns också i tjänsten Kodlistor

Förfrågningar: Teemu Koskiniemi, tfn 029 551 3467, rahoitus.tilinpito@stat.fi