Nyheter 16.1.2017

Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av vuxenutbildningsundersökningen. I undersökningen utreds bl.a. utbildningens omfattning, utbildningsbehov samt åsikter om utbildning i allmänhet.

"Vi är intresserade av all utbildning i anslutning till arbete eller fritid och hobbyer", säger Statistikcentralens överaktuarie Helena Niemi.

"Det är inte alltid möjligt att studera eller så är studier inte aktuella just nu. Det är lika viktigt att få med också denna uppgift i resultaten", påminner Niemi.

Enkätundersökningen genomförs under januari–juni 2017 och drygt 6 000 finländare i åldern 18–69 år har tagits ut för den. Varje person som valts med i urvalet representerar omkring 500 finländare i undersökningen och kan inte ersättas med någon annan person.

Enkäten kan besvaras via webben eller, om det inte är möjligt att svara via webben, genom en intervju som görs av Statistikcentralens intervjuare. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och enskilda personers uppgifter går inte att urskilja i resultaten som publiceras i form av statistik.

Utbildning är Finlands trumfkort i konkurrensen

Utbildningen är ett centralt trumfkort för Finland i konkurrensen. Därför är det viktigt att uppgifterna om finländarnas vuxenutbildning och utbildningserfarenheter grundar sig på forskningsresultat. Uppgifterna behövs till exempel som underlag för planering av utbildningspolitik och beslutsfattande.

"Undersökningen görs i omkring 30 europeiska länder, vilket också ger internationellt jämförbar information", säger Statistikcentralens överaktuarie Timo Ruuskanen.

I Finland genomförs undersökningen som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och Undervisnings- och kulturministeriet. Undersökningen om vuxenutbildning har gjorts i Finland sedan år 1980 med ungefär fem års mellanrum.

De första undersökningsresultaten publiceras på Statistikcentralens webbplats år 2018.

Förfrågningar: överaktuarie Helena Niemi, tfn 029 551 2488, överaktuarie Timo Ruuskanen, tfn 029 551 3620

Beskrivning av datainsamlingen för undersökningen om vuxenutbildning

Vuxenutbildningsundersökningens statistiksidor