Kaupan toimialakatsaus I/2011

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Mira Kuussaari (09) 1734 3538
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan alan talousnäkymät säilyivät myönteisenä alkuvuonna. Myynti on jatkunut melko suotuisana, eikä kaupan liikevaihdon kehitys ole merkittävästi muuttunut viimevuoden lopusta. Suomen talous näyttäisi kasvulukujen mukaan olevan hyvässä vauhdissa. Bkt kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennakkotietojen mukaan yli viisi prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja kaupan osuus tästä volyymin kasvusta oli yli seitsemän prosenttia. Yleiset suhdannenäkymät ovat positiiviset ja elpymisen odotetaan jatkuvan, mutta loivempana kuin tähän mennessä.

Kaikilla kaupan toimialoilla liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa vuoden takaisesta. Huhtikuulta saatujen ennakkotietojen mukaan vähittäiskauppa pinkaisi vahvaan kasvuun huhtikuussa, silti vähittäiskaupassa vallitsee epävarmuus tulevaisuutta kohtaan. Tulevan hallituksen avoinna olevat veroratkaisut, kuluttajien varovaisuus tehdä investointeja kestokulutustavaroihin ja elintarvikkeiden sekä polttonesteiden jatkuva kallistuminen luovat epävarmuutta.

Kuluvan vuoden maaliskuussa työllisyystilanne oli lähellä vuoden takaista tasoa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä työllisten määrä oli 19 tuhatta suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli hieman alle 9 prosenttia, mikä oli reilu puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tietojen mukaan kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman maaliskuussa. Maaliskuussa luottamus oli kuitenkin vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä aikavälillä keskimäärin. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan säilyivät maaliskuussa ennallaan ja säästämisen osalta hyvin valoisina. Kuluttajista 41 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton, vastaavasti vuosi sitten 16 prosentilla oli auton ostoaikeita.

Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi EU-keskiarvoa parempi. Vähittäiskaupan yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa jo usean vuoden ajan korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Euroalueella vähittäiskaupan luottamus saavutti huippunsa joulukuussa ja laski sitten takaisin ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka indikaattori onkin selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan Suomessa kaupan suhdannetilanne on kohentunut alkuvuoden aikana lähes keskimääräiseksi. Myynti on kasvanut melko nopeasti ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Henkilöstön määrä pysyi odotetusti ennallaan. Odotukset lähikuukausille ovat yhä myönteiset, vaikka kasvun odotetaan hidastuvan lähikuukausina. Henkilöstön odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman. Kustannusten nousu on johtanut hintapaineisiin ja paineet hintojen nousuun koetaan merkittäviksi.

 Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kaupan alan liikevaihto kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 12,4 prosenttia edellisvuodesta. Kaupan liikevaihto oli jo edellisellä neljänneksellä taantumaa edeltäneellä vuoden 2008 tasolla. Toimialan suotuisaa kehitystä piti yllä edelleen vilkas autokauppa. Kaupan liikevaihto kääntyi kasvuun viime vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla ja siitä lähtien kasvu jatkui vuoden loppuun saakka kunnes 2011 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu tasaantui.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Toimiala II/2010 III/2010 IV/2010 I-IV/2010 I/2011
Kauppa yhteensä (100%) 9,0 10,3 12,7 8,8 12,4
Autokauppa (13,2%) 25,7 23,8 27,8 18,7 31,3
Tukkukauppa (56,2%) 8,7 11,1 14,2 9,5 12,2
Vähittäiskauppa (30,6%) 3,5 4,4 5,3 4,0 5,1
- päivittäistavarakauppa (10,8%) 2,7 5,3 6,2 4,5 5,7
- tavaratalokauppa (5,2%) -1,7 5,8 0,8 0,2 0,3
- Vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon
- Suluissa oleva luku kuvaa osuutta kaupan liikevaihdosta vuonna 2009

Tarkasteltaessa myynnissä tapahtuneita muutoksia, joista on hintavaikutus poistettu, vähittäiskaupan myynti on ylittämässä finanssikriisiä edeltävän myynnin määrän. Tukkukaupassa kasvu on ollut vaisumpaa ja myynti oli vielä alkuvuonna noin 10 prosenttia pienempi kuin huippuvuonna 2008. Tammi-maaliskuun kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi yli kolmeen prosenttiin kun edellisvuoden keskimääräinen inflaatio oli hieman yli prosentin. Kuluttajahintoja nosti alkuvuonna eniten polttonesteiden, elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien, sähkön sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen kallistuminen. Viime vuoden alussa Suomen inflaatio oli matalampi kuin EU-maissa keskimäärin, mutta viimeisestä neljänneksestä lähtien hintojen nousu on ollut voimakkaampaa Suomessa kuin muissa EU-maissa keskimäärin.

Viime vuonna kasvuun kääntynyt autokauppa on jatkanut poikkeuksellisen voimakasta kasvua ja koko autokaupan myynti on kasvanut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yli 30 prosenttia vuotta aiemmasta. Erityisen voimakasta kasvu on ollut autojen tukkukaupassa, missä näkyy myös läpivienti naapurimaihin. Autoalan tietopalveluita tuottavan Grey-Hen Oy:n tilastojen mukaan myynnin suhde varastoon laski selvästi viime vuodesta, mutta oli edelleen jonkin verran korkeammalla kuin 5 viime vuoden aikana keskimäärin. Vaihtoautovarasto on edelleen keskimääräistä matalammalla tasolla.

