Tuotekehitys ja innovaatiot kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta

  1. Suomi innovaatioissa Euroopan kärkeä
  2. Suomalaisyrityksillä laajalti erilaisia kehittämistoimia
  3. Asiakas mukaan kehittämistyöhön
  4. Innovaatiotoiminnan näkökulmat ja mittaaminenkin kehittyvät

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Asiakas mukaan kehittämistyöhön

Suomen kansallinen innovaatiostrategia painottaa laaja-alaista innovaatiopolitiikkaa, joka nostaa teknologian rinnalle innovaatioiden lähteeksi muutkin kuin teknologiaan perustuvat innovaatiot sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyden. Asiakaslähtöisyys näkyy yhä enemmän ilmiöalueeseen liittyvässä keskustelussa; teknologialähtöisyydestä on siirryttävä enenevässä määrin asiakas- ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. Asiakkailla ja käyttäjillä onkin vastedes yhä suurempi rooli innovaatiotoiminnassa – niin suoranaisessa tuotekehittelyssä kuin myös kuluttajien tekemien valintojen kautta.

Innovaatiotutkimuksessa selvitetään erilaisten tietolähteiden merkitystä yritysten innovaatiotoiminnassa, ja esimerkiksi Suomen aineistossa oma yritys ja oma konserni ovat keskeisimpiä innovoinnin tietolähteitä. Toiseksi tärkeimpänä lähteenä ovat kuitenkin asiakkaat. Yhdeksän kymmenestä innovaatiotoimintaa harjoittaneesta yrityksestä koki asiakkaat innovoinnin tietolähteeksi ja 38 prosenttia arvioi asiakkaat merkitykseltään tärkeänä tietolähteenä. Esimerkiksi Saksassa 44 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista näki asiakkaat tärkeänä tietolähteenä, sen sijaan monissa maissa vastaava osuus oli noin neljännes tai viidennes.

Yliopistojen ja korkeakoulujen sekä julkisten tutkimuslaitosten rooli innovaatiotoiminnan tietolähteenä yrityksille näyttäytyy verrattain vaatimattomana; useissa maissa vain muutama prosentti innovaatiotoimintaa harjoittaneista arvioi nämä merkitykseltään suuriksi tietolähteiksi.

Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä harjoittaneiden osuudet ovat samaa suuruusluokkaa Suomen kanssa esimerkiksi Itävallassa, Hollannissa ja Ruotsissa. Tanskassa taas osuus on selkeästi korkeampi. Huomattavaa on, että Suomessa asiakkaiden kanssa yhteistyötä tehneiden osuus on korkea verrattuna yhteistyöstä ilmoittaneisiin ylipäätään. Suomessa sijaitsevat yritykset tekevät innovaatioyhteistyötä myös esimerkiksi yliopistojen ja korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten kanssa yleisemmin kuin vertailumaiden yritykset. Yhteistyöstä ilmoittaneiden osuus ei ollut korkeimpia Suomessa, mutta tulosten valossa näyttää siltä, että mikäli Suomessa toimiva yritys tekee innovaatioyhteistyötä, se on moninaista ja yrityksellä on useanlaisia yhteistyökumppaneita.

Taulukko 1. Innovaatiotoimien yleisyys eräissä maissa 2008–2010, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista, %

  Oma t&k Tilattu t&k Koneet,
laitteet,
ohjelmistot
Osaamisen
hankinta
Koulutus Markkinoille
tuonti
Muut toimet
Suomi 76 51 75 42 39 38 38
Ranska 63 24 51 17 54 33 40
Ruotsi 61 28 69 43 34 39 31
Hollanti 59 29 50 18 39 31 26
Belgia 58 34 65 22 63 35 36
Norja 50 23 24 9 26 17 20
Saksa 48 20 64 28 55 37 54
Itävalta 48 26 67 33 62 44 49
Portugali 43 22 72 19 55 30 32
Italia 42 17 81 13 45 26 29

Lähde: Eurostat, Community Innovation Survey

Taulukko 2. Innovaatioyhteistyötä tehneiden osuus eräissä maissa 2008–2010, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista, %

  Yhteistyötä Yhteistyötä
asiakkaiden
kanssa
Yhteistyötä
yliopistojen
kanssa
Yhteistyötä
julkisten
tutkimus-
laitosten
kanssa
Tanska 57 34 18 15
Belgia 49 25 19 13
Ranska 42 20 12 9
Hollanti 40 24 14 10
Ruotsi 40 28 14 8
Itävalta 39 16 20 7
Suomi 37 35 28 23
Norja 35 17 13 13
Portugali 28 19 9 6
Saksa 21 11 11 4
Italia 16 5 5 2

Lähde: Eurostat, Community Innovation Survey

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.4.2011