Jäävätkö tuloerot pysyvästi suuriksi?

  1. Tuloerot kasvoivat erityisen nopeasti 1990-luvun lopulla
  2. Tuloerot ovat kasvaneet myös keskituloisten joukossa
  3. Julkisella vallalla on monia tulontasauskeinoja
  4. Pientuloisimpien veroaste on pienempi kuin suurituloisten
  5. Huipputuloisten veroprosentti on suhteellisen pieni
  6. Suurituloisimmat saavat eniten pääomatuloja
  7. Suurituloisimmat saavat lähes kaikki verovapaat osinkotulot
  8. Verotuksen tulontasausvaikutus on pienentynyt
  9. Voiko Suomi palata 1980-luvun aikaisiin tuloeroihin?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Julkisella vallalla on monia tulontasauskeinoja

Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa julkisen vallan tärkeimpiä tehtäviä on tasata markkinatulojen jälkeisiä tuloeroja. Kohtuullinen toimeentulo pyritään takaamaan tuotantotoimintaan osallistumattomille kuten eläkeläisille, työttömille, sairaille ja opiskelijoille. Rahat sosiaaliturvaetuuksiin kerätään verotuksella.

Verotus voi olla suhteellista, regressiivistä tai progressiivista. Vero on suhteellinen silloin, kun veroaste ei riipu tulon määrästä. Regressiivistä verotus on silloin, kun pienituloisten veroprosentti on suurempi kuin suurituloisten. Progressiivisessa verotuksessa keskimääräinen veroprosentti nousee tulojen kasvaessa. Valtion ansiotuloverotuksessa käytetään progressiivista asteikkoa, jota on vuosien mittaan lievennetty.

Verotuksessa on muutamia periaatteita, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen: "Horisontaalisen" oikeudenmukaisuusperiaatteen mukaan samassa (tulo)asemassa olevia tulonsaajia tulisi kohdella verotuksessa tasavertaisesti. Yksinkertaistaen tämä merkitsee sitä, että tulonsaajien suuruusjärjestys tulojen mukaan asetetussa jonossa ei saisi muuttua verotuksen vaikutuksesta. Tulonsaajien järjestys tulisi olla bruttotulojen (tulot ennen veroja) ja käytettävissä olevien tulojen (tulot verotuksen jälkeen) jälkeen sama, jotta horisontaalinen oikeudenmukaisuusperiaate toteutuisi.

 "Vertikaalisen" oikeudenmukaisuusperiaatteen mukaan verorasituksen kasvu tulojen kasvaessa ei ole epäoikeudenmukaista. Vertikaalinen oikeudenmukaisuusperiaate siis hyväksyy progressiivisen verotuksen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011