Teollisuuden piristyminen on heijastunut suoraan tukkukaupan kehitykseen. Tukkukaupassa liikevaihdon kasvu jatkui alkuvuonna reilun kymmenen prosentin kasvuvauhtia. Huomattava osa tukkukaupan liikevaihdosta sisältää teollisuudessa tarvittavien tuotantopanosten, esimerkiksi polttoaineiden ja laitteiden välitystä.

Myös vähittäiskauppa on toipunut vuoden 2009 taantumasta ja myynti kiihtyi koko viime vuoden ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myynti on jatkunut samaa tahtia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi viisi prosenttia vuoden takaisesta. Kovimpiin kasvulukuihin ylsi televiestintälaitteiden ja rautakauppatavaroiden myynnit. Vastaavasti kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran myynti supistui eniten verrattaessa liikevaihtoa edellisvuoden vastaavaan neljännekseen.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys tammi-maaliskuussa 2011

 

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu jatkui vuoden alussa myös Euroopan Unionin alueella. Ranskassa liikevaihto kasvoi jopa nopeammin kuin Euroopan Unionissa keskimäärin verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomessa vähittäiskauppa kasvoi eurooppalaista keskitasoa, mutta Saksan vähittäiskaupan myynti oli vaisumpaa kuin Euroopassa keskimäärin. Vähittäiskaupan liikevaihto on ollut vuodesta 2006 alkaen suotuisampaa Suomessa ja vaisumpaa Saksassa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin.

Kuvio 3. Vähittäiskaupan liikevaihdon1) kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2008)

1) Kuvion 3 sarjat ovat kausitasoitettuja ja muutokset kuvaavat kunkin vuosineljänneksen muutosta verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Sivun alkuun

Kaupan alan työllisten määrän kasvu tasaantui vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kaupan alan työllisten määrä nousi reilun prosentin alkuvuonna. Palkkasumma eli työntekijöiden yhteenlaskettu bruttopalkka kasvoi vauhdikkaasti tammi-maaliskuussa. Kaupan alan palkkasumma kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun keskimäärin palkkasumma kasvoi reilu viisi prosenttia. Palkkasumma on kasvanut vahvasti kaikilla kaupan päätoimialoilla. Tammi-maaliskuussa palkkasumma kasvoi eniten autokaupassa, missä kasvua oli yhdeksän prosenttia. Tukkukaupassa maksetut palkat kasvoivat seitsemän ja vähittäiskaupassa viisi prosenttia verrattuna edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Palkansaajien nimellisansiot nousivat kaupan toimialalla vuoden 2011 tammi–maaliskuussa 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko talouden reaaliansiot laskivat prosentin edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Reaaliansioiden lasku oli ensimmäisellä neljänneksellä nopeinta, mitä 2000–luvulla on ollut.

 

Kuvio 4. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Maaliskuussa työllisyys ja työttömyys olivat lähellä vuoden takaista tasoa. Suomessa on noin 47 tuhatta kaupan alan yritystä, jotka työllistivät maaliskuun lopussa lähes 290 tuhatta henkilöä. Kaupan alan työllisten määrä lisääntyi vuoden takaisesta reilun prosentin, mutta tehdyt työtunnit laskivat puoli prosenttia.

Autokaupassa työllisten määrä nousi voimakkaasti vuoden 2010 aikana, mutta kasvu tasaantui prosenttiin alkuvuonna 2011. Myös tukkukaupassa työllisen määrä tasaantui vajaaseen kahteen prosenttiin edellisvuoden vuosikeskiarvon ollessa kolme prosenttia. Vähittäiskaupan työllisten määrä kääntyi jälleen kasvuun ja ensimmäisellä vuosi neljänneksellä työllisiä oli prosentin verran enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

Koko toimialan tehdyt työtunnit supistuivat tammi-maaliskuussa puoli prosenttia vuoden takaisesta. Tehdyt työtunnit lisääntyivät ainoastaan tukkukaupassa, missä työtunteja kertyi tammi-maaliskuussa kahdeksan prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa vuonna 2010. Tehdyt työtunnit laskivat erityisesti vähittäiskaupassa, missä työtunteja tehtiin kuusi prosenttia vähemmän, mutta myös autokaupan tehdyt työtunnit supistuivat prosentin verran vuoden takaisesta vastaavasta neljänneksestä.

Kuvio 5. Kaupan työllisten määrän kehitys kaupan eri aloilla (TOL 2008)

Seuraava vuoden 2011 toista neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 22.9.2011.

 

Lähdeluettelo
Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi

Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi
Kuvio 5. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Taulukot
Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit, Suhdannebarometri
Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Palkkasummakuvaajat, Kuluttajabarometri, Kuluttajahintaindeksi, Työvoimatutkimus, Neljännesvuositilinpito

 


Päivitetty 23.6.2